Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-71

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen

Vraag nr. 3-4490 van mevrouw Van de Casteele d.d. 27 februari 2006 (N.) :
Personeel. — Afwezigheden wegens ziekte. — Medische getuigschriften. — Gebrek aan uniformiteit.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-4484 aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, die hiervoor werd gepubliceerd.

Antwoord : In antwoord op haar vraag, heb ik de eer het geachte lid het volgende mee te delen.

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

1. Bij meerdaagse afwezigheid wegens ziekte, dienen de personeelsleden een getuigschrift AGD1A over te maken aan het regionaal medisch centrum van het Bestuur van de medische expertise.

Het getuigschrift AGD1A is een standaarddocument dat elke werknemer via zijn/haar personeelsdienst kan verkrijgen en dat ook te vinden is op de website http://medex.fgov.be.

Het getuigschrift AGD1A bestaat uit drie delen :

— deel A : de medische gegevens die ingevuld moeten worden door de behandelende arts;

— deel B : administratieve gegevens van de werknemer zoals naam, adres, functie en medisch nummer van de zieke werknemer;

— deel C : de identificatiegegevens van de werkgever die van de duur van de afwezigheid dient verwittigd te worden door het regionaal medisch centrum.

Bij één dag ziekte dient de werkgever een getuigschrift AGD1C over te maken aan het Bestuur van de medische expertise. Dit getuigschrift bestaat uit twee delen :

— deel A : identificatiegegevens van de werknemer;

— deel B : identificatiegegvens van de werkgever.

2. Het deel A van het getuigschrift AGD1A voorziet inderdaad ruimte waarop door de behandelende arts een diagnose moet worden aangebracht. Deze informatie is vertrouwelijk en wordt in het regionaal medisch centrum via een code in een beveiligde databank opgeslagen. Het attest AGD1A zelf wordt er bewaard in het medisch dossier van de betrokken persoon. De diagnose is nuttig voor het Bestuur van de medische expertise in het kader van een eventuele medische controle en met het oog op cijfermateriaal omtrent de oorzaken van ziekteverzuim.

3. In januari 2006 werd door het Bestuur van de medische expertise, in samenwerking met de FOD P&O, een project opgestart tot uittekening van een performant beleid inzake ziekteverzuim in de federale overheidssector; deze problematiek kan in dit kader herbekeken worden.

FOD Sociale Zekerheid

Rijksdienst voor pensioenen

1 tot 3. Ik verwijs naar de hierboven vermelde antwoorden betreffende de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu. Dezelfde regelgeving met betrekking tot verloven en afwezigheden toegestaan aan personeelsleden van de rijksbesturen is immers ook van toepassing op het personeel van de Rijksdienst voor pensioenen.

De personeelsleden van de Rijksdienst voor pensioenen moeten bovendien hun personeelsdienst verwittigen van de duur van hun afwezigheid aan de hand van dienstkaart R/144 (eigen model van Rijksdienst voor pensioenen).

Pensioendienst voor de overheidssector

1 tot 3. Ik verwijs naar de hierboven vermelde antwoorden betreffende de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu. Dezelfde regelgeving met betrekking tot verloven en afwezigheden toegestaan aan personeelsleden van de rijksbesturen is immers ook van toepassing op het personeel van de Pensioendienst voor de overheidssector.

De personeelsleden van de PDOS die afwezig zijn wegens ziekte, moeten vanaf de eerste dag van de afwezigheid en dit zo vlug mogelijk (in principe vóór 10 uur) hun hiërarchische meerdere of de dienst P&O op de hoogte brengen van de afwezigheid. Verder moet de dienst P&O op de hoogte gebracht worden van de duur van de afwezigheid en dit door middel van het interne document « afwezigheidmelding » dat hiervoor is voorzien.