4-88

4-88

Belgische Senaat

Handelingen

DINSDAG 13 OKTOBER 2009 - OPENINGSVERGADERING

(Vervolg)

Toespraak van de voorzitter

De voorzitter. - Waarde collega's, mag ik u eerst en vooral bedanken omdat u mij opnieuw als voorzitter van onze Vergadering hebt gekozen. Ook wil ik ons oudste lid in jaren danken voor de vriendelijke wijze waarop hij deze zitting bij de aanvang heeft geleid.

Graag wil ik hulde brengen aan een landgenoot die ver van ons sinds gisteren een uiterst belangrijke taak op zich heeft genomen. Tot begin december zal Frank De Winne commandant zijn van het Internationaal Ruimtestation, en dit als eerste niet-Amerikaan en niet-Rus. Dit is een verantwoordelijkheid die niet enkel het gevolg is van de persoonlijke expertise van onze landgenoot. Het is tevens een beloning voor de Belgische ruimtevaartsector, waarvan de knowhow wereldwijd wordt erkend, en het is ongetwijfeld de verdienste van de Europese ruimtevaartpolitiek als voorbeeld van de groeiende Europese eenwording en bewustmaking.

Ik hoop, waarde collega's, dat die gebeurtenis u ervan zal overtuigen dat de werkgroep `Ruimtevaart' van de Senaat opnieuw moet worden opgericht.

De sterren die Frank De Winne van dichterbij mag aanschouwen sinds hij in mei naar het ISS (International Space Station) vertrok, zijn natuurlijk veel indrukwekkender dan de sterren die de Europese vlag sieren. Niettemin hebben ook deze laatste sterren sinds 2 oktober jongstleden veel extra glans gekregen. Die dag bracht de Ierse bevolking ons opnieuw een stap dichter bij een daadkrachtigere, want efficiëntere Europese Unie.

Ik denk namens de meesten onder ons te spreken, wanneer ik zeg dat de bijdragen van het Verdrag van Lissabon tot de werking van de Europese Unie en haar instellingen een grote vooruitgang betekenen.

Ons land ratificeerde reeds in 2008 dit cruciale verdrag, en de hoop is nu dat de Tsjechische president zo verstandig zal zijn om zijn persoonlijke vertragingsstrijd te staken tegen een verdrag dat momenteel door de meeste van de 500 miljoen Europeanen is goedgekeurd.

Maar ook na de inwerkingtreding van dit verdrag met als vernieuwingen een permanente voorzitter van de Europese Raad, de veralgemeende stemming bij gekwalificeerde meerderheid en een belangrijkere rol voor zowel het Europees Parlement als de nationale parlementen, zal het institutioneel debat niet verdwijnen.

Meer zelfs, de oprichting van de nieuwe instellingen zal onder de verantwoordelijkheid van België vallen wanneer het vanaf 1 juli 2010 het voorzitterschap van de Europese Unie op zich neemt. Of dit nog onder het oude stelsel van wisselende voorzitterschappen zal zijn, of misschien zelfs het eerste voorzitterschap dat zal moeten samenwerken met een permanente EU-voorzitter, blijft voorlopig een open vraag. Maar België zal opnieuw een rol van betekenis gaan spelen, net als in 2001, toen Europa in een impasse zat en ons land met de Verklaring van Laken de aanzet gaf tot de uiteindelijke goedkeuring van het nieuwe verdrag waarover wij ons verheugen.

Op dit ogenblik bereidt België in trio het voorzitterschap voor met Spanje en Hongarije, respectievelijk het land dat voor en na ons de Europese Unie zal leiden. Die voorbereiding - die ook op parlementair niveau werd aangevat - zal resulteren in een gemeenschappelijk programma dat voorgesteld zal worden aan de Europese Raad einde 2009. Het Belgische programma dat hierop verder bouwt, zal spoedig daarna volgen.

Waarde collega's, het Verdrag van Lissabon dicht een belangrijke rol toe aan de nationale parlementen. De Senaat wil deze opdracht ter harte nemen en zijn voorvechtersrol blijven spelen. Europa is verweven met het dagelijks beleid van ons land; bitter weinig regelgeving die in dit huis wordt gemaakt, wordt niet beïnvloed door wat op Europees vlak gebeurt.

Het voorzitterschap wordt reeds een half jaar op diplomatiek, politiek en administratief vlak voorbereid en het is nuttig te weten dat minstens negen interparlementaire vergaderingen zullen plaatsvinden in het federale parlement, soms ook in samenwerking met de gewest- en gemeenschapsparlementen. Daarnaast zullen in samenwerking met het Europees Parlement nog vele vergaderingen in het Paleis der Natie plaatsvinden.

Europa is allang geen thema meer voor het Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden alleen, ook al blijft dit zijn coördinerende rol vervullen. Alle gespecialiseerde commissies zullen in hun bevoegdheidsdomein zeker ook hun duit in het zakje moeten doen.

Beste collega's, elk voorzitterschap heeft zijn buitenlandse thema. Frankrijk had zijn `euromediterrane samenwerking', Tsjechië zijn `Eastern Partnership', Zweden de `Nordic dimension' en Spanje zal de relaties met Latijns-Amerika opnieuw aanhalen. België zal tijdens zijn voorzitterschap de EU-Afrika-top organiseren te Surt in Libië. Een parlementair luik aan deze vergadering lijkt onontbeerlijk en lijkt geknipt voor onze assemblee. Het verheugt mij dat er in ieder geval veel interesse voor is.

Ik zou u nog vele andere thema's kunnen opsommen, maar dit zou ons veel te ver leiden. De veelheid aan onderwerpen bewijst alleszins dat België opnieuw op een uiterst belangrijk ogenblik in de Europese eenwording het voorzitterschap mag waarnemen. Wij moeten ambitieus zijn. Als `founding father' zijn we het aan onze ouders, aan onszelf en aan onze kinderen verplicht.

Ik roep u dan ook ten volle op om de schouders onder dit voorzitterschap te zetten en eendrachtig de Europese Unie op de juiste weg te leiden en de Europese dimensie nog steviger in ons parlementair werk te verankeren.

Beste collega's, het actieprogramma van onze Assemblee zal van ieder van ons, maar ook van onze diensten en medewerkers, veel dynamisme vergen. Het is evenwel mijn wens dat de Senaat, in deze tijden van wereldwijde economische crisis, sober en met mate te werk gaat maar tegelijk haar verplichtingen nauwgezet vervult.

Ik verklaar de Senaat voor samengesteld. Hiervan zal kennis worden gegeven aan de Koning, de Kamer van volksvertegenwoordigers en ook aan de parlementen van de Gewesten en Gemeenschappen.

Je déclare le Sénat constitué. Il en sera donné connaissance au Roi, à la Chambre des représentants, de même qu'aux parlements régionaux et de communauté.

Hiermit erkläre ich den Senat für konstituiert. Der König, die Kammer der Abgeordneten sowie die Regional- und Gemeinschaftsparlamente werden hiervon in Kenntnis gesetzt.

Ik wens u allen een uitnemend parlementair zittingsjaar.