Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-55

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Werk

Vraag nr. 3-3401 van de heer Beke d.d. 29 september 2005 (N.) :
Stookolieleveringen. — Zwarte lijst van slechte betalers.

De regering heeft op 9 september 2005 een aantal maatregelen genomen om de stookolie betaalbaar te houden voor gewone gezinnen en mensen in een financieel zwakkere positie.

Een aantal gezinnen wordt echter steevast geconfronteerd met een weigering tot levering van stookolie omdat zij op een zogenaamde zwarte lijst staan en gecatalogeerd worden als ę slechte betalers Ľ. Deze lijst zou breed circuleren tussen de stookolieleveranciers.

Heeft de geachte minister hier weet van ?

Is deze lijst volgens haar in overeenstemming met de wetgeving omtrent de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ?

Is de geachte minister bereid om hiervoor een oplossing te bieden en zo ja, welke ?

Antwoord : 1. Ik ben niet op de hoogte van dit initiatief. Indien een dergelijke private zwarte lijst circuleert binnen de sector van de stookolieleveranciers kunnen vragen worden gesteld omtrent de legaliteit en de opportuniteit ervan.

2. De toepassing van de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer behoort tot de bevoegdheid van mijn collega, bevoegd voor Justitie.

3. Een specifieke omkadering van de zwarte lijsten lijkt me noodzakelijk. Ik heb op 18 maart 2005 een advies gevraagd aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer over een omkadering van zwarte lijsten. In haar advies van 15 juni 2005 bevestigt de Commissie de noodzaak aan een normatieve omkadering van de zwarte lijsten in de private sector. De Commissie acht dit noodzakelijk om de volgende redenen :

— dat het bestaan van niet-gereglementeerde zwarte lijsten rechtsonzekerheid creŽert;

— dat zij bijzondere risico's voor de persoonlijke levenssfeer doen ontstaan;

— dat er de laatste jaren een duidelijke toename is aan niet-gereglementeerde zwarte lijsten waarin consumenten worden opgenomen.

4. Op basis van dit advies worden momenteel voorstellen opgesteld. Ik verwijs naar het antwoord op de vraag nr. 132 (Kamer) van de heer Pinxten van 22 augustus 2005.