3-1370/4

3-1370/4

Belgische Senaat

ZITTING 2005-2006

21 FEBRUARI 2006


Voorstel van resolutie inzake kinderen in gewapende conflicten


AMENDEMENTEN


Nr. 11 VAN MEVROUW de BETHUNE

In de aanbevelingen, punt 2.1 aanvullen als volgt :

« — het Belgisch beleid inzake kindsoldaten conform de OESO-richtlijnen voor (post)conflictgebieden coherent uit te bouwen en hierbij steeds synergie na te streven tussen alle bevoegde federale departementen in overleg met de gemeenschappen, de gewesten, de lokale besturen en andere actoren waaronder NGO's, in de lijn van de EU-richtlijnen; ».

Nr. 12 VAN MEVROUW de BETHUNE

In de aanbevelingen, het tweede streepje van punt 2.5 aanvullen als volgt :

« De aanpassing van een militair naar een burgerstatuut dient ingebouwd te worden in de aangekondigde hervormingen in het kader van het gemengde loopbaandebat voor het personeel van Defensie ».

Nr. 13 VAN MEVROUW de BETHUNE

In de aanbevelingen, het zesde streepje van punt 2.6 aanvullen als volgt :

« en tevens te werken met programma's in een meerjarenperspectief om de duurzaamheid ervan te waarborgen. ».

Verantwoording

Uit de hoorzitting van 10 januari 2006 met mevrouw da Câmara Santa Clara Gomes kwam het belang van een meerjarenperspectief uitdrukkelijk aan bod.

Sabine de BETHUNE.

Nr. 14 VAN DE HEER GALAND EN MEVROUW VAN de CASTEELE

In de aanbevelingen bij punt 2.5, tweede streepje de woorden « de minimumleeftijd voor toetreding tot militaire scholen op te trekken tot 18 jaar (volgens het straight-18 principe) hetzij het militair statuut voor min-18-jarigen te wijzigen in een burgerlijk statuut » doen vervallen.

Verantwoording

Dankzij de cadettenscholen kunnen jongeren onder 18 jaar precies opnieuw school lopen. Die scholen hebben een maatschappelijke rol te vervullen. Die jongeren voeren een militair statuut, maar mogen in geen geval voor militaire operaties te velde worden ingezet, zelfs niet voor humanitaire operaties in het buitenland.

Pierre GALAND.
Annemie VAN de CASTEELE.

Nr. 15 VAN MEVROUW VAN de CASTEELE

In de aanbevelingen, in het tweede streepje van punt 2.5, na de woorden « vanwege dit militair statuut », de volgende zin invoegen » :

« Daarom moeten, in geval van gewapend conflict, alle minderjarige kandidaat-militairen buiten militaire installaties gehouden worden, zodat ze niet een legitiem doelwit vormen krachtens het internationaal humanitair recht. »

Verantwoording

Kandidaat-militairen minder dan 18 jaar moeten in elk geval buiten gewapende conflicten gehouden worden. Zij werden uitsluitend in het leger ingelijfd om een studie of vorming aan te vatten zonder operationele inzetbaarheid zolang zij minderjarig zijn.

Annemie VAN de CASTEELE.

Nr. 16 VAN DE HEER WILLE

In de aanbevelingen, het eerste streepje van punt 2.5 schrappen.

Verantwoording

De dienstplicht werd in 1992 opgeschort. Actueel laat de veiligheidssituatie toe dat er geen miliciens gemobiliseerd worden. In geval van conflict en een gewijzigde veiligheidssituatie dient echter de mogelijkheid te bestaan om op korte termijn terug jonge soldaten te mobiliseren. Bijkomend gegeven : de Belgische Krijgsmacht wordt alsmaar kleiner. De mobilisering in geval van crisis is in dergelijk geval al zeer moeilijk.

Paul WILLE.

Nr. 17 VAN MEVROUW VAN de CASTEELE

In de aanbevelingen, het tweede streepje van punt 2.1 vervangen als volgt :

« — kindsoldaten te definiëren als volgt : « ieder persoon jonger dan 18 jaar die behoort tot een geregeld of ongeregeld leger of gewapende groep; als kindsoldaten worden niet aanzien die minderjarigen, die bij een geregelde leger een opleiding in het kader van de strijdkrachten volgen op voorwaarde dat hun land niet in een gewapend conflict verwikkeld was de voorbije 5 jaar » en deze definitie in te schrijven in de eigen nationale en regionale wetgeving, alsook te hanteren in alle bilaterale en multilaterale onderhandelingen en beleid; ».

Verantwoording

Verschillende Westerse democratieën, die decennialang niet in conflicten verwikkeld waren, leiden jongen militairen op in sholen en opleidingsinstellingen. Een gezond leger beschikt per definitie over een evenwichtige leeftijdsstructuur. Het Belgische Leger kent een gemiddelde leeftijd van meer dan 38 jaar. De resolutie mag in dit licht de gezondmaking van de leeftijdsstructuur van het Belgische Leger niet in het gedrang brengen.

Annemie VAN de CASTEELE.