4-49

4-49

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 20 NOVEMBER 2008 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Voordracht van kandidaten voor een mandaat van lid van de Nationale Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wetgeving betreffende de zwangerschapsafbreking (Stuk 4-836)

De voorzitter. - De Senaat dient overeenkomstig artikel 1, §2, derde lid, van de wet van 13 augustus 1990 houdende oprichting van een commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking, tot wijziging van de artikelen 348, 350, 351 en 352 van het Strafwetboek en tot opheffing van artikel 353 van hetzelfde Wetboek, over te gaan tot de voordracht van een dubbele lijst van 16 kandidaten voor een mandaat van lid van voornoemde Commissie.

De Commissie bestaat uit zestien leden, van wie negen vrouwen en zeven mannen. Acht leden zijn geneesheer, van wie minstens vier hoogleraar in de geneeskunde aan een Belgische universiteit zijn. Vier leden zijn hoogleraar in de rechten aan een Belgische universiteit of advocaat. Vier leden komen uit kringen die belast zijn met de opvang en de begeleiding van vrouwen in een noodsituatie.

De leden van de Commissie worden, met inachtneming van de taalpariteit en op grond van een pluralistische vertegenwoordiging, bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit benoemd uit een dubbele lijst, voorgedragen door de Senaat, en voor een termijn van vier jaar die kan worden verlengd. De kandidaten die niet als effectieve leden zijn aangewezen, worden tot plaatsvervangende leden benoemd. De kandidaten worden voorgedragen bij volstrekte meerderheid.

Het gedrukte stuk met de lijst van alle kandidaten voor de te begeven mandaten werd rondgedeeld onder het nr. 4-836/2. Alle senatoren hebben kennis kunnen nemen van het curriculum vitae van de kandidaten en hebben hun verdiensten kunnen vergelijken.

Gelet op de veelheid van de criteria waaraan de samenstelling van de Commissie moet voldoen, zal de Senaat zich uitspreken over een model van dubbele lijst.

U hebt derhalve een stembrief ontvangen die uit twee delen bestaat:

De leden die het eens zijn met het model van dubbele lijst worden verzocht het stemvakje boven de lijst zwart te maken.

Zij die daarentegen dit model niet wensen goed te keuren, kunnen maximaal tweeëndertig voorkeurstemmen uitbrengen, waarvan zestien op lijst 1 en zestien op lijst 2. Het staat elke senator zodoende vrij te stemmen voor de kandidaten van zijn keuze.

Het lot wijst mevrouw Schelfhout en de heer Delpérée aan om de functie van stemopnemers te vervullen.

De heer Hugo Coveliers (VB). - Mijnheer de voorzitter, u hebt de voorwaarden voorgelezen waaraan een geldige stem dient te voldoen.

Gezien de samenstelling van de commissie veronderstelt een geldige stemming dat een aantal categorieën van kandidaten worden voorgesteld.

Een aantal senatoren hebben lang onderhandeld over de modellijst. Uit democratisch oogpunt zou het verantwoord zijn dat de betrokken senatoren hun keuze voor die modellijst motiveren, om de senatoren die niet aan die geheime onderhandelingen hebben deelgenomen van hun keuze te overtuigen en ze eventueel zelfs goed te keuren. Mag ik dus suggereren dat een van de onderhandelaars de keuze voor de voorgestelde kandidaten motiveert?

Uit de rondgedeelde curricula blijkt dat er veel waardevolle kandidaten waren, maar misschien kan men ons duidelijk maken waarom voor deze modellijst is gekozen. Misschien is de kans dan groot dat we voor die kandidaten zullen stemmen.

Als men ons geen woord uitleg geeft en gezien de procedure het onmogelijk maakt een tegenvoorstel te doen, denk ik dat wie van die onderhandelingen werd uitgesloten, niet aan de stemming kan deelnemen. Zo zou men weliswaar het democratische gehalte van onze vergadering verarmen.

Kan iemand motiveren waarom die namen op de keuzelijst voorkomen?

De voorzitter. - Ik dank u voor uw bijzonder interessante en vermakelijke voorstel.

Ik weet niet of een fractievoorzitter bereid is om te antwoorden.

Mijnheer Coveliers, u weet toch hoe die lijsten worden opgesteld. Zelf heb ik niet aan de besprekingen deelgenomen en ik kan u dus niet helpen.

M. Philippe Mahoux (PS). - Je viens d'examiner attentivement la liste des candidats proposés et je pense que ceux-ci ont énormément de qualités ; ils réunissent entre autres les conditions imposées par la loi que nous avons votée voici de nombreuses années déjà. Je ne répondrai pas à la remarque qui vient d'être formulée. Ces candidats nous conviennent parfaitement.

M. le président. - D'après les informations dont je dispose, ils remplissent les nombreuses conditions prévues par la loi.

De heer Hugo Coveliers (VB). - Ik dank de heer Mahoux, die als enige toegeeft dat hij aan de geheime besprekingen heeft deelgenomen.

De voorzitter. - Dat heeft hij niet gezegd!

De heer Hugo Coveliers (VB). - Die informatie leid ik af uit zijn antwoord, maar enig inhoudelijk argument heeft hij niet aangevoerd. Misschien kan iemand anders dat wel doen.

Ik geef toe dat er heel wat waardevolle kandidaten op de keuzelijst staan, maar ook onder de andere kandidaten zijn er waardevolle elementen. Grijp uw kans en probeer ons voor één keer te overtuigen!

De heer Paul Wille (Open Vld). - Mijnheer de voorzitter, ik heb aan de besprekingen deelgenomen, maar dat is niets nieuws. Ik kan de heer Coveliers ook niets bijleren, want als gewezen VLD-fractievoorzitter heeft hij destijds zelf aan dergelijke besprekingen deelgenomen.

Waarom zouden we vandaag overwegen ons voorstel te motiveren, terwijl de heer Coveliers zelf nooit die oefening heeft gemaakt. Dus doe ik dat nu ook niet!

De heer Hugo Coveliers (VB). - De heer Wille was hier destijds misschien niet, maar telkens wanneer een dergelijke lijst werd voorgesteld, hebben we die kandidaten in een openbare commissievergadering omstandig voorgesteld. Alle kandidaten zijn gehoord. Ik fris even uw geheugen op: alle kandidaten voor de Hoge Raad voor de Justitie zijn gehoord; alle kandidaten voor de Raad van State zijn gehoord. Toen hebben ook onderhandelingen plaatsgevonden, maar dan wel in openbare vergadering en niet in kleine besloten groepen waarvan we alsnog slechts twee leden kennen. Ik spreek me niet uit over de kwaliteit van die leden, maar ik betreur het dat ze ons niet meer informatie geven en dat we dus eigenlijk niet kunnen deelnemen aan de stemming.

De voorzitter. - De stemming is geopend. Zij begint met de naam van de heer Coveliers.

(Tot de geheime stemming wordt overgegaan.)

De voorzitter. - De Senaat zal zijn agenda voorzetten terwijl de stemopnemers de stembiljetten nazien.