Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-88

ZITTING 2006-2007

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Werk

Vraag nr. 3-6988 van de heer Mahoux d.d. 13 februari 2007 (Fr.) :
Moederschapsbescherming. — Preventieve verwijdering van de arbeidsplaats.

Een aantal zwangere vrouwen worden preventief van hun arbeidsplaats verwijderd omdat hun werk risico's inhoudt voor henzelf en hun ongeboren kind.

Die verwijdering zou idealiter geen inkomensverlies met zich mogen meebrengen. Volgens de vakverenigingen zou dat niet het geval zijn. Het inkomensverlies zou zelfs zo groot zijn dat sommige werkneemsters het erop aanleggen om aan de slag te blijven.

De Belgische wetgeving voorziet in beschermingsmaatregelen. Het koninklijk besluit inzake moederschapsbescherming van 2 mei 1995 regelt de preventieve verwijdering en bevat een niet exhaustieve lijst van blootstellingsfactoren die een beslissing tot verwijdering rechtvaardigen.

Volgens bepaalde inlichtingen zou de eerder uitzonderlijke preventieve verwijdering de regel zijn geworden. De regelgeving die dient om de zwangere vrouw te beschermen, wordt trouwens onderuit gehaald, omdat die vrouw absoluut een minimuminkomen nodig heeft.

Beschikt de geachte minister over cijfergegevens met betrekking tot dat dossier ? Worden bepaalde activiteitssectoren in het bijzonder op de korrel genomen ? Hoe ver staat het hiermee ?