Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-65

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid

Vraag nr. 3-4581 van Wouter Beke d.d. 3 maart 2006 (N.) :
Umicore Olen. — Radioactief materiaal. — Berging en sanering.

Hoe ver staat het met de aanpak van de berging en de sanering van het radioactief materiaal van Umicore te Olen, meer bepaald inzake :

— de tijdelijke opslag  intra muros"van de resten van de radiumfabriek in sarcofaag;

— het  extra muros  D 1 stort St Jozef te Olen;

— de Bankloop (slib en oevers)  extra muros ;

— de besmetting  extra muros , in bepaalde straten als gevolg van gebruik van besmet materiaal voor de wegenaanleg ?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid mee te delen dat de door hem gestelde vraag tot de bevoegdheid behoort van de minister van Binnenlandse Zaken, aan wie deze vraag eveneens werd gesteld.

Ik kan evenwel volgende informatie verstrekken. De Niras treedt op ais wetenschappelijke ondersteuning wat betreft het beheer van het radioactief afval van de firma Umicore te Olen.

Krachtens het koninklijk besluit nr. 0315 van 20 juni 1995, moet voor de tijdelijke opslag  intra muros  (de bunkers) de firma Umicore studies uitvoeren die, vergezeld van het advies van de Niras, moeten overgemaakt worden aan het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. Tot op heden heeft de firma Umicore die studies nog niet afgewerkt.