Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-65

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Vraag nr. 3-4660 van Annemie Van de Casteele d.d. 17 maart 2006 (N.) :
Administratieve vereenvoudiging. — Afschaffing van het verstrekkingenregister. — Elektronische gegevensoverdracht.

In het Belgisch Staatsblad van 18 januari 2006 verscheen de wet van 7 december 2005 tot opheffing van het verstrekkingenregister voor verpleegkundigen, kinesitherapeuten en sommige andere beroepsgroepen, opgenomen in het koninklijk besluit nr. 78.

Daardoor wordt het bijhouden van een verstrekkingenregister afgeschaft.

Deze wet heeft tot doel een administratieve vereenvoudiging door te voeren met behoud van de noodzakelijke gegevensverzameling. Daartoe zou de Koning in overleg met de sector bepalen welke informatie op elektronische informatiedrager bewaard moet worden. De Koning zou ook de datum van inwerkingtreding bepalen. De uiterste datum voor inwerkingtreding is 18 april 2006.

Bij de bespreking van die wet stelde de geachte minister in het vooruitzicht dat een softwarepakket zou worden ontwikkeld om die gegevensoverdracht mogelijk te maken.

Volgens de geachte minister zouden er al heel wat kinesitherapeuten en verpleegkundigen met een erkend softwarepakket werken.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Hoeveel kinesitherapeuten hebben een praktijktoelage voor hun software aangevraagd ?

2. Hoeveel verpleegkundigen werken met een erkend softwarepakket ?

3. Werd reeds overleg gepleegd met de verschillende beroepsgroepen om vast te leggen welke gegevens zullen moeten bijgehouden worden ?

4. Welke maatregelen zal de geachte minister nemen om maximaal het gebruik van elektronische gegevensoverdracht te stimuleren ?

5. Is er reeds een ontwerp van koninklijk besluit dat de datum van inwerkingtreding vastlegt en de informatie die elektronisch moet worden bewaard, bepaalt ?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid als volgt te antwoorden.

1. In het kader van het koninklijk besluit van 18 februari 2005 tot vaststelling van de voorwaarden en de nadere regels overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiŽle tegemoetkoming verleent aan de kinesitherapeuten voor het gebruik van telematica en het elektronisch beheer van dossiers, hebben 4 889 kinesitherapeuten deze tegemoetkoming gekregen.

2. Er bestaat nog geen erkend softwarepakket voor de sector van de verpleegkundige verzorging. De Werkgroep inzake Telematica in de verpleegkundige sector opgericht door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu werkt momenteel aanbevelingen uit inzake de minimale functies van een elektronisch verpleegdossier.

3. Dit overleg zal weldra plaats hebben binnen de organen die bevoegd zijn om een advies van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering te geven.

4. Behalve de uitwerking van de aanbevelingen in punt 2 hierboven, heb ik aan de Werkgroep inzake Telematica in de verpleegkundige sector de opdracht gegeven om de nodige maatregelen te nemen om het volgende te bevorderen : het gebruik van het elektronisch dossier zowel in de sector van de bejaardenzorg als van de ambulante zorg. De elektronische uitwisseling van verpleegkundige gegevens zowel binnen het ziekenhuis als tussen ziekenhuizen onderling. Bovendien heeft de regering in het kader van de vaststelling van de begrotingsdoelstelling 2006 financiŽle middelen voorzien om het gebruik van informatica te vergoeden in de sector van de verpleegkundigen.

5. Ik verwacht weldra een ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3 van de wet van 7 december 2005 voor te leggen aan de organen bedoeld in punt 3.