3-177

3-177

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 13 JULI 2006 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Overlijden van een oud-senator

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Stéphanie Anseeuw aan de staatssecretaris voor Modernisering van de Financiën en de Strijd tegen de fiscale fraude over «de aanpak van BTW-fraude via een systeem van verlegging van BTW-heffing» (nr. 3-1219)
Mondelinge vraag van mevrouw Mia De Schamphelaere aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de ontruiming van een kerk in Anderlecht» (nr. 3-1222)
Mondelinge vraag van mevrouw Amina Derbaki Sbaï aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de bijdrage van België aan het Europese actieplan inzake de clandestiene immigratie» (nr. 3-1217)

Vraag om uitleg van mevrouw Stéphanie Anseeuw aan de minister van Werk over «het eenheidsstatuut van arbeiders en bedienden» (nr. 3-1784)

Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de minister van Werk over «de harmonisering van de arbeiders- en bediendenstatuten» (nr. 3-1218)

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Stefaan Noreilde aan de minister van Werk over «de onlinebeschikbaarheid van de Belgische overheidsdiensten» (nr. 3-1224)
Mondelinge vraag van de heer Christian Brotcorne aan de minister van Buitenlandse Zaken over «het wegzenden van de Belgische inspecteur bij het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA)» (nr. 3-1221)
Mondelinge vraag van mevrouw Isabelle Durant aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven over «de toepassing van een Europese richtlijn op de infrastructurele projecten van BIAC (Brussels International Airport Company)» (nr. 3-1220)
Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Buitenlandse Zaken over «het escalerende conflict in het Midden-Oosten» (nr. 3-1223)
Mondelinge vraag van de heer Michel Delacroix aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de interpretatie van de wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen» (nr. 3-1216)

Wetsontwerp inzake de toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie (Stuk 3-1672) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de evaluatie van de magistraten en de mandaten van korpschef en tot wijziging van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken (Stuk 3-1707)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de elektronische procesvoering (Stuk 3-1742)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 juli 1970 tot vaststelling van de personeelsformatie van de politierechtbanken, van de wet van 13 juni 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en van de wet van 17 mei 2006 houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken (Stuk 3-1790)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Ontwerp van programmawet (Stuk 3-1774) (Evocatieprocedure)

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (Stuk 3-1775) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van programmawet (Stuk 3-1775) (Evocatieprocedure)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp houdende diverse bepalingen (Stuk 3-1775) (Evocatieprocedure)

Stemmingen

Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 149 van het Wetboek der successierechten, wat betreft de vrijstelling van de taks tot vergoeding van successierechten voor verenigingen zonder winstoogmerk die natuurterreinen openstellen voor algemeen gebruik (van mevrouw Mia De Schamphelaere c.s., Stuk 3-1606)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst voor samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, ter bestrijding van fraude en andere illegale activiteiten die hun financiële belangen schaden, en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 26 oktober 2004 (Stuk 3-1731)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk Spanje, de Republiek Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Oostenrijk inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van het terrorisme, de grensoverschrijdende criminaliteit en de illegale migratie, en met de Bijlagen, gedaan te Prüm op 27 mei 2005 (Stuk 3-1746)
Wetsontwerp inzake de toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie (Stuk 3-1672) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 80, 259quater, 259quinquies, 259nonies, 259decies, 259undecies, 323bis, 340, 341, 346 en 359 van het Gerechtelijk Wetboek en tot invoeging in dit Wetboek van een artikel 324 en tot wijziging van de artikelen 43 en 43quater van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken (Stuk 3-1707)
Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de elektronische procesvoering (Stuk 3-1742)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 juli 1970 tot vaststelling van de personeelsformatie van de politierechtbanken, van de wet van 13 juni 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en van de wet van 17 mei 2006 houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken (Stuk 3-1790)
Ontwerp van programmawet (Stuk 3-1774) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (Stuk 3-1775) (Evocatieprocedure)
Voorstel tot invoeging van een titel Ibis en een artikel 7bis om duurzame ontwikkeling als algemene beleidsdoelstelling voor de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten in de Grondwet in te schrijven (van de heer Jean Cornil c.s., Stuk 3-1778)

Vraag om uitleg van de heer Christian Brotcorne aan de Eerste minister over «het standpunt dat de minister van Ontwikkelingssamenwerking heeft uitgedrukt omtrent de rol van de humanitaire organisaties en de militairen» (nr. 3-1752)

Vraag om uitleg van de heer Christian Brotcorne aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «het bevriezen van de financiering van de politiezones» (nr. 3-1750)

Vraag om uitleg van de heer Christian Brotcorne aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de toestand in het Midden-Oosten» (nr. 3-1781)

Vraag om uitleg van de heer Stefaan Noreilde aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de vervolgingen inzake ongeldige weigering van de stemplicht» (nr. 3-1786)

Vraag om uitleg van de heer Stefaan Noreilde aan de vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de bestrijding van kinderpornografie op het internet» (nr. 3-1789)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de beveiliging tegen winkeldiefstallen» (nr. 3-1768)

Vraag om uitleg van mevrouw Annemie Van de Casteele aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de financiële problemen van het Rode Kruis» (nr. 3-1777)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de criteria waarop bepaalde beslissingen tot weigering van het recht tot binnenkomst en verblijf van een EG-vreemdeling worden gebaseerd» (nr. 3-1798)

Vraag om uitleg van de heer Wouter Beke aan de minister van Landsverdediging over «de uitblijvende renovatie van de huurwoningen van de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie» (nr. 3-1770)

Vraag om uitleg van de heer Jan Steverlynck aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «de gebrekkige financiering van het onderzoeksprogramma "Interuniversitaire attractiepolen" (IUAP)» (nr. 3-1799)

Vraag om uitleg van de heer Wouter Beke aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de contingentering van huisartsen en specialisten» (nr. 3-1766)

Vraag om uitleg van de heer Wouter Beke aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het advies van de planningscommissie met betrekking tot het artsencontingent» (nr. 3-1767)

Vraag om uitleg van mevrouw Nele Lijnen aan de minister van Mobiliteit over «de wegmarkeringen in de zone-30» (nr. 3-1779)

Vraag om uitleg van mevrouw Annemie Van de Casteele aan de minister van Werk over «de uitvoering van het generatiepact» (nr. 3-1776)

Vraag om uitleg van mevrouw Annemie Van de Casteele aan de minister van Werk over «het jaarverslag van de studiecommissie voor de vergrijzing» (nr. 3-)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven over «de controle op de verkooppunten van de Nationale Loterij» (nr. 3-1769)

Vraag om uitleg van de heer Stefaan Noreilde aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven over «verdwenen poststukken» (nr. 3-1787)

Vraag om uitleg van de heer Stefaan Noreilde aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven over «verkeersovertredingen bij De Post» (nr. 3-1788)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
Ontwerp van programmawet (Stuk 3-1774) (Evocatieprocedure)
Amendementen
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (Stuk 3-1775) (Evocatieprocedure)
Amendementen
In overweging genomen voorstellen
Informele mededeling van een verdrag
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - Prejudiciële vragen
Arbitragehof - Beroepen
Hoge Raad voor de Justitie
Economische Overheidsbedrijven - NMBS
Raad voor de Mededinging
Europees Parlement