4-88

4-88

Belgische Senaat

Handelingen

DINSDAG 13 OKTOBER 2009 - OPENINGSVERGADERING

(Vervolg)

Benoeming van het Bureau

De voorzitter. - Aan de orde is de benoeming van het vast Bureau.

Ik breng in herinnering dat, overeenkomstig artikel 8 van ons Reglement, de Senaat, door afzonderlijke stemming, overgaat tot de benoeming van:

1. een voorzitter;

2. een eerste ondervoorzitter;

3. een tweede ondervoorzitter;

4. een derde ondervoorzitter;

5. drie quaestoren.

De benoeming van de quaestoren geschiedt bij geheime lijststemming.

Volgens de bepalingen van artikel 9 van het Reglement wordt de voorzitter slechts verkozen verklaard indien hij de volstrekte meerderheid der stemmen van de aanwezige leden behaalt.

Overeenkomstig ditzelfde artikel geschieden al deze benoemingen met inachtneming van de in artikel 84 van het Reglement bepaalde evenredige vertegenwoordiging van de fracties, overeenkomstig artikel 82.

Wij gaan eerst over tot de verkiezing van de voorzitter.

Mme Christine Defraigne (MR). - Je propose la candidature de M. Armand De Decker.

De voorzitter. - Heeft iemand bezwaar tegen het voorstel van mevrouw Defraigne?

Daar er geen bezwaar is tegen het voorstel van mevrouw Defraigne verklaar ik de heer Armand De Decker verkozen tot voorzitter van de Senaat. (Applaus)

We gaan nu over tot de verkiezing van de andere leden van het Bureau.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Ik stel de herverkiezing voor van het vorige Bureau.

De heer Jurgen Ceder (VB). - Ik stel voor mevrouw Van dermeersch als derde ondervoorzitter te vervangen door de heer Buysse.

De voorzitter. - Heeft iemand bezwaar tegen de wijziging die de heer Ceder voorstelt?

Daar er geen bezwaar is, verklaar ik verkozen tot eerste ondervoorzitter de heer Hugo Vandenberghe, tot tweede ondervoorzitter de heer Marc Verwilghen, tot derde ondervoorzitter de heer Yves Buysse.

De quaestoren zijn de heer Tony Van Parys, mevrouw Olga Zrihen en mevrouw Myriam Vanlerberghe.

Hiermee is het Bureau samengesteld. Ik dank de twee jongste leden van onze Vergadering die zo welwillend zijn geweest mij bij te staan in hun hoedanigheid van leden van het voorlopig Bureau.

Ik verzoek de heer Armand De Decker zijn plaats als voorzitter in te nemen.

(Voorzitter: de heer Armand De Decker.)

(Algemeen applaus)