4-1337/2

4-1337/2

Belgische Senaat

ZITTING 2008-2009

17 JUNI 2009


Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 207bis van het Gerechtelijk Wetboek, houdende de regeling van de toegang van notarissen tot de functie van plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEER DELPÉRÉE

Art. 2

Dit artikel vervangen door wat volgt :

« Art. 2. — In artikel 207bis, § 1, 1º, van het Gerechtelijk Wetboek, worden na de woorden « aan de balie », de woorden « of het beroep van notaris hebben uitgeoefend » toegevoegd. »

Verantwoording

Betere formulering, die beter aansluit bij het bestaande woordgebruik van het Gerechtelijk Wetboek.

Francis DELPÉRÉE.