3-151

3-151

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 16 FEBRUARI 2006 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over «de Federale Raad voor Ontwikkelingssamenwerking» (nr. 3-1345)

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Op de diplomatieke dagen in september 2005 kondigde de minister van Ontwikkelingssamenwerking aan dat er een Federale Raad voor Ontwikkelingssamenwerking zou worden opgericht. De raad zou onder andere zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van de federale overheid, van de deelregeringen en van het middenveld. De minister kondigde ook aan dat extra inspanningen van de gemeenschappen en regio's zouden kunnen worden gecofinancierd door de federale raad in het kader van een gezamenlijke beleid van de verschillende beleidsniveaus.

Ook in de Algemene Beleidsnota voor 2006 van de minister wordt de federale raad genoemd als hefboom om de efficiëntie en coherentie van de hulp te versterken.

In de begroting voor 2006 zijn echter geen middelen ingeschreven voor de oprichting van die raad, en dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling waarvoor er middelen zijn vastgelegd voor het secretariaat en de werking.

Op welke termijn wil de minister de Federale Raad voor Ontwikkelingssamenstelling oprichten? Welke stappen werden al ondernomen? Is de precieze samenstelling al gekend?

Welke zijn de doelstellingen van de nieuwe raad en welke opdrachten zal hij moeten vervullen?

Is het de bedoeling, zoals aangekondigd op de diplomatieke dagen, dat de federale raad en dus de federale overheid projecten en programma's van de deelstaten cofinanciert of gezamenlijke projecten opzet?

Zal de federale raad over werkingsmiddelen beschikken? Zo ja, van welke begrotingspost komen die middelen? Waarom werden in de begroting van 2006 geen middelen ingeschreven voor de nieuwe raad? Misschien moeten we hiervoor de begrotingscontrole afwachten.

(Voorzitter: de heer Staf Nimmegeers, eerste ondervoorzitter.)

De heer Armand De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking. - Tijdens de diplomatieke dagen in september 2005 heb ik het idee gelanceerd van een Federale Raad voor Ontwikkelingssamenwerking die moet bijdragen tot de coherentie van het ontwikkelingsbeleid, waarvan het belang door de OESO wordt benadrukt. Ter zake stellen mijn diensten een dossier op.

De federale raad zou tot stand moeten komen in 2006. Ik zal niet nalaten de geïnteresseerde leden van de Senaat te informeren zodra die raad is opgericht.

Hiervoor is geen budget uitgetrokken omdat de leden van de raad geen presentiegeld ontvangen en het secretariaat door mijn administratie wordt verzekerd.