3-195

3-195

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 21 DECEMBER 2006 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Annemie Van de Casteele aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over «de gelijkstelling "verergeringstoeslag" arbeidsongevallen» (nr. 3-2014)

De voorzitter. - De heer Didier Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, antwoordt.

Mevrouw Annemie Van de Casteele (VLD). - Onze wetgeving inzake arbeidsongevallen houdt bij de verergeringstoeslag een discriminatie in tussen ambtenaren en werknemers in de privésector. Daarnet werd de arbeidsongevallenwetgeving in commissie besproken, maar aangezien de minister niet aanwezig was, geef ik er de voorkeur aan de vraag vanavond nog te stellen.

Wanneer zich een arbeidsongeval heeft voorgedaan, komt het voor dat de arbeidsongeschiktheid van de werknemer na een bepaalde periode nog verslechtert. Het percentage van arbeidsongeschiktheid dient te worden verhoogd indien de verergering te wijten is aan het vroeger gebeurde arbeidsongeval.

Voor ambtenaren ligt die verergeringstoeslag niet alleen lager dan voor privéwerknemers, de mogelijkheid tot aanvraag voor verergering is ook beperkt in de tijd. Voor hen is er een herzieningstermijn van drie jaar, terwijl die voor de werknemers onbeperkt is indien het gaat om een verergering van ten minste 10%.

Is de regering zich bewust van deze discriminatie? Zo ja, wordt een gelijkschakeling tussen ambtenaren en werknemers bij arbeidsongevallen gepland? Kan een regeling met terugwerkende kracht worden uitgewerkt, zodat voor nu lopende dossiers van ambtenaren die geen recht hebben op een verergeringstoeslag omdat hun arbeidsongeval dateert van meer dan drie jaar geleden, ook de discriminatie wordt opgeheven? Welke timing wordt daarvoor desgevallend vooropgesteld?

De heer Didier Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken. - Ik lees het antwoord van de minister van Ambtenarenzaken.

De bedoelde discriminatie is mij niet ontgaan. Op mijn voorstel heeft de ministerraad beslist deze discriminatie weg te werken. Een voorontwerp van wet en ontwerpen van koninklijke besluiten werden voor advies aan de Raad van State voorgelegd. Zodra ik in het bezit ben van de officiële adviezen zal ik niet nalaten het dossier bij de Kamer van volksvertegenwoordigers in te dienen.

Het voorontwerp van wet heeft een terugwerkende kracht tot 1 januari 2006, maar ik ken het oordeel van de Raad van State daaromtrent nog niet. Uiteraard zal het laatste woord bij het Parlement liggen.

Mevrouw Annemie Van de Casteele (VLD). - De aankondiging dat een wetsontwerp in de Kamer zal worden ingediend, verheugt me ten zeerste. Gelet op de komende verkiezingen hoop ik dat het wetsontwerp nog deze legislatuur zal worden goedgekeurd.

Het ontbreken van terugwerking, stemt me dan weer minder tevreden. Er moet toch een oplossing worden gevonden voor de ambtenaren die vandaag problemen ondervinden door discriminatie in het verleden. Ik hoop dat de Raad van State dat ook aanstipt in zijn advies en dat het Parlement alsnog wijzigingen in het wetsontwerp aanbrengt waardoor de discriminatie wordt weggewerkt, al is het dan binnen een bepaalde termijn.

De voorzitter. - De agenda van deze vergadering is afgewerkt.

De volgende vergadering vindt plaats zaterdag 23 december om 10 uur.

(De vergadering wordt gesloten om 20.25 uur.)