4-605/3

4-605/3

Belgische Senaat

ZITTING 2008-2009

10 JUNI 2009


Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 353ter van het Gerechtelijk Wetboek, met betrekking tot de uitoefening van politieke mandaten door personeelsleden van griffies en parketsecretariaten


AMENDEMENTEN


Nr. 2 VAN MEVROUW TAELMAN

Art. 2

Dit artikel vervangen door wat volgt :

 Art. 2. — In artikel 353ter van het Gerechtelijk Wetboek, ingevoegd bij de wet van 26 maart 1996 en laatst gewijzigd bij de wet van 25 april 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

a) de woorden  , op het personeel van de griffies, de parketsecretariaten, en de steundiensten  worden vervangen door het woord  en ;

b) het artikel wordt aangevuld met de volgende zinnen :

 Op het personeel van de griffies, de parketsecretariaten, en de steundiensten zijn de artikelen 293 tot 299 van toepassing, met uitzondering van de uitoefening van een bij verkiezing verleend openbaar mandaat. De personeelsleden welke dergelijk mandaat effectief wensen op te nemen, kunnen voor de duur van dat mandaat, hun ambt op de griffie, parketsecretariaat of studiedienst niet uitoefenen. 

Verantwoording

Aangezien de Grondwet en kieswetgeving de rechten van de burger waarborgt om actief deel te nemen aan het politieke leven, dient deze mogelijkheid voor elke burger dan ook maximaal te zijn gewaarborgd.

Ook de opmerkingen van de dienst Wetsevaluatie worden in de tekst opgenomen.

Martine TAELMAN.