Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-90

ZITTING 2006-2007

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eersteminister en minister van Justitie

Vraag nr. 3-7916 van de heer Beke d.d. 24 april 2007 (N.) :
Belspellen. — Erkenningen. — Maatregelen tegen overtredingen.

De belspelletjes waren in 2004 een nieuw fenomeen. In een mum van tijd waren deze ingeburgerd en werden ze razend populair. Lange tijd konden ze ongebreideld profiteren van een juridisch vacuüm. Van dat juridisch vacuüm werd misbruik gemaakt om de vaak financieel kwetsbare groepen (werklozen, jongeren, ouderen, ...) te misleiden.

Pas ruim twee jaar later, in oktober 2006 werd opgetreden door de wetgever. Er werden regels vastgelegd waaraan de verschillende actoren moeten voldoen. Het koninklijk besluit van 10 oktober 2006 houdende de voorwaarden waaraan spelen die aangeboden worden in het kader van televisieprogramma's via nummerreeksen van het Belgische nummerplan, waarvoor het toegelaten is om van de oproeper, naast de prijs van de communicatie, ook de betaling van de inhoud te vragen, doch beperkt tot deze reeksen waarop het eindgebruikertarief geen functie is van de tijdsduur van de oproep en die een totaalprogramma inhouden dienen te voldoen is in werking getreden op 1 januari 2007. De productiehuizen die deze belspelletjes maken en zenders die ze uitzenden, moeten van de Kansspelencommissie een erkenning krijgen. Vanaf 1 januari 2007 kon elke geïnteresseerde een dossier indienen. Op 18 april 2007 worden de erkenningen toegekend. Ook na 18 april 2007 zal alles goed worden opgevolgd volgens de Commissie.

Kan de Commissie reeds nu maatregelen nemen tegen flagrante overtredingen van het koninklijk besluit door de belspelproducenten ?

Vijf dossiers werden ingediend en worden momenteel door de Kansspelencommissie onderzocht. Als deze vijf indieners een erkenning krijgen, wil dit dan zeggen dat enkel deze vijf nog belspelletjes mogen organiseren en uitzenden ? Verdwijnen alle andere van de televisie ?

Kunnen spelaanbieders die een erkenning verkregen hebben deze kwijtspelen als ze nadien overtredingen begaan ?

Is er al iets bekend rond het onderzoek van de Kansspelencommissie ? Indien nee, kan de geachte minister ons dan op de hoogte brengen van het resultaat van dit onderzoek ?

Antwoord : De belspelletjes waren in 2004 inderdaad een nieuw fenomeen. Het moet evenwel genuanceerd worden dat de wetgever pas in 2006 is opgetreden tegen de belspelletjes. Eind 2004 werd via de Programmawet van 27 december 2004 een artikel 3.4 toegevoegd aan de wet van 7 mei 1999 (de Kansspelwet).

Hierdoor werden de belspelletjes uitgesloten van het toepassingsgebied van de Kansspetwet, mits naleving van de voorwaarden bepaald door de Koning. Deze voorwaarden werden vastgelegd in het koninklijk besluit van 10 oktober 2006, dat op 1 januari 2007 in werking is getreden.

1. De Kansspelcommissie kan, ambtshalve of na klacht, optreden tegen overtredingen van de voorwaarden in het koninklijk besluit. Zij kan onder meer de spelaanbieder en de organisator dwingen om het spel aan te passen. Dit vindt natuurlijk pas toepassing vanaf het ogenblik waarop de Kansspelcommissie goedkeuring heeft verleend. De Kansspelcommissie heeft niettemin reeds heel wat aanbevelingen gedaan naar de spelaanbieders en de organisatoren om de huidige spelen reeds conform het koninklijk besluit te laten verlopen.

2. Er werden tot op heden vijf dossiers ingediend bij de Kansspelcommissie. Het gaat hier telkens om belspelletjes die reeds werden uitgezonden voor de inwerkingtreding van het koninklijk besluit. Dit betekent echter niet dat enkel deze vijf dossiers, na goedkeuring, belspelen mogen organiseren. Iedere spelaanbieder kan een nieuw dossier indienen voor een nieuw spel, mits inachtneming van de procedure voorzien in het koninklijk besluit. Dit betekent dat een nieuw spel pas zal kunnen worden uitgezonden, nadat door de Kansspelcommissie een goedkeuring werd verleend.

3. Indien er overtredingen worden begaan door spelaanbieders die reeds een goedkeuring kregen, zal de Kansspelcommissie in eerste instantie gebruik maken van de mogelijkheid om het spel te laten aanpassen. Indien daarna nog steeds inbreuken worden gepleegd, of indien de inbreuk van die aard is dat een loutere aanpassing van het spel niet volstaat, kan de Kansspelcommissie de eerder gegeven erkenning opnieuw intrekken.

4. De Kansspelcommissie liet mij weten dat voor één van de vijf dossiers het onderzoek nog lopende is omdat het dossier niet volledig is en daar kan ik dus ook niet nader op ingaan. Voor de vier andere (VT4-Vijf TV, VTM-Kanaal 2, AB3-AB4 en RTL) werd op 18 april 2007 een beslissing genomen. De Kansspelcommissie heeft geoordeeld dat deze televisiespelen in overeenstemming zijn met het koninklijk besluit. Niettemin werd in de marge een aantal bemerkingen werden geformuleerd, die binnen een tijdspanne van één maand dienen geïmplementeerd te zijn.

Het gaat dus om een toelating onder de strikte voorwaarde om deze randbemerkingen tijdig te implementeren. De Kansspelcommissie heeft voor deze aanpak gekozen, omdat zij daardoor ten volle haar verantwoordelijkheid kan opnemen in dit fenomeen. Door deze voorwaardelijke toelating kan zij nu immers de naleving van de voorwaarden uit het koninklijk besluit afdwingen, volgens de hoger beschreven middelen. Indien de organisatoren zouden nalaten de gevraagde aanpassingen door te voeren, kan immers de procedure van intrekking overwogen worden, of kan er proces-verbaal worden opgesteld voor de uitbating van een illegaal kansspel.