Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-90

ZITTING 2006-2007

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Vraag nr. 3-6849 van de heer Vandenberghe H. d.d. 30 januari 2007 (N.) :
Overheidsdiensten. — Mogelijkheid tot telewerken.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-6843 aan de vice-eersteminister en minister van Financiėn, die hiervoor werd gepubliceerd.

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid als volgt te antwoorden.

A. FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

1. Er werkten op 1 januari 2006 1 781 personen in de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu.

2. In principe werkten er geen personeelsleden geregeld thuis, aangezien het telewerken in de betrokken FOD geen optie was.

3. Gelet op de maatschappelijke en technologische evoluties en de mobiliteitsproblematiek is het stimuleren van telewerken noodzakelijk. Dit kan echter niet ondoordacht of overhaast worden ingevoerd. In de betrokken FOD is een project « telewerken » ingeschreven in het operationeel plan 2007 om aan deze behoefte tegemoet te komen.

4. Voorlopig geen, maar vanaf 2008 moet dit veranderen.

B. FOD Sociale Zekerheid

1. Op 1 januari 2006 telde de FOD Sociale Zekerheid 1 265 natuurlijke personen.

2. Het akkoord over telewerken werd nog niet toegepast bij de FOD Sociale Zekerheid. Bepaalde agenten voeren echter, in overleg met hun hiėrarchische meerdere, prestaties uit op hun woonplaats.

3. De FOD heeft de mogelijkheid niet ingetrokken waarbij ieder hoofd het personeelslid de toelating kan geven thuis te werken. Een meer duidelijke overeenkomst over het telewerk zou overwogen kunnen worden als de kwaliteit van de geleverde dienst aan de burger gehandhaafd en zelfs verbeterd wordt en als de kosten van de vernoemde diensten voor de belastingbetaler verminderd worden.

4. Met het huidige informaticasysteem kunnen deze cijfers niet worden verkregen.