4-51

4-51

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 4 DECEMBER 2008 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen over ęde vorderingen van de Commissie voor Verzekeringen met betrekking tot de problematiek van de schuldsaldoverzekering voor chronisch zieken, personen met een handicap en ex-kankerpatiŽntenĽ (nr. 4-574)

De voorzitter. - De heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de Fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie, antwoordt.

Mevrouw Helga Stevens (Onafhankelijke). - Het afgelopen jaar heb ik al meermaals de problemen aangekaart die chronisch zieken, personen met een handicap en (ex-)kankerpatiŽnten ondervinden wanneer ze een schuldsaldoverzekering willen afsluiten (vragen 4-123 en 4-290).

In mei antwoordde de minister me dat hij aan de Commissie voor Verzekeringen had gevraagd te onderzoeken of de oplossingen die in het buitenland werden uitgewerkt, haalbaar zijn in een Belgische context. De commissie zou zijn verzoek behandelen op haar vergaderingen van mei en juni. Het was de bedoeling zo snel mogelijk tot een efficiŽnte, operationele oplossing te komen. Op basis van dat advies waarbij ook de belangenorganisaties van chronische patiŽnten zouden worden betrokken, beloofde de minister een voorontwerp te zullen uitwerken.

Heeft de Commissie voor Verzekeringen inmiddels een advies uitgebracht? Zo ja, wat is de strekking van dat advies en kan de minister me de tekst van het advies bezorgen? Zo neen, wanneer wordt het advies verwacht?

Heeft de minister reeds een voorontwerp uitgewerkt? Wat zijn de krachtlijnen van dat voorontwerp?

Welke andere initiatieven heeft hij ter zake genomen?

(Voorzitter: de heer Marc Verwilghen, ondervoorzitter.)

De heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de Fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie. - Ik lees het antwoord van de minister.

Sinds mei 2008 heeft de Commissie voor Verzekeringen een gedeelte van elke vergadering besteed aan de studie van de problematiek. De besprekingen vonden plaats in aanwezigheid van de belangenorganisaties voor de patiŽntenrechten.

Tijdens haar vergadering van 17 november 2008 heeft de Commissie beslist de vergadering van 18 december 2008 een eerste advies voor te leggen. Aangezien het om een bijzonder ingewikkelde problematiek gaat, is het de bedoeling een tweede advies met constructieve en haalbare voorstellen uit te brengen in het voorjaar van 2009.

Ik heb geen voorontwerp ter zake uitgewerkt. Ik heb altijd gezegd dat ik mijn uiteindelijke houding zou baseren op deskundig advies. Dat advies is op het ogenblik nog niet beschikbaar.

Intussen hebben mijn medewerkers en ikzelf onze inspanningen geconcentreerd op het vlottrekken van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst. Deze wet behandelt, weliswaar ten dele en bijkomstig, ook de problematiek van de chronische zieken en gehandicapte personen.

Mevrouw Helga Stevens (Onafhankelijke). - Hoewel ik er begrip voor heb dat het om een uiterst complexe materie gaat, zou ik de minister toch tot spoed willen aanzetten. Ik heb er ook begrip voor dat de minister deskundig advies wil. Hij mag zich echter niet achter dat advies verschuilen. De minister beschikt toch over kabinetsmedewerkers die zelf initiatieven kunnen nemen en de Commissie tot spoed kunnen aanmanen. Voor chronisch zieken en ex-kankerpatiŽnten gaat het om een zaak van levensbelang. Zolang zij geen duidelijkheid hebben inzake de schuldsaldoverzekering, kunnen zij geen lening krijgen om een huis te kopen. In een periode van kredietcrisis is dat toch van fundamenteel belang.