4-1185/2

4-1185/2

Belgische Senaat

ZITTING 2009-2010

5 JANUARI 2010


Voorstel van resolutie betreffende uitbreiding van het systeem van de sociale derde betaler


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE DAMES LIJNEN EN LANJRI

Het dispositief aanvullen als volgt :

« 7. het systeem voor de derdebetalersregeling in het kader van het project administratief drastisch te vereenvoudigen voor de zorgverlener waarbij de communicatie met de verzekeringsinstelling maximaal verloopt via elektronische weg. De betaling door de verzekeringsinstelling van het honorarium aan de zorgverlener gebeurt binnen de 14 werkdagen met duidelijke vermelding welke honoraria voor welke patiėnten worden betaald. Op termijn moet de gegevensuitwisseling online gebeuren evenals de betaling van het honorarium;

8. tijdens de duur van het project het aantal verschillende voorkeurstarieven met betrekking tot het remgeld te reduceren;

9. in het kader van het project de niet-geconventioneerde zorgverlener toe te laten de derdebetalersregeling toe te passen voorzover hij de tarieven aanrekent die volgens het jongste akkoord als grondslag dienen voor de berekening van de verzekeringstegemoetkoming;

10. het project te evalueren op verhoogde toegankelijkheid van de gezondheidszorg, de meerkost, de mogelijke misbruiken en het kostenbewustzijn van de patiėnt. Er wordt rekening gehouden met de evaluatie van de derbetalersregeling door de Dienst van Geneeskundige Controle. ».

Verantwoording

Deze amendementen hebben tot doel rekening te houden met een aantal conclusies uit de hoorzittingen.

Vandaag is de administratieve last van de toepassing van de derdebetalersregeling een belangrijke reden van zijn beperkt succes bij huisartsen. Daarenboven stellen we vast dat huisartsen lang moeten wachten op de betaling van hun honorarium en dat zij onwetend zijn welke honoraria voor welke patiėnten door de verzekeringsinstellingen worden betaald. Wij vragen dan ook dat tijdens het project de administratieve rompslomp tot een minimum wordt beperkt, dat de communicatie met de verzekeringsinstellingen maximaal verloopt via elektronische weg en dat de betaling van het honorarium gebeurt binnen de vijf werkdagen.

Gedurende het project zal het aantal voorkeursregelingen ook gereduceerd worden. De veelheid van tarieven was een belangrijke klacht tijdens de hoorzitting.

Gelet op de deconventioneringsgraad en de stijging ervan in Vlaanderen voor bepaalde zorgverleners vragen we dat niet-geconventioneerde artsen toelating zouden krijgen de derdebetalersregeling toe te passen op voorwaarde dat zij de tarieven zoals voorzien in de conventie toepassen.

Ten slotte vragen we een evaluatie van dit project die betrekking heeft op de mate waarin de toegankelijkheid van de gezondheidszorg is verhoogd, de meerkost die is ontstaan, de mogelijke misbruiken en de mate waarin de uitbreiding het kostenbewustzijn van de patiėnt heeft aangetast.

Er loopt een evaluatie door de Dienst voor Geneeskundige Controle van het derdebetalersregeling. We vragen dat met de resultaten van deze evaluatie rekening wordt gehouden bij de evaluatie van het project.

Nele LIJNEN
Nahima LANJRI.

Nr. 2 VAN MEVROUW TILMANS

Het dispositief aanvullen met een punt 2/1 luidende :

« 2/1 : te voorzien in een administratieve vereenvoudiging van het systeem en te zorgen voor een snellere terugbetaling van de zorgverlener in het kader van de toepassing van het systeem ».

Verantwoording

Dit amendement concretiseert één van de voorstellen die gedaan werden tijdens de hoorzittingen die door de commissie zijn gehouden.

Nr. 3 VAN MEVROUW TILMANS

Het punt 3 van het voorstel aanvullen door na de woorden « wegens een handicap » de volgende woorden toe te voegen « of personen die aan een chronische ziekte lijden ».

Verantwoording

Na de hoorzittingen die door de commissie zijn gehouden, werd voorgesteld om een automatisch recht in te stellen voor personen die aan een chronische ziekte lijden. Dit amendement wil dat voorstel concretiseren.

Dominique TILMANS.

Nr. 4 VAN DE DAMES LIJNEN EN LANJRI

(Subamendement op amendement nr. 1)

Het voorgestelde punt 7 van het dispositief vervangen als volgt :

« 7. ernaar te streven om het systeem voor de derdebetalersregeling in het kader van het project administratief drastisch te vereenvoudigen voor de zorgverlener waarbij de communicatie met de verzekeringsinstelling maximaal verloopt via elektronische weg. Er wordt getracht om de betaling door de verzekeringsinstelling van het honorarium aan de zorgverlener te laten gebeuren binnen maximum 14 werkdagen met duidelijke vermelding welke honoraria voor welke patiėnten worden betaald. Op termijn moet de gegevensuitwisseling online gebeuren evenals de betaling van het honorarium. »

Nele LIJNEN
Nahima LANJRI.