Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-52

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Werk

Vraag nr. 3-3300 van mevrouw Van de Casteele d.d. 13 september 2005 (N.) :
Strijksector. — Gebruik van dienstencheques.

In haar antwoord op de vraag om uitleg nr. 3-970 van de heer Willems (Parlementaire Handelingen 3-125 van 15 juli 2005, blz. 80) over het gebruik van dienstencheques in het kader van de activiteit  strijken buitenshuis  stelde de geachte minister dat de dienstencheques uitsluitend mogen gebruikt worden voor het betalen van de gepresteerde arbeidstijd en dat er strikt zal op toegezien worden dat het aantal ingeleverde dienstencheques niet hoger is dan het aantal effectief gepresteerde arbeidsuren.

Hierover wil ik de volgende vragen stellen :

1. Kan in het systeem van de dienstencheques gewerkt worden met een klantenkaart waarop een korting gegeven wordt van 10 % ?

2. Kan een strijkwinkel of een OCMW dienstencheques ontvangen vooraleer enige prestatie geleverd is ?

3. Zo ja, hoe kan worden vermeden dat deze cheques, waarvoor (nog) geen prestaties geleverd zijn, door de instelling vooraf bij de overheid gend worden ? Indien de vooraf ingeleverde cheques overgemaakt worden aan de overheid, nadat de prestaties geleverd zijn, loopt men dan niet het risico dat ze hun geldigheid verliezen wanneer de maximale geldigheidsduur overschreden is ? Wat als een gebruiker terugbetaling vraagt van op voorhand afgegeven cheques als hij bijvoorbeeld beweert dat deze gestolen zijn ?

4. De convenant met de Federatie van de Belgische Textielverzorging en de vertegenwoordigers van de strijkateliers voorziet een overleg in september. Kan de geachte minister daarvan het resultaat meedelen ?

Antwoord : 1. In het systeem van de dienstencheques moet er per gepresteerd arbeidsuur door een werknemer met een arbeidsovereenkomst dienstencheques een dienstencheque gegeven worden door de gebruiker. Het gebruik van een klantenkaart is toegelaten, voor zover er niet afgeweken wordt van dit beginsel.

2 en 3. De gebruiker overhandigt een dienstencheque per gepresteerd arbeidsuur op het moment dat de prestaties zijn geleverd. Voor het probleem van de onvolledige arbeidsuren wordt een oplossing gezocht. Het gebruik van een tarievenlijst op basis van een tijdstabel per geleverde prestatie is niet verboden.

4. In september hebben mijn medewerkers kort overlegd met de Federatie van de Belgische Textielverzorging en de vertegenwoordigers van de strijkateliers in de sociale economie. Daarbij werd vooral gefocust om het samenstellen van een lijst van erkende ondernemingen die prestaties leveren in de strijksector. Bij deze ondernemingen zal dan bekeken worden in welke mate het gebruik van dienstencheques effectief tot toename van het arbeidsvolume heeft geleid door de aantallen aan gebruikte dienstencheques te vergelijken met de gegevens uit de RSZ-databanken.