3-1632/3

3-1632/3

Belgische Senaat

ZITTING 2005-2006

30 MEI 2006


Voorstel van resolutie betreffende de politieke toestand in Haïti


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN EN VOOR DE LANDSVERDEDIGING UITGEBRACHT DOOR

DE HEER GALAND


I. INLEIDING

Het voorstel van resolutie nr. 3-1632/1 werd op 23 maart 2006 ingediend. De commissie heeft dit voorstel besproken tijdens haar vergaderingen van 23 en 30 mei 2006.

II. INLEIDENDE UITEENZETTING DOOR MEVROUW CROMBÉ-BERTON, HOOFDINDIENSTER VAN HET VOORSTEL VAN RESOLUTIE

Mevrouw Crombé-Berton deelt mee dat Haïti net een cyclus heeft gekend van presidentsverkiezingen en parlementsverkiezingen in februari en in april 2006. Sedertdien heeft de President een eerste minister aangewezen. Aangezien geen enkele politieke partij de absolute meerderheid heeft behaald in het parlement, zal er een coalitie van meerdere partijen worden gevormd. Dit land, dat op alle niveaus door tegenspoed wordt overstelpt, zou helemaal moeten worden heropgebouwd.

De grondwet, die van 1987 dateert, bevat decentralisatiemechanismen, waarvan de uitvoering een politieke wil vereist, naast ruime financiële middelen.

De Haïtiaanse bevolking, die grotendeels ongeletterd is, kan haar politieke rechten niet uitoefenen en leeft in volstrekte armoede. De volgende regering moet zo snel mogelijk programma's opstarten van sociale ontwikkeling die de bevolking in haar geheel ten goede komen.

Wenselijk is dat de internationale gemeenschap de voorwaarden van het mandaat voor de aanwezigheid van VN-militairen in Haïti herziet met het oog op steun voor de regering bij de bestrijding van de armoede. De ruime middelen die voor die militairen zijn bestemd, horen geherinvesteerd te worden in hervormingsprogramma's van de politie en het gerecht.

De regering zou de middelen voor hulp bij de sociale ontwikkeling beter moeten verdelen door meer middelen toe te kennen aan de landbouwsector, die zowat 70 % van de bevolking tewerkstelt.

Het land heeft langdurig internationale hulp nodig. Teneinde hun beloften te bevestigen en fondsen in te zamelen om de hervormingsplannen van de nieuwe Haïtiaanse president René Préval te steunen, die respectievelijk zes maanden en twee jaar in beslag zullen nemen, zijn de geldschieters en de landen die troepen hebben gestuurd voor de VN-missie in Haïti, op 23 mei 2006 bijeengekomen in Brasilia.

III. BESPREKING

Amendement nr. 1

Mevrouw Crombé-Berton dient een amendement in (stuk Senaat, nr. 3-1632/2), dat punt B van de considerans wil actualiseren.

Amendement nr. 2

Mevrouw Crombé-Berton dient een amendement in (stuk Senaat, nr. 3-1632/2), dat ertoe strekt punt C van de considerans aan te passen aan de politieke ontwikkelingen.

Amendement nr. 3

Mevrouw Crombé-Berton dient een amendement in (stuk Senaat, nr. 3-1632/2), dat een nieuw punt Cbis in de considerans wil invoegen om de resolutie te actualiseren.

Amendement nr. 4

Mevrouw Crombé-Berton dient een amendement in (stuk Senaat, nr. 3-1632/2), dat een nieuw punt 2 wil invoegen, om de aanbevelingen te actualiseren.

Amendement nr. 5

Mevrouw Crombé-Berton dient een amendement in (stuk Senaat, nr. 3-1632/2), dat ertoe strekt een nieuw punt 5bis in te voegen, dat een regelmatige analyse aanmoedigt van de resultaten van het overgangsprogramma inzake ontwikkelingshulp.

Amendement nr. 6

Mevrouw Crombé-Berton dient een amendement in (stuk Senaat, nr. 3-1632/2), dat ertoe strekt een nieuw punt 5ter in te voegen, dat aanbeveelt discussies te organiseren over de kwijtschelding van de schuld van het land.

IV. STEMMINGEN

De amendementen 1 tot 6 worden eenparig aangenomen door de 11 aanwezige leden.

Het geamendeerde voorstel van resolutie nr. 3-1632/1 in zijn geheel wordt eenparig aangenomen door de 11 aanwezige leden.


Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteur voor het opstellen van dit verslag.

De rapporteur, De ondervoorzitter,
Pierre GALAND. Lionel VANDENBERGHE.

Tekst aangenomen door de commissie (stuk Senaat, nr. 3-1632/4 - 2005/2006)