Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-86

ZITTING 2006-2007

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Eerste minister

Vraag nr. 3-6841 van de heer Vandenberghe H. d.d. 30 januari 2007 (N.) :
Overheidsdiensten. — Mogelijkheid tot telewerken.

In het Ellipsgebouw in Brussel beloopt het aantal voorziene werkplekken maar 80 % van het aantal ambtenaren dat er moet gaan werken. Er wordt onder meer op gerekend dat meer mensen gaan telewerken.

Zowat vier procent van de Vlaamse ambtenaren werkt geregeld een dag van thuis uit.

Graag had ik een antwoord gekregen op de volgende vragen :

1. Hoeveel personen waren op 1 januari 2006 tewerkgesteld binnen uw overheidsdienst ?

2. Hoeveel personen werkten gedurende de voorbije 5 jaar geregeld een dag van thuis uit ? Hoeveel personen deden met andere woorden aan « telewerken » ?

3. Acht u het wenselijk maatregelen te nemen om het telewerken binnen de overheidsdienst te stimuleren ?

4. Hoeveel ambtenaren van elk niveau werkten geregeld een dag van thuis uit ?

Antwoord : 1. Op 1 januari 2006 waren er bij de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de eerste minister 179 personen tewerkgesteld.

2, 3 en 4. In uitvoering van het koninklijk besluit van 22 november 2006 betreffende het telewerk in het federaal administratief openbaar ambt, heeft het Directiecomité besloten om telewerk te organiseren bij de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de eerste minister. Momenteel worden de nodige schikkingen getroffen om telewerken toe te passen.