4-1129/1

4-1129/1

Belgische Senaat

ZITTING 2008-2009

19 JANUARI 2009


Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering inzake de kennisgeving van het cassatieberoep

(Ingediend door mevrouw Martine Taelman)


TOELICHTING


Dit wetsvoorstel neemt de tekst over van een voorstel dat reeds op 18 februari 2004 in de Kamer van volksvertegenwoordigers werd ingediend (stuk Kamer, nr. 51-820/001).

Jaarlijks maakt het Hof van Cassatie een activiteitenverslag op. Dit verslag bevat onder meer een stand van de zaken die hangende zijn.

Verder bevat het ook een hoofdstuk de lege ferenda opgesteld door de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie. Het openbaar ministerie vertolkt hiermee uiteraard enkel zijn eigen advies aan de wetgever. Er moet nogmaals benadrukt worden dat het Hof van Cassatie op generlei wijze door deze adviezen kan gebonden zijn.

Het hoofdstuk, opgesteld door de procureur-generaal, bevat een opsomming van de juridische problemen die de arresten van het Hof tijdens het gerechtelijk jaar niet behoorlijk hebben kunnen oplossen omwille van verscheidene redenen.

Allereerst wordt er gewezen op de rechtsonzekerheid die gecreëerd wordt doordat de wetgeving ter zake leemten vertoont. Een wetgevend initiatief is dan ook noodzakelijk.

Tevens wordt gewezen op de problemen die te wijten zijn aan onenigheid in de rechtspraak. De onmogelijkheid van rechterlijke instanties om tot een uniforme interpretatie te komen, wordt meestal gevoed door een evenzeer verdeelde rechtsleer. De wetgever moet dus tussenkomen om deze diepgewortelde verdeeldheid te overbruggen.

Ten slotte wordt ook melding gemaakt van de juridische problemen die samenhangen met de toepassing van wetten of met de werking van de rechterlijke macht in het algemeen en van het Hof van Cassatie in het bijzonder. Deze omvatten ook specifieke voorstellen om enkele knelpunten in de werking van de rechterlijke macht op te lossen. Het is dan ook aan de wetgever om, aan de hand van dit advies van experts te velde, zijn wetgevend werk bij te stellen, teneinde de ongewenste neveneffecten van enkele wetten ongedaan te maken.

Men zou zich kunnen afvragen waarom het Parlement niet zelf een soort van « programmawet » opstelt om, op basis van de jaarverslagen van verschillende overheidsinstanties, wetgeving in verschillende domeinen te implementeren en aan te passen. Hierdoor zouden de adviezen van verschillende overheidsinstanties beter opgevolgd worden. Nu blijven deze jaarverslagen immers te vaak dode letter. Dit wetsvoorstel is mede met enkele andere gelijkaardige voorstellen een eerste poging om op een meer gestructureerde manier om te gaan met dergelijke adviezen.

Dit wetsvoorstel is gebaseerd op het jaarverslag 2001 van het Hof van Cassatie, blz. 405.

Ingevolge artikel 1106 van het Gerechtelijk Wetboek geeft de griffier ten minste vijftien dagen vóór de zitting kennis aan de advocaat of aan de niet vertegenwoordigde partij van de dag waarop de zaak ter zitting van het Hof van Cassatie zal worden opgeroepen. Sedert de wet van 14 november 2000 worden de partijen gehoord, met toepassing van artikel 1107 van het Gerechtelijk Wetboek, nadat het openbaar ministerie zijn conclusie heeft genomen. Wanneer de conclusie van het openbaar ministerie schriftelijk is genomen, kunnen de partijen, uiterlijk op de zitting, een noot neerleggen of vragen dat de zaak wordt verdaagd om mondeling of door een nota te antwoorden.

Het is in het belang van een goede rechtsbedeling en een betere informatie van de partijen aangewezen dat in strafzaken, zoals in andere zaken, alle partijen, inclusief de beklaagde, hun cassatieberoep ter kennis zouden brengen van de partij waartegen het is gericht. Artikel 418 van het Wetboek van strafvordering moet daartoe in die zin worden gewijzigd.

Martine TAELMAN.

WETSVOORSTEL


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

In artikel 418, eerste lid, van het Wetboek van strafvordering worden de woorden « , hetzij door de burgerlijke partij, indien er een is, hetzij door het openbaar ministerie » vervangen door de woorden « door een partij ».

8 januari 2009.

Martine TAELMAN.