4-99

4-99

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 3 DECEMBER 2009 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer John Crombez aan de minister van Landsverdediging over ęhet gebruik van middelen en materieel bij DefensieĽ (nr. 4-975)

De heer John Crombez (sp.a). - In een tijd waarin uitgaven terecht worden afgewogen heb ik een vraag over een reis van de minister. Het doel van de reis interesseert me niet zozeer. Als de minister het nuttig en nodig acht bilaterale contacten te leggen, ongeacht of die nabij een waterval of op een wijnboerderij plaatsvinden, heb ik daar geen vragen bij. Dat ik beschik over deze details, heeft een eenvoudige verklaring. Defensie verstuurde een fax naar de militaire luchthaven, maar men toetste ťťn verkeerd cijfer in en de fax kwam elders aan.

Waarom plande de minister een vlucht over meerdere dagen met een A330? Dit toestel werd geleased in Portugal als noodzakelijke vervanging bij operaties en zou nu meer dan een week niet beschikbaar zijn. Waarom koos men voor een toestel met een capaciteit van ongeveer 270 personen?

Hoeveel fuel verbruikt dit toestel per vlieguur? Hoeveel passagiers zouden de trip maken, 270 of minder? Wat kost het onderhoud per uur van dit toestel? Vindt de minister het niet problematisch dat om onduidelijke redenen grote uitgaven worden gedaan, terwijl hij zonder veel overleg een grote hervorming wil doorvoeren met grote gevolgen voor duizenden militairen en hun gezinnen?

De voorzitter. - Ter informatie: als een fax verkeerd gemeld wordt, is er voorbehoud. Degene die hem ongevraagd krijgt, kan er op geen enkele wijze iets uit afleiden of er gebruik van maken.

De heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging. - Ik dank de voorzitter voor deze aanvulling.

Ik moet nu een antwoord geven op een vraag over iets wat niet is doorgegaan. Het enige wat is doorgegaan is de fax door het faxapparaat, en dan nog naar een verkeerde bestemming. Ik zal het nummer niet laten natrekken, maar aan de heer Crombez of degene die hem de fax heeft overhandigd technische informatie geven over de specificiteiten van het toestel. Ik meen zelfs dat volgende week in de Kamer een gelijkaardige vraag op de agenda staat.

De reizen vinden plaats in het raam van bilaterale bezoeken, vaak op uitnodiging. Ik zou een hele uiteenzetting kunnen geven over het belang van die bilaterale bezoeken.

Als BelgiŽ als kleine en betrouwbare partner opnieuw een rol kan spelen, komt dat zeker ook omdat we als klein land een zekere zichtbaarheid opzoeken en er ook in slagen aan te tonen dat men in het buitenland op ons land en zijn defensie kan rekenen.

De heer Crombez stelt geen vragen bij de zin van de verplaatsingen. Ik dank hem dan ook voor het in mij gestelde vertrouwen en voor het feit dat hij bevestigt dat deze reis, net als alle andere, zin had. Er zullen er nog vele volgen, nu BelgiŽ op de drempel staat van het Europese voorzitterschap. Het was belangrijk dat ik, overigens in opdracht van premier Van Rompuy, in contact zou komen met mijn collega's, niet alleen van de Europese Unie, maar ook daarbuiten, die voor ons partners zijn of kunnen worden.

Ik zal de heer Crombez een aantal gegevens bezorgen over de actieradius en het verbruik van het toestel.

Hij weet zonder twijfel dat er vroeger en ook tijdens deze regeerperiode nog reizen zijn geweest, waaraan ook leden van de sp.a-fractie hebben deelgenomen, wat ongetwijfeld het beste bewijs is dat ze nuttig zijn. Ik wil het niet zover drijven dat ik hem een lijst zal bezorgen met reizen in vorige regeerperioden en onder vorige ministers, waarvan sommige slechts van heel ver te maken hadden met het departement, maar veel meer met andere zaken, zoals partijaangelegenheden. Ik zal dat niet doen.

De grote besparingsoperatie waar het departement Defensie voor staat, mag men niet aan deze kwestie koppelen. Als lid van de oppositie zou ik vooral een andere discussie aansnijden. Ik zou de vraag stellen of de core business die mijn departement vandaag aanpakt, met name de buitenlandse operaties, wel zinvol is. Als meerderheid en oppositie daarover tot een consensus zouden kunnen komen, zou dat een zinnige discussie zijn.

De heer Crombez weet dat 1 250 van onze mensen permanent in het buitenland verblijven en hoe belangrijk het voor hen is om te zien dat ze gesteund worden door degenen die hun de middelen geven, namelijk de regering en het parlement. Ik wil hem graag uitnodigen om tijdens een of meerdere van mijn reizen zelf te komen zien welk werk onze mensen in het buitenland leveren en in welke mate zij door een heroriŽntering van onze budgetten deze operaties ook tot ieders voldoening kunnen blijven uitoefenen. Op de vraag of deze reis wel passend is op het moment dat er in het departement bespaard moet worden, zeg ik dus volmondig ja. Ik heb in het kader van de besparingen beslist om zelf geen nieuwe toestellen aan te kopen, maar ze te huren en te leasen, overigens tot eenieders voldoening.

De heer John Crombez (sp.a). - Ik vroeg vooral naar de technische specificaties van het vliegtuig. Kan de minister mij die nog geven?

De heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging. - Het is een toestel A330-300, dat ooit behoorde tot de vloot van SN Brussels Airlines. Het is een dry lease, zodat ook de piloten van de Belgische luchtmacht en in het bijzonder van de Vijftiende Wing het toestel kunnen bedienen. Het heeft een actieradius van 10 500 km. Het is een toestel van het zuinige type en alleszins veel zuiniger dan de vorige toestellen. Een aantal andere specificaties kan ik desgewenst schriftelijk bezorgen.

De heer John Crombez (sp.a). - Ik had ook een vraag over het verbruik per vlieguur en over de onderhoudskosten.

De heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging. - Het toestel behoort niet tot de eigen vloot van Defensie, zodat alle kosten van verbruik en onderhoud vervat zijn in ťťn huurprijs voor 2 000 vlieguren. Ik wil die gegevens graag schriftelijk bezorgen.

De heer John Crombez (sp.a). - Mijn hoofdvraag was: waarom dit toestel? Mijn vraag ging zelfs helemaal niet over het waarom van de missies, maar daar is de minister toch op ingegaan. Ik leg de link met de besparingsoperatie. Ook als dit soort reizen nuttig en nodig zijn, moet de minister ervoor zorgen dat dit gebeurt op de meest zuinige manier. Dat geldt overigens voor de hele regering en ook voor de parlementen. Precies daarom vroeg ik wie er aan de reis zou deelnemen. Door de eedaflegging is de reis uiteindelijk niet doorgegaan, maar ze was wel gepland. De vraag blijft dus terecht. Hoeveel passagiers zouden meegaan en was deze reis de meest kostenefficiŽnte oplossing om die bilaterale contacten in Zuid-Amerika te leggen? Die vraag afzetten tegenover de besparingen in het leger vind ik niet vreemd, aangezien er van de militairen in het binnenland zware inspanningen worden gevraagd. Velen van hen moeten verhuizen of zullen een paar uur langer onderweg zijn op weg naar hun werk. De minister zal dat niet tegenspreken. Dan is het toch belangrijk dat de regering zo kostenefficiŽnt mogelijk tewerk gaat?

De heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging. - De `president elect' van de Europese Unie doet zijn plaatsbezoeken aan verschillende hoofdsteden met toestellen van de Belgische defensie. Dat bewijst dat de gekozen toestellen op het vlak van kostenstructuur en efficiŽntie de meeste troeven hebben. Als we niet met die toestellen zouden werken, zouden de facturen veel hoger oplopen.

De heer John Crombez (sp.a). - De minister zegt dat we een kleine betrouwbare partner moeten zijn. Mijn punt is dat daarvoor niet noodzakelijk een groot vliegtuig moet worden ingezet. Mijn vraag gaat niet over de vlucht van de `president elect', maar over de vlucht van de minister van Defensie naar Zuid-Amerika: was het nodig om met zo een groot toestel, en dus navenante kosten, die reis te maken?

De heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging. - Op het vlak van kostenefficiŽntie was het de beste keuze. Deze keuze zal ook worden gemaakt voor de eerstvolgende reizen.

De heer John Crombez (sp.a). - Dat ...

De voorzitter. - Mijnheer Crombez, de minister heeft geantwoord en u heeft al drie keer mogen repliceren. Misschien oordeelt u dat het antwoord niet voldoet, maar ik kan, gelet op de agenda, niet toestaan dat een mondelinge vraag waarop de regering heeft geantwoord, uitmondt in een debat van een halfuur.