Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-70

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Mobiliteit

Vraag nr. 3-4489 van mevrouw Van de Casteele d.d. 27 februari 2006 (N.) :
Personeel. — Afwezigheden wegens ziekte. — Medische getuigschriften. — Gebrek aan uniformiteit.

Tijdens een onderhoud van het Algemeen Syndicaat van Geneeskundigen van België (ASGB) met de staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging werd gehandeld over de administratieve overlast. Één van de meest aangehaalde problemen van administratieve overlast betrof het feit dat elke overheidsdienst andere getuigschriften gebruikt en andere inlichtingen wenst wanneer een werknemer afwezig is wegens ziekte.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Welke type attest en welke eventuele extra informatie dienen bij afwezigheid door ziekte te worden ingediend door de personeelsleden van de diensten die onder uw bevoegdheid vallen ?

2. Moet dit attest een diagnose bevatten ? Zo ja, waartoe worden deze gebruikt en welke maatregelen zijn voorzien zodat het medisch geheim gewaarborgd blijft ?

3. Bent u bereid om mee te werken aan een maximale standaardisering van deze getuigschriften of eventueel aan de aanwending van de eenvoudige getuigschriften die in de privé-sector worden gebruikt ?

Antwoord : Het geachte lid gelieve hierna de antwoorden op de gestelde vragen te willen vinden.

1. Elke ambtenaar die in dienst is bij de FOD Mobiliteit en Vervoer is in geval van afwezigheid wegens ziekte onderworpen aan het toezicht van de administratieve Gezondheidsdienst (FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu).

De personeelsleden die ziek zijn dienen door hun behandelende arts een getuigschrift AGD 1A of AGD 1B (ongeval) te laten invullen om dit vervolgens toe te sturen aan het centrum van de administratieve Gezondheidsdienst (AGD) van de regio waar de persoon woont.

Het model van deze getuigschriften is bepaald in het reglement van de administratieve Gezondheidsdienst

2. De behandelende arts moet op het getuigschrift zeer duidelijk zijn diagnose vermelden evenals het aantal dagen ziekteverlof dat hij voorschrijft.

Na ontvangst van dit ziektegetuigschrift stuurt de AGD een duplicaat van dit getuigschrift op naar de stafdienst P&O van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Dit duplicaat bevat geen diagnose; het vermeldt alleen de gegevens betreffende het door de arts voorgeschreven aantal ziektedagen.

Het medisch geheim blijft zodoende gewaarborgd.

3. Wij zijn bereid om mee te werken aan een maximale standaardisering van ziektegetuigschriften of eventueel aan de aanwending van de eenvoudige getuigschriften die in de privé-sector worden gebruikt.

Deze materie maakt echter deel uit van de bevoegdheid van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.