4-800/3

4-800/3

Belgische Senaat

ZITTING 2008-2009

20 NOVEMBER 2008


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Herziening van artikel 22bis van de Grondwet

(Verklaring van de wetgevende macht, zie  Belgisch Staatsblad  nr. 131 — ed. 2 van 2 mei 2007)


TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE VOOR DE INSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN


Enig artikel

In artikel 22bis van de Grondwet wordt het tweede lid vervangen door de volgende leden :

 Elk kind heeft het recht zijn mening te uiten in alle aangelegenheden die het aangaan; met die mening wordt rekening gehouden in overeenstemming met zijn leeftijd en zijn onderscheidingsvermogen.

Elk kind heeft recht op maatregelen en diensten die zijn ontwikkeling bevorderen.

Het belang van het kind is de eerste overweging bij elke beslissing die het kind aangaat.

De wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel waarborgen deze rechten van het kind. .