3-153

3-153

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 9 MARS 2006 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de M. Wim Verreycken au secrétaire d'État aux Entreprises publiques sur «les cadres linguistiques des conducteurs de train» (nº 3-1036)

De heer Wim Verreycken (VL. BELANG). - Waals minister van Economie Marcourt stelde begin deze week voor dat de NMBS meer Waalse treinbestuurders zou in dienst nemen omdat er onvoldoende Vlaamse kandidaten zijn.

Dat is niet alleen onaanvaardbaar, het zou ook in strijd zijn met de wet op het gebruik der talen in bestuurszaken. De NMBS blijft overigens al vele jaren in gebreke door te weigeren een taalkader vast te stellen. Op dit ogenblik is er dus geen enkel wettelijk referentiekader voorhanden waarmee kan worden vastgesteld hoeveel betrekkingen aan de Vlamingen moeten worden toegewezen en hoeveel aan de Walen. Daarmee staat niet alleen de deur wagenwijd open om in te gaan op de suggesties van de heer Marcourt, maar speelt de NMBS ook een zeer gevaarlijk spel omdat het een vaste rechtspraak is van de Raad van State dat diensten die niet over een geldig taalkader beschikken, juridisch gezien niet kunnen functioneren. Elke benoeming of bevordering in een dergelijke dienst kan dan ook door elke belanghebbende met gegarandeerd succes voor de Raad van State worden aangevochten.

Wat is de huidige werkelijke taalverdeling voor de treinbestuurders? Welke theoretische verdeelsleutel wordt er momenteel gehanteerd bij ontstentenis van een geldig taalkader? Wat zou de juiste verdeelsleutel moeten zijn, rekening houdend met het werkelijke werkvolume?

Is het correct dat er momenteel langs Franstalige zijde te veel treinbestuurders zijn en zo ja, hoeveel? Is het correct dat er langs Vlaamse kant een aantal plaatsen voor treinbestuurder niet ingevuld geraken bij gebrek aan kandidaten? Zo ja, wat zijn de oorzaken daarvan en wat overweegt de staatssecretaris te doen om dat te verhelpen?

Is de staatssecretaris, en met hem de regering, bereid het voorstel van de heer Marcourt te onderzoeken of zelfs uit te voeren? Kan hij mij garanderen dat er niet nog meer zal worden getornd aan de huidige verdeling van de betrekkingen voor treinbestuurders ten nadele van de Vlamingen?

Wanneer mogen wij een taalkader voor de NMBS verwachten dat, in overeenstemming met de letter en de geest van de taalwet in bestuurszaken, rekening houdt met het reële werkvolume wat de verdeling van de betrekkingen betreft?

De heer Bruno Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken. - De NMBS stelt momenteel 1.952 Nederlandstalige en 1.780 Franstalige machinisten te werk.

De personeelsbehoeften in de depots waaraan de treinbestuurders zijn verbonden, worden niet vastgesteld aan de hand van een verdeelsleutel, maar op basis van het transportplan. De behoeften worden verdeeld over de depots opdat het transportplan kan worden uitgevoerd met een optimale inzet van de personeelsmiddelen.

Een vacature in een bepaald landsgedeelte moet, volgens de taalwetgeving, worden ingevuld door iemand die de taal kent. De taal wordt vastgesteld op basis van de taal van het toelatingsexamen die op zijn beurt wordt bepaald door de taal van het diploma van de kandidaat.

Bij het bepalen van de tekorten moet een onderscheid worden gemaakt tussen de operationele tekorten en de tekorten op langere termijn. Het zijn de tekorten op langere termijn die bepalend zijn voor het aantal in dienst te nemen machinisten. De opleiding van de machinisten neemt immers minstens 18 maanden in beslag. De tekorten situeren zich zowel in het Franstalige als in het Nederlandstalige landsgedeelte. Er is momenteel dan ook een procedure lopende voor het in dienst nemen van zowel Franstalige als Nederlandstalige kandidaten.

Tot op heden is er geen reden om de situatie te wijzigen. Er moet gericht naar kandidaten worden gezocht voor het opvullen van de vacatures, net zoals er ook gericht moet worden gezocht naar vrouwelijke en allochtone kandidaten.

De NMBS bereidt de organisatie van de taalkaders voor. In de nieuwe driedelige structuur neemt dat meer tijd in beslag dan vroeger. In de bestaande verdeling wordt rekening gehouden met de reële behoeften in de depots opdat het transportplan met een optimale inzet van het personeel kan worden uitgevoerd.

De heer Wim Verreycken (VL. BELANG). - Het transportplan is geen taalkader. Dat taalkader wordt nu eenmaal opgelegd door de taalwet in bestuurszaken. Op een schriftelijke vraag van 8 augustus 2003 antwoordde de toenmalige minister reeds dat de NMBS het ontwerp van de nieuwe taalkaders voorbereidde. De taalwet in bestuurszaken bestaat reeds veertig jaar. Mocht iemand in de privé-sector er veertig jaar over doen om een taalkader op te stellen, dan zou hij allang zijn ontslagen. De taalkaders moeten dringend worden vastgelegd.

Het verheugt me dat de staatssecretaris de heer Marcourt wandelen stuurt met de mededeling dat er geen enkele reden is om de regels te wijzigen.