4-52

4-52

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 11 DECEMBER 2008 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen over ęde locaties voor het bouwen van nieuwe gevangenissenĽ (nr. 4-518)

Mevrouw Martine Taelman (Open Vld). - Op 13 november 2008 antwoordde de staatssecretaris voor Begroting in naam van de minister van FinanciŽn op mijn vraag om uitleg dat nog drie terreinen in aanmerking komen voor het bouwen van een nieuwe gevangenis in de provincie Antwerpen, namelijk een op het Kiel-d'Herbouvillekaai, een in Ranst, Broechem-asielcentrum, en een terrein genaamd Konijnenweide. Naast deze drie terreinen is er nog een terrein in Leuze-Pťruwelz en een in Sambreville.

Deze week lees ik in de pers dat het stadsbestuur van Antwerpen, dat niet gelukkig was met de gekozen terreinen, voorstelt om op de Burchtse Weel op Linkeroever een gevangenis te bouwen. De grote, nieuwe gevangenis zou dan in de Havanastraat komen op Luchtbal.

In het masterplan 2008-2012 voor een gevangenisstructuur in humane omstandigheden geeft de minister mee dat er een structureel tekort is van 1500 cellen. Gisteren hebben we hier nog gehoord hoe het in de gevangenis van Vorst is gesteld. In het licht van de mensenrechten is dit onaanvaardbaar. Om dit probleem op te lossen, plande de minister onder andere de bouw van drie gevangenissen met elk 300 cellen, ťťn in elk gewest.

Blijkbaar is er in het Brussels Gewest geen geschikte locatie gevonden om een gevangenis te bouwen. Hoeveel mogelijke terreinen waren er? Waarom voldeden ze niet?

Wil dit zeggen dat er, nu er geen gevangenis komt in het Brussels Gewest, twee in plaats van drie gevangenissen zullen worden gebouwd? Of houdt men het bij drie? Waar gaat die derde dan naartoe, naar Vlaanderen of naar WalloniŽ? Of zijn de plannen gewijzigd en komt er een vierde gevangenis, aangezien het probleem van de overbevolking even precair is in Vlaanderen als in WalloniŽ?

Is de minister op de hoogte van het voorstel van het stadsbestuur van Antwerpen voor twee locaties, een op de Burchtse Weel en een in de Havanastraat?

Neemt hij deze locaties in aanmerking? Zijn de vermelde terreinen geschikt en groot genoeg, indien het gehanteerde criterium 9 ha is? Of rijzen er andere problemen?

Worden de eerst gekozen terreinen nog verder onderzocht?

Betekent dit effectief dat er twee instellingen in Antwerpen komen, een in de Havanastraat en een op de Burchtse Weel? Welke financiŽle consequenties heeft dit voor de uitvoering van het masterplan?

Liggen de vermelde terreinen in de juiste zone om een gevangenis te bouwen of dient de bestemming ervan, via een PRUP, te worden gewijzigd? Zo ja, voor welke terreinen geldt dat, en hoe beÔnvloedt dit de timing voor 2012?

De heer Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen. - Ik zal de volgende Ministerraad, in samenwerking met mijn collega van Justitie, een voorstel doen inzake de keuze van een terrein. Wat de verschillende locaties betreft, moet ik dus wachten op de beslissing van de regering.

Op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kon geen enkel terrein worden gevonden dat aan de gestelde selectiecriteria voor de bouw van een gevangenis voldoet. De verschillende overheden konden geen terrein voorstellen dat binnen de vooropgestelde termijn beschikbaar is. Momenteel wordt dan ook nagegaan of kan worden uitgeweken naar WalloniŽ. Misschien komen er dus twee plaatsen in WalloniŽ en ťťn in Vlaanderen.

Wat Antwerpen betreft, wachten we op een voorstel van het stadsbestuur. Aangezien we dat nog niet hebben ontvangen, staat het niet op de lijst van de mogelijke terreinen en weten we ook niet wat de gevolgen zijn voor de terreinen die wel op de lijst voorkomen.

Het onderzoek voor Antwerpen moet nog worden afgerond. Het is dus nog te vroeg om een antwoord te geven op de vraag wat de gevolgen zullen zijn voor het masterplan of voor de begroting over het algemeen.

Het feit dat het onderzoek naar de terreinen nog niet is afgerond, heeft geen gevolgen voor de vooropgestelde timing. Integendeel, we hebben ook een beslissing genomen over een herstelplan om aan de huidige economische crisis tegemoet te komen. We hebben beslist om veel investeringen te bespoedigen, indien mogelijk ook voor de gevangenissen. Ik zal zo snel als mogelijk het parlement inlichten over de beslissing van de regering.

Wat Antwerpen betreft, wachten we op een voorstel van het stadsbestuur.

Mevrouw Martine Taelman (Open Vld). - Ik dank de minister voor zijn antwoord. Ik noteer dat de bal in het kamp van het stadsbestuur van Antwerpen ligt. Ik ben zeer blij met de beslissing van de regering om ook de investeringen voor de gevangenissen te bespoedigen. Dit is immers nodig, niet alleen om de economie een boost te geven, maar ook om een menswaardige strafuitvoering mogelijk te maken.