3-176

3-176

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 13 JULI 2006 - OCHTENDVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Herziening van de Grondwet

Voorstel tot invoeging van een titel Ibis en een artikel 7bis om duurzame ontwikkeling als algemene beleidsdoelstelling voor de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten in de Grondwet in te schrijven (van de heer Jean Cornil c.s., Stuk 3-1778)

Voorstel tot herziening van de Grondwet om in een nieuwe titel Ibis een nieuw artikel in te voegen betreffende de duurzame ontwikkeling als algemene beleidsdoelstelling (van de heer Jean Cornil, Stuk 3-1422)

Voorstel tot invoeging van een titel Ibis en een artikel 7bis om duurzame ontwikkeling als doelstelling voor de Staat, de gemeenschappen en de gewesten in te schrijven in de Grondwet (van de heer Bart Martens en mevrouw Fauzaya Talhaoui, Stuk 3-1557)

Bespreking
Bespreking van het enig artikel

Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 149 van het Wetboek der successierechten, wat betreft de vrijstelling van de taks tot vergoeding van successierechten voor verenigingen zonder winstoogmerk die natuurterreinen openstellen voor algemeen gebruik (van mevrouw Mia De Schamphelaere c.s., Stuk 3-1606)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst voor samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, ter bestrijding van fraude en andere illegale activiteiten die hun financiŽle belangen schaden, en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 26 oktober 2004 (Stuk 3-1731)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ, de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk Spanje, de Republiek Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Oostenrijk inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van het terrorisme, de grensoverschrijdende criminaliteit en de illegale migratie, en met de Bijlagen, gedaan te PrŁm op 27 mei 2005 (Stuk 3-1746)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Regeling van de werkzaamheden

Berichten van verhindering