Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-60

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Vraag nr. 3-3396 van de heer Beke d.d. 29 september 2005 (N.) :
Provinciale Geneeskundige Commissies. — Benoemingsbesluiten.

Luidens artikel 36,  4, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies, worden de voorzitter en de ondervoorzitter van de provinciale geneeskundige commissies door de Koning benoemd, op een dubbele lijst van kandidaten die door de Nationale Raad van de Orde der geneesheren worden voorgedragen.

De meest recente benoemingen van de leden van de Provinciale Geneeskundige Commissies zijn gebeurd op 17 maart 1994 en gelden normaal voor een termijn van zes jaar.

Op 30 januari 2001 verzocht de adviseur-generaal van de Directie Geneeskundepraktijk van het ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, de voorzitter van de Nationale Raad van Orde der Geneesheren om hem de nodige voorstellen ter benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitter van elke provinciale geneeskundige commissie te doen geworden. De Nationale Raad heeft op 26 april 2001 de nodige voorstellen gedaan, maar meer dan vier jaar na datum heeft de Koning nog steeds geen benoemingsbesluit genomen. Dit betekent dat de normale termijn van zes jaar al meer dan vier jaar is overschreden.

In antwoord op mijn vraag om uitleg nr. 3-888 (Handelingen, Senaat, nr. 3-117 van 16 juni 2005, blz. 9) heeft de geachte minister verklaard :  De benoemingsbesluiten zullen weldra ter ondertekening aan de Koning worden voorgelegd. Eerst moet de gezondheidsinspecteur van elke provincie — die de secretaris is van de provinciale geneeskundige commissie — nagaan of de voorgestelde kandidaturen nog gelden. Zodra ik over hun antwoord beschik, zal ik de besluitontwerpen opstellen. 

Kan de geachte minister mij meedelen hoever het met deze benoemingsbesluiten staat ?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid als volgt te antwoorden.

Uit nader onderzoek is gebleken dat de voorstellen van leden die in 2001 voor de provinciale geneeskundige commissies zijn voorgedragen geactualiseerd moeten worden.

De procedure zal dan ook opnieuw worden opgestart.

Dit wordt een doelstelling voor mijn administratie voor het eerste semester van 2006.