4-216/1

4-216/1

Belgische Senaat

BUITENGEWONE ZITTING 2007

29 SEPTEMBER 2007


Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de buitenschoolse kinderopvang

(Ingediend door mevrouw Nahima Lanjri en de heer Wouter Beke)


TOELICHTING


Vanaf aanslagjaar 2006 zijn de voorwaarden inzake de aftrekbaarheid van de uitgaven voor kinderoppas gewijzigd door het van toepassing worden van artikel 113, § 1, 1º en 3º, zoals gewijzigd door artikel 2 van de wet van 6 juli 2004 (Belgisch Staatsblad van 5 augustus 2004). Het gaat om een verruiming : de voorwaarden voor aftrekbaarheid worden uitgebreid tot kinderen die de leeftijd van 12 jaar niet bereikt hebben en ook de uitgaven betaald aan kleuter- en lagere scholen komen in aanmerking.

Op 15 februari 2005 verscheen in het Belgisch Staatsblad een bericht van de AOIF (Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit) aan de kleuter- en lagere scholen waarin de regels met betrekking tot de fiscale aftrekbaarheid van de uitgaven voor opvangkosten betaald aan de kleuter- en lagere scholen worden verduidelijkt. In het bericht staat dat de opvang in de kleuter- of lagere school dient voort te vloeien uit een overeenkomst tussen de school en de ouders, waarbij de school zich tegenover de ouders verbindt om de opvang van hun kind(eren) te organiseren en waarbij de ouders hiervoor een bedrag betalen. De ontvangen bedragen worden bijgevolg als een eigen inkomen van de school aangemerkt. Het is dan ook noodzakelijk dat de betrokken bedragen aan de kleuter- en lagere scholen zelf worden betaald.

Ook de uitgaven voor kinderopvang in instellingen erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd door Kind & Gezin komen voor aftrek in aanmerkingen. De betaling aan andere opvangdiensten, -instellingen of opvanggezinnen die niet zijn erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd door of niet onder toezicht staan van Kind & Gezin, het « Office de la Naissance et de l'Enfance » of de Executieve van de Duitstalige Gemeenschap, zijn niet aftrekbaar, zelfs niet als de opvang door deze diensten, instellingen of opvanggezinnen in een kleuter- of lagere school wordt georganiseerd. Dit laatste zorgt voor verwarring. Wanneer scholen de opvang dus laten uitvoeren door oudercomités, verenigingen en zelfs de gemeenten, kunnen in principe geen attesten worden afgeleverd. Hetzelfde geldt indien de opvang buiten de schoolgebouwen wordt georganiseerd. Momenteel is dan immers de erkenning van Kind & Gezin vereist waardoor aan een strenge reglementering dient te worden voldaan. Deze reglementering moet voor de opvang van kinderen van 0 tot 3 jaar uiteraard gewaarborgd blijven. Zij zorgen voor een zeker kwaliteitslabel wat de ouders extra vertrouwen geeft. Eens de kinderen naar school gaan, is de context anders en is een onderscheid naargelang de opvang in of buiten de schoolgebouwen plaatsvindt of naargelang de opvang al of niet rechtstreeks door de school wordt georganiseerd, niet opportuun.

Met dit voorstel wensen de indieners duidelijkheid te creëren door de regeling uit te breiden, zodat ook de feitelijke vereniging of rechtspersoon die de opvang voor de kleuter- en lagere scholen uitvoert, ook wanneer deze opvang wordt georganiseerd buiten de schoolgebouwen, fiscale attesten kan uitreiken. Voorwaarde is evenwel dat ze zich melden bij Kind & Gezin, het « Office de la Naissance et de l'Enfance » of de Executieve van de Duitstalige Gemeenschap. Op die manier is ook de kwaliteit van de opvang gewaarborgd.

Nahima LANJRI
Wouter BEKE.

WETSVOORSTEL


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

In artikel 113, § 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, laatst gewijzigd bij de wet van 6 juli 2004 en bij de wet van 27 december 2005, wordt het 3º aangevuld als volgt :

« — ofwel aan de feitelijke vereniging of rechtspersoon die de opvang voor de kleuter- en lagere scholen uitvoert en zich meldt bij Kind & Gezin, het « Office de la Naissance et de l'Enfance » of de Executieve van de Duitstalige Gemeenschap, ook wanneer deze opvang wordt georganiseerd buiten de schoolgebouwen. ».

Art. 3

Deze wet is van toepassing vanaf aanslagjaar 2008.

30 juli 2007.

Nahima LANJRI
Wouter BEKE.