3-1877/2

3-1877/2

Belgische Senaat

ZITTING 2006-2007

1 DECEMBER 2006


Voorstel van resolutie betreffende het Belgisch beleid inzake de Economische Partnerschapsovereenkomsten (EPA) tussen de Europese Unie en de ACS-landen


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN MEVROUW ANNANE C.S.

Punt N van de considerans vervangen als volgt :

« N. stelt vast dat de EPA steun moeten bieden aan de bestaande initiatieven met het oog op regionale integratie, waarvan de uitvoering in het algemeen nog weinig gevorderd is en die in bepaalde gevallen, zoals de Afrikaanse Unie voorstelt, vereisen dat onderling onverenigbare verplichtingen worden geharmoniseerd en met elkaar in overeenstemming gebracht; ».

Nr. 2 VAN MEVROUW ANNANE C.S.

Punt O van de considerans vervangen als volgt :

« O. stelt vast dat de nodige transparantie in de EPA-onderhandelingen gewaarborgd moet zijn en dat de parlementaire en regeringsinstellingen van de ACS-landen, de privésector en het maatschappelijk middenveld moeten worden betrokken bij de voorbereiding van deze akkoorden; ».

Nr. 3 VAN MEVROUW ANNANE C.S.

In de considerans een punt Pbis invoegen, luidend :

« Pbis. stelt vast dat de EPA-onderhandelingen de doelstellingen moeten steunen en volwaardig deel moeten uitmaken (mainstreaming) van de ontwikkelingsstrategieën van de ACS-landen ».

Nr. 4 VAN MEVROUW ANNANE C.S.

Punt R van de considerans aanvullen als volgt :

« R. stelt vast dat artikel 37, § 6, van het Akkoord van Cotonou bepaalt dat ACS-landen die geen EPA willen sluiten alternatieven in overweging mogen nemen; dat tot nog toe geen enkel ACS-land te kennen heeft gegeven dat het geen EPA wil sluiten. »

Nr. 5 VAN MEVROUW ANNANE C.S.

In punt S van de considerans het woord « Commissie » vervangen door het woord « Unie ».

Nr. 6 VAN MEVROUW ANNANE C.S.

In punt 5 van de aanbevelingen, de eerste volzin vervangen als volgt :

« tijdens de evaluatie van de EPA-onderhandelingen die moet plaatsvinden in 2006, te pleiten voor een aanpak van de onderhandelingen door de Europese Commissie, waarbij zij : ».

Nr. 7 VAN MEVROUW ANNANE C.S.

In punt 5 van de aanbevelingen, d) vervangen als volgt :

« d) het besluit van de Raad van ministers van de EU van 16/17 oktober 2006 betreffende de steun aan de handel uitvoeren en instrumenten of maatregelen voorstellen voor de noodzakelijke financiële coördinatie tussen de geldschieters, en in de eerste plaats de lidstaten van de EU, teneinde de ACS-staten te helpen om, enerzijds, hun productie- en verwerkingscapaciteit te verbeteren en hun institutionele hervormingen en regionale integratieprocessen tot een goed einde te brengen, en anderzijds de sociale gevolgen van de economische hervormingen ten gevolge van de EPA's te compenseren; ».

Nr. 8 VAN MEVROUW ANNANE C.S.

In punt 5, f) , vijfde gedachtestreepje van de aanbevelingen, het woord « automatische » doen vervallen.

Nr. 9 VAN MEVROUW ANNANE C.S.

In punt 5 van de aanbevelingen j) vervangen als volgt :

« j) de oprichting, versteviging en diversificatie van privé-ondernemingen — KMO's in het bijzonder — in de ACS-landen aanmoedigen; ».

Nr. 10 VAN MEVROUW ANNANE C.S.

In l) van punt 5 van de aanbevelingen de woorden « regeringen en » doen vervallen.

Nr. 11 VAN MEVROUW ANNANE C.S.

In o) van punt 5 van de aanbevelingen het tweede gedachtestreepje doen vervallen.

Nr. 12 VAN MEVROUW ANNANE C.S.

Het p) van punt 5 van de aanbevelingen doen vervallen.

Verantwoording

Deze thema's maken de kern uit van de ontwikkelingsdimensie van de EPA.

Jihane ANNANE.
Paul WILLE.
Margriet HERMANS.

Nr. 13 VAN MEVROUW ANNANE C.S.

(Subamendement op amendement nr. 4)

Punt R van de considerans aanvullen als volgt :

« , maar dat de ACS-landen de Commissie desondanks hebben gevraagd om alternatieven uit te werken zodat ze een volwaardige keuze hebben ».

Nr. 14 VAN MEVROUW ANNANE C.S.

In punt 5 van de aanbevelingen, de eerste volzin vervangen als volgt :

« er tijdens de evaluatie van de EPA-onderhandelingen, die moet plaatsvinden in 2006, voor te pleiten dat de Europese Unie de volgende punten aankaart tijdens de EPA-onderhandelingen ».

Nr. 15 VAN MEVROUW ANNANE C.S.

Punt 5 van de aanbevelingen : in d) de woorden « die verder reiken dan wat het financieel kader 2007-2013 of het 10e EOF bepaalt, » vervangen door de woorden « en instrumenten of maatregelen voorstellen voor de noodzakelijke financiële coördinatie tussen de geldschieters ».

Nr. 16 VAN MEVROUW ANNANE C.S.

Punt 5 van de aanbevelingen : in f), vierde gedachtestreepje, het woord « financieren » vervangen door het woord « steunen ».

Jihane ANNANE.
Pierre GALAND.
Paul WILLE.

Nr. 17 VAN MEVROUW ANNANE EN DE HEER GALAND

(Subamendement op amendement nr. 9)

Punt 5 van de aanbevelingen : j) aanvullen als volgt :

« door hen tijdelijk technische bijstand te bieden ».

Jihane ANNANE.
Pierre GALAND.

Nr. 18 VAN DE HEER GALAND EN MEVROUW ANNANE

Punt 5 van de aanbevelingen : p) vervangen als volgt :

« het aan de ACS-landen overlaten om al dan niet onderhandelingen te beginnen over de « Singapore »-thema's en de intellectuele eigendomsrechten. ».

Pierre GALAND.
Jihane ANNANE.