Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-89

ZITTING 2006-2007

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eersteminister en minister van Justitie

Vraag nr. 3-6842 van de heer Vandenberghe H. van 30 januari 2007 (N.) :
Overheidsdiensten. — Mogelijkheid tot telewerken.

In het Ellipsgebouw in Brussel beloopt het aantal voorziene werkplekken maar 80 % van het aantal ambtenaren dat er moet gaan werken. Er wordt onder meer op gerekend dat meer mensen gaan telewerken.

Zowat vier procent van de Vlaamse ambtenaren werkt geregeld een dag van thuis uit.

Graag had ik een antwoord gekregen op de volgende vragen :

1. Hoeveel personen waren op 1 januari 2006 tewerkgesteld binnen uw overheidsdienst ?

2. Hoeveel personen werkten gedurende de voorbije 5 jaar geregeld een dag van thuis uit ? Hoeveel personen deden met andere woorden aan  telewerken  ?

3. Acht u het wenselijk maatregelen te nemen om het telewerken binnen de overheidsdienst te stimuleren ?

4. Hoeveel ambtenaren van elk niveau werkten geregeld een dag van thuis uit ?

Antwoord : 1. Het geachte lid doelt op het telewerk zoals georganiseerd in de administratie van het Vlaamse Gewest, waarvoor een statuut geldt dat verschilt van het statuut waaraan de federale administratie is onderworpen.

Op 1 januari 2006 deed geen enkel personeelslid van de FOD Justitie aan telewerk in de zin van de regelgeving. Het koninklijk besluit van 22 november 2006 werd immers bekendgemaakt op 1 december 2006.

2. De beslissing over de andere vormen van thuiswerk die niet onder het telewerk in de zin van het koninklijk besluit van 22 november 2006 vallen, wordt binnen de diverse directies genomen waarbij elk geval afzonderlijk wordt bekeken in het licht van een bijzondere behoefte of vraag. Daardoor ontbreekt het ons aan gegevens om een antwoord te kunnen formuleren op uw vraag.

3. De dienst  Welzijn  van de stafdienst P&O van de FOD Justitie is onder andere belast met een project omschreven in het managementplan dat in de FOD Justitie een aanzet moet geven tot telewerk in de zin van het besluit van 22 november 2006.

4. Zoals reeds uiteengezet onder punt 2, zijn er geen gegevens beschikbaar die een antwoord op de vraag mogelijk maken.