3-603/5

3-603/5

Belgische Senaat

ZITTING 2004-2005

11 MAART 2005


De millenniumdoelstellingen


AMENDEMENTEN


Nr. 88 VAN DE HEER GALAND C.S.

(Subamendement op amendement nr. 10)

De tekst van amendement nr. 10 op aanbeveling nr. 21 vervangen als volgt : « , en de arme landen in de mogelijkheid stellen om deze grote landbouwmarkten te beschermen, met name via aanpasbare douanerechten, zolang dat nodig is voor de ontwikkeling van de economie; ».

Pierre GALAND.
Jean CORNIL.
Olga ZRIHEN.

Nr. 89 VAN DE HEREN CORNIL EN GALAND

De aanbeveling nr. 22 door de volgende tekst vervangen :

« 22. te ijveren voor het opnieuw onderzoeken van het akkoord over de aspecten van intellectuele eigendom die te maken hebben met handel (TRIPS) om het delen en de grootst mogelijke circulatie van kennis betreffende de vooruitgang van de wetenschap en de technologie te bevorderen, alsook het delen van de weldaden die hieruit voortvloeien, in het bijzonder met de ontwikkelingslanden; de versoepeling van de voorwaarden voor het toekennen van octrooien voor vervaardigingsbrevetten voor de ontwikkelingslanden te bevorderen; erop toe te zien dat er een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de noties « uitvinding » en « ontdekking » om de toekenning van brevetten voor « uitvindingen » te beperken; de controle te herzien die de privé-fytogenetici uitoefenen op de planten en de korrels en die de rechten en de praktijk van de landbouwers in de weg staat, die nochtans onontbeerlijk zijn voor de voedselveiligheid in de derde wereld, zoals het feit dat er zaden voortkomend van een ogst om ze het volgend jaar te herplanten of om ze te verkopen en uit te wisselen op de plaatselijke markten; er steeds in de eerste plaats op toe te zien dat de volksgezondheid niet in het gedrang komt en de regels van de WTO in overeenstemming te brengen met de Internationale Conventie inzake biodiversiteit; ».

Verantwoording

Het feit dat een licentiehouder elke aanpassing door anderen van een innovatie kan blokkeren, ongeacht hoeveel collectieve kennis aanwezig is, negeert het aspect dat kennis gemeen goed is en de onbegrensde reproductie van het leven. Het akkoord van intellectuele eigendomsrechten, dat ontworpen werd om de innovaties door hoogtechnologische ondernemingen te stimuleren, begunstigt de privé-toe-eigening en beperkt het gebruik.

Jean CORNIL.
Pierre GALAND.

Nr. 90 VAN DE HEER CORNIL EN MEVROUW ZRIHEN

(Subamendement op amendement nr. 12)

Tussen de woorden « te werken aan » en de woorden « een aanvaardbare oplossing » de woorden « de omzetting in gemeenschapsrecht van » invoegen en dit amendement aanvullen als volgt « , zonder beperkingen en met name via dwanglicenties, parallelle invoer en uitzonderingen op de exclusieve rechten ».

Verantwoording

Momenteel wordt een voorstel van verordening besproken betreffende de verlening van dwanglicenties voor de uitvoer van farmaceutische producten naar ontwikkelingslanden.

Jean CORNIL.
Olga ZRIHEN.

Nr. 91 VAN MEVROUW ANNANE

Aanbeveling nr. 33 aanvullen als volgt : « en dit met inachtneming van de aanbeveling van de OESO over het vrijmaken van hulp voor de KMO's ».

Nr. 92 VAN MEVROUW ANNANE

Aanbeveling nr. 34 aanvullen als volgt : « deel te nemen aan de besprekingen met betrekking tot de verschillende opties die zijn voorgesteld in het verslag Landau inzake innovatieve financiering alsook in alle andere studies over deze materie (bijvoorbeeld : het verslag dat is opgesteld door de Europese Commissie op initiatief van het Belgische EU-voorzitterschap ter voorbereiding van de top van Barcelona en die van Monterrey) ».

Verantwoording

De in aanbeveling nr. 34 vermelde groep is niet de meest performante noch de meest invloedrijke.

Nr. 93 VAN MEVROUW ANNANE

Aanbeveling nr. 44 doen vervallen.

Verantwoording

Men kan niet zomaar een extra controle invoeren met betrekking tot de bevoegdheden van een specifieke minister. In dat geval zou men dat soort van « collegiaal overleg » moeten invoeren voor alle vertegenwoordigingen in alle aangelegenheden.

Nr. 94 VAN MEVROUW ANNANE

De aanbevelingen nrs. 45 en 46 vervangen als volgt : « erop toe te zien dat zowel in België als in de EU een coherent regeringsbeleid wordt gevoerd om de ontwikkeling te bevorderen ».

Verantwoording

Die aanbevelingen nrs. 45 en 46 bevatten teveel details en zijn te stringent.

Nr. 95 VAN MEVROUW ANNANE

(Subamendement op amendement nr. 12)

De tekst van amendement nr. 12 als volgt vervangen : 24. te ijveren voor de omzetting in het gemeenschapsrecht van de Verklaring van de Algemene Raad van de WTO betreffende de tenuitvoerlgegging van § 6 van de Verklaring van Doha betreffende het TRIPS-verdrag (Trade-related aspects of intellectual property richts) en de volksgezondheid, en te werken aan de omzetting in het gemeenschapsrecht van een aanvaardbare oplossing voor de armste landen die technisch niet in staat zijn om generische geneesmiddelen te produceren, zonder beprkingen en met name via dwanglicenties, parallelle invoer en uitzonderingen op de exclusieve rechten; ».

Verantwoording

Sterk gesubsidieerde prijzen zijn te verkiezen boven gratis verdeling.

Nr. 96 VAN MEVROUW ANNANE

In aanbeveling nr. 59, de woorden « en bij de Europese instellingen en de WTO erop aan te dringen dat de watersector in zijn geheel buiten de concurrentiële sfeer wordt gehouden » doen vervallen.

Jihane ANNANE.

Nr. 97 VAN DE HEER CORNIL EN MEVROUW ZRIHEN

Aanbeveling nr. 29 vervangen als volgt :

« 29. op Europees niveau een ruime reflectie te wijden aan nieuwe financieringsbronnen voor de ontwikkelingssamenwerking en de haalbaarheid ervan, onder meer van het recente Spahn-verslag « On the Feasibility of a Tax on Foreign Exchange Transactions » dat in 2002 op vraag van de Duitse federale minister van ontwikkelingssamenwerking is opgesteld, van het verslag-Landau betreffende de nieuwe internationale financiële bijdragen opgesteld door de Franse Senaat en verschenen in 2003 op vraag van president Jacques Chirac, en van het verslag van de technische groep over de nieuwe financieringsmechanismen opgesteld op initiatief van de Braziliaanse president Luiz Ignacio Lula en medeondertekend door zijn Franse en Chileense ambtsgenoten en door de secretaris-generaal van de Verenigde Naties; voorts een nieuw advies van de Europese Commissie te vragen over de Belgische wet van 19 november 2004 tot invoering van een Tobin-taks met het tweevoudige doel meer financieringsbronnen voor de samenwerking te kunnen aanboren en de technische haalbaarheid van die taks, die door vele deskundigen is bewezen, te onderzoeken. »

Nr. 98 VAN DE HEER CORNIL EN MEVROUW ZRIHEN

Aanbeveling nr. 43 vervangen als volgt :

« 43. erop toe te zien dat de samenhang van het Belgisch ontwikkelingsbeleid in acht wordt genomen en dat de bevoegdheden van de federale Staat en van de deelgebieden ter zake beter op elkaar worden afgestemd ».

Nr. 99 VAN DE HEER CORNIL EN MEVROUW ZRIHEN

De tekst van aanbeveling nr. 51 vervangen als volgt :

« 51. zich in te zetten voor een juridische regeling van de sociale verantwoordelijkheid van bedrijven uit de Europese Unie, die de privé-investeerders ertoe verplicht de essentiële normen van het nationaal en internationaal arbeidsrecht (eerbiediging van de rechten van de werknemers, bescherming van de vakbondsrechten, inachtneming van de conventies van de ILO en met name van conventie nr. 182 van de ILO over de ergste vormen van kinderarbeid) en van de milieubescherming in acht te nemen; zich, bij wijze van eerste stap, in te zetten voor het tot stand brengen van een richtlijn over de plicht van de bedrijven tot het verstrekken van informatie over hun bijdrage aan vooruitgang op sociaal en milieugebied; zich wereldwijd in te zetten om op de Wereldtop over duurzame ontwikkeling de richtlijnen voor de multinationals te verstrengen teneinde te streven naar een bindende wettelijke regeling die bedrijven ertoe aanzet hun sociale verantwoordelijkheid op te nemen; erop toe te zien en zich ervoor in te zetten dat alle multilaterale akkoorden betreffende het milieu bepalingen bevatten in verband met de controle op de aanwending van natuurlijke rijkdommen; ».

Verantwoording

Op verzoek van de deelnemers aan het colloquium.

Nr. 100 VAN DE HEER CORNIL EN MEVROUW ZRIHEN

Aanbeveling nr. 26 aanvullen als volgt : « en een volwaardige parlementaire controle mogelijk te maken op de standpunten die door onze Belgische afgevaardigden in deze instellingen worden verdedigd ».

Jean CORNIL.
Olga ZRIHEN.

Nr. 101 VAN MEVROUW ANNANE

In aanbeveling nr. 35 op de eerste regel het woord « alle » vervangen door het woord « de ».

Nr. 102 VAN MEVROUW ANNANE

In aanbeveling nr. 35 op de tweede regel de woorden « van de Delcredere » vervangen door de woorden « welke in handen zijn van de Nationale Delcrederedienst ».

Verantwoording

Formele wijziging.

Nr. 103 VAN MEVROUW ANNANE

In aanbeveling nr. 35 op de tweede regel de woorden « de arme landen » vervangen door de woorden « de HIPC-landen ».

Verantwoording

Nogmaals goed aangeven welke landen men bedoelt.

Nr. 104 VAN MEVROUW ANNANE

In aanbeveling nr. 35 het woord « onverwijld » vervangen door de woorden « volgens de procedures die in het kader van het HIPC-initiatieven zijn bepaald ».

Verantwoording

Er moeten toch ook procedures nageleefd worden.

Nr. 105 VAN MEVROUW ANNANE

In aanbeveling nr. 35, de woorden « opdat er in de begroting 2006 van de Belgische Staat ernstig rekening mee kan worden gehouden » doen vervallen.

Verantwoording

Er kan nog geen beslissing genomen worden omtrent de Rijksbegroting van 2006.

Nr. 106 VAN MEVROUW ANNANE

In aanbeveling nr. 35 de woorden « door de betrokken staten wordt gebruikt » vervangen door de woorden « toegestaan wordt ten behoeve van de plaatselijke bevolking en in het bijzonder aangewend wordt ».

Verantwoording

Op die manier is het beoogde doel beter geformuleerd.

Nr. 107 VAN MEVROUW ANNANE

Aanbeveling nr. 36 doen vervallen.

Verantwoording

Er gelden zeer duidelijke criteria met betrekking tot de landen die in aanmerking komen en het gaat niet aan om de lijst van de HIPC-landen op deze manier te willen uitbreiden.

Nr. 108 VAN MEVROUW ANNANE

In aanbeveling nr. 37 de woorden « van de HIPC landen en de landen uit het zuiden die daarvoor volgens welbepaalde criteria in aanmerking komen, » doen vervallen.

Verantwoording

Ook hier moet duidelijk worden vermeld om welke landen het gaat teneinde de boodschap van deze aanbeveling zo duidelijk mogelijk te laten overkomen.

Nr. 109 VAN MEVROUW ANNANE

Aanbeveling nr. 38 doen vervallen.

Verantwoording

Dit is een oeverloos debat ... Waarom moeten de tegoeden van de leiders van landen met een schuldenlast automatisch worden bevroren ... Ook in België ? Opnieuw een zeer onduidelijke tekst die niet bijdraagt tot de nagestreefde doeleinden.

Nr. 110 VAN MEVROUW ANNANE

In aanbeveling nr. 39 de woorden « een ethisch adviescomité voor multinationals op te richten dat in hoofdzaak een bijzonder advies moet uitbrengen vóór de nationale Delcrederedienst een waarborg toekent; » doen vervallen.

Verantwoording

De Delcredere wordt al gecontroleerd : hij staat onder het toezicht van verschillende ministers en de raad van bestuur is voor de helft samengesteld uit vertegenwoordigers van de deelgebieden; de overheid van het ontvangende land moet ook toezicht kunnen uitoefenen.

Nr. 111 VAN MEVROUW ANNANE

In de Franse tekst van aanbeveling nr. 39 de woorden « de laisser jouer ainsi par le Ducroire » vervangen door de woorden « de laisser jouer au Ducroire ».

Nr. 112 VAN MEVROUW ANNANE

In aanbeveling nr. 39 de woorden « aan Delcredere een voorbeeldfunctie te verlenen door te weigeren risico's op te nemen of waarborgen te honoreren indien de betrokken onderneming de OESO-richtlijn inzake multinationals noch de tripartiteverklaring van de ILO inzake multinationals niet heeft nagekomen » vervangen door de woorden « aan Delcredere een voorbeeldfunctie te verlenen door de betrokken ondernemingen ertoe aan te zetten de OESO-richtlijn inzake multinationals en de tripartiteverklaring van de ILO inzake multinationals na te komen ».

Jihane ANNANE.

Nr. 113 VAN DE HEER VANKRUNKELSVEN

In aanbeveling nr. 28 de woorden « uit te sluiten, aangezien ...; » vervangen door de woorden « te laten kaderen in het beter toegankelijk maken van dergelike basisdiensten; ».

Patrik VANKRUNKELSVEN.

Nr. 114 VAN DE HEER CORNIL EN MEVROUW ZRIHEN

Aanbeveling nr. 29 vervangen als volgt :

« 29. zich op Europees niveau te beraden over de vernieuwde financieringsbronnen voor de samenwerking en de haalbaarheid ervan; in deze zin het voorzitterschap van de Europese Unie te steunen opdat zij zou aansluiten bij de agenda van de volgende Europese Raad, te zoeken naar alternatieve financieringsmiddelen voor ontwikkelinghulp van de overheid, en een Europees initiatief te nemen in het kader van de Wereldtop voor duurzame ontwikkeling; zich hierbij met name te laten leiden door het IFF-initiatief, het rapport-Landau en de Belgische Tobin-Spahn-wet; ».

Jean CORNIL.
Olga ZRIHEN.

Nr. 115 VAN DE HEER VANKRUNKELSVEN

(Subamendement op amendement nr. 47)

Het amendement nr. 47 vervangen als volgt :

« ... de hervorming en de versterking van ECOSOC te steunen met het oog op de oprichting van een internationale economische en sociale Veiligheidsraad; ».

Nr. 116 VAN DE HEER VANKRUNKELSVEN

(Subamendement op amendement nr. 56)

De woorden « te blijven » vervangen door de woorden « financieel te steunen; ».

Patrik VANKRUNKELSVEN.

Nr. 117 VAN MEVROUW DE BETHUNE

(Subamendement op amendement nr. 57)

De woorden in het amendement nr. 57 « er te blijven of toezien » vervangen door de woorden « erop toe te zien ».

Sabine de BETHUNE.

Nr. 118 VAN DE HEER VANKRUNKELSVEN

(Subamendement op amendement nr. 57)

De woorden « aan de minst ontwikkelde landen » in dit amendement doen vervallen.

Patrik VANKRUNKELSVEN.

Nr. 119 VAN DE HEER WILLE

In overweging 56, tussen de woorden « mislukking zijn uitgedraaid » en de woorden « dat daarvoor het eerst voorrang moest », de tekst « dat het ontbreken van garanties inzake het afbouwen van de landbouwsubsidies door de landen van het noorden voor vele zuidelijke landen de voornaamste reden was om de besprekingen te staken; dat de geleidelijke afbouw van deze subsidies en het terugbrengen van de (ook indirecte) steun aan de landbouwproductie nochtans noodzakelijk is om fenomenen van dumping op de wereldmarkt te vermijden » invoegen.

Paul WILLE.

Nr. 120 VAN MEVROUW DURANT

In de considerans een punt 4.1 en 4.2 toevoegen luidende :

« 4.1. gezien de werkzaamheden van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) en meer bepaald de voorziene weerslag van klimaatveranderingen op de achtergestelde bevolkingen;

4.2. gezien het gewicht van de klimaatfactor bij het optreden van natuurrampen, die een steeds groter aantal personen treffen; gezien alleen al in 2001, 170 miljoen personen het slachtoffer zijn geworden van natuurrampen, waarvan 97 % toe te schrijven waren aan klimaatgebonden oorzaken; »

Nr. 121 VAN MEVROUW DURANT

Een artikel 20bis invoegen luidende :

« 20bis. de dimensie van klimaatveranderingen op te nemen in de vast te stellen maatregelen om de millenniumdoelstellingen te bereiken en de goedkeuring van maatregelen te bevorderen die rekening houden met de doelstelling inzake duurzame ontwikkeling en de strijd tegen klimaatveranderingen. »

Isabelle DURANT.

Nr. 122 VAN MEVROUW ANNANE

Aanbeveling nr. 35 vervangen als volgt :

« 35. de schuldvorderingen (met inbegrip van die van de Nationale Delcrederedienst) op de HIPC-landen kwijt te schelden; deze operatie moet voortgezet worden in de begroting over 2006 van de Belgische Staat volgens de procedures vastgesteld in het kader van het HIPC-initiatief; er voorts op toe te zien dat de kwijtschelding van die schulden toegestaan wordt in het voordeel van de lokale bevolking en onder meer wordt omgezet in programma's voor ontwikkeling, democratisering, onderwijs en volksgezondheid »;

Jihanne ANNANE.

Nr. 123 VAN DE HEER GALAND

Aanbeveling nr. 35 vervangen als volgt :

« 35. ervoor blijven te ijveren dat de algehele schulden van de landen met de grootste schuldenlast, worden kwijtgescholden (met inbegrip van de vorderingsrechten van de Nationale Delcrederedienst); deze operatie te versterken en te versnellen om de schuldenlast van deze landen te verlichten; erop toe te zien dat deze kwijtschelding wordt gebruikt ten voordele van de plaatselijke bevolking en wordt aangewend voor programma's inzake ontwikkeling, democratisering, onderwijs en volksgezondheid ».

Nr. 124 VAN DE HEER GALAND

Aanbeveling nr. 36 vervangen als volgt :

« 36. met grote welwillendheid het aantal landen die voor deze schuldvermindering in aanmerking komen te heroverwegen, rekening houdend met de Millenniumdoelstellingen. »

Nr. 125 VAN DE HEER GALAND

Aanbeveling nr. 38 vervangen als volgt :

« 38. er wat betreft de « verfoeilijke schulden » op toe te zien dat de gedeelde verantwoordelijkheid van schuldeisers en schuldenaars wordt erkend met betrekking tot het ontstaan van de schulden en tot het bedenken van oplossingen. »

Nr. 126 VAN DE HEER GALAND

Aanbeveling nr. 39 vervangen als volgt :

« 39. de Nationale Delcrederedienst dient, bij het ondersteunen van de ondernemingen die naar de ontwikkelingslanden exporteren, een voorbeeldfunctie te vervullen op ethisch gebied door te weigeren risico's te verzekeren of waarborgen te honoreren indien de betrokken onderneming de OESO-richtlijn inzake multinationals noch de tripartite verklaring van de ILO inzake multinationals niet heeft nagekomen; het is immers belangrijk in de privé-sector investeringen en handelspraktijken aan te moedigen die te verantwoorden zijn vanuit milieu-, sociaal, economisch en ethisch oogpunt. »

Nr. 127 VAN DE HEER GALAND

Aanbeveling nr. 42 vervangen als volgt :

« 42. het maatschappelijk middenveld en de overige actoren van de ontwikkelingssamenwerking (dit zijn meer bepaald de NGO's voor ontwikkelingssamenwerking, de verenigingen en ondernemingen voor sociale en solidaire economie, de universiteiten, de vakbonden, de steden en gemeenten of nog de migrantenorganisaties en erop toe te zien dat hun onafhankelijkheid word gerespecteerd) te betrekken bij het realiseren van de millenniumdoelstellingen en meer bepaald voordeel te halen uit hun kennis van de plaatselijke omstandigheden; »

Nr. 128 VAN DE HEER GALAND

Aanbeveling nr. 43 vervangen als volgt :

« 43. erop toe te zien dat ons land de samenhang van zijn ontwikkelingsbeleid naleeft en dat de bevoegdheden van de federale Staat en van de deelgebieden beter op elkaar worden afgestemd ».

Nr. 129 VAN DE HEER GALAND

Aanbevelingen nrs. 45 en 46 vervangen als volgt :

« erop toe te zien dat betreffende de Belgische en Europese coöperatie effectenrapporten worden opgesteld waardoor de maatregelen die ongunstige gevolgen hebben inzake duurzame ontwikkeling kunnen opgespoord worden, en dit om in voorkomend geval het gevoerde beleid te kunnen bijsturen. »

Nr. 130 VAN DE HEER GALAND

Aanbeveling nr. 47 vervangen als volgt :

« 47. de NGO's die hun acties aanpassen aan de millenniumdoelstellingen, moeten een volledige financiering kunnen krijgen in de landen die niet over de infrastructuur beschikken die nodig is voor het verwezenlijken van die doelstellingen en waar de NGO's tijdelijk voor een deel of het geheel van de infrastructuur kunnen instaan. »

Nr. 131 VAN DE HEER GALAND

Aanbeveling nr. 51 vervangen als volgt :

« 51. zich in te zetten voor een juridische regeling van de sociale verantwoordelijkheid van bedrijven uit de Europese Unie, die de privé-investeerders ertoe verplicht de essentiële normen van het nationaal en internationaal arbeidsrecht (eerbiediging van de rechten van de werknemers, bescherming van de vakbondsrechten, eerbiediging van de ILO-verdragen en met name van verdrag nr. 182 van de ILO inzake de ergste vormen van kinderarbeid) en van de milieubescherming in acht te nemen; zich, bij wijze van eerste stap, in te zetten voor het tot stand brengen van een richtlijn over de plicht van de bedrijven tot het verstrekken van informatie over hun bijdrage aan vooruitgang op sociaal en milieugebied; zich wereldwijd in te zetten om de richtlijnen voor de multinationals te verstrengen teneinde te streven naar een bindende wettelijke regeling die bedrijven ertoe aanzet hun sociale verantwoordelijkheid op te nemen; erop toe te zien en zich ervoor in te zetten dat alle multilaterale akkoorden betreffende het milieu bepalingen bevatten in verband met de controle op het gebruik van de natuurlijke rijkdommen; »

Nr. 132 VAN DE HEER GALAND

De zesde regel van aanbeveling nr. 56 vervangen als volgt :

« ... uit te delen; bij te dragen aan de verdeling — tegen betaalbare prijzen of zelfs gratis wanneer dit nodig blijkt — van werkzame geneesmiddelen onder de besmette personen, zoals de WHO voorschrijft; »

Nr. 133 VAN DE HEER GALAND

Aanbeveling nr. 59 vervangen als volgt :

« 59. in het kader van het internationale decennium van de actie « Water, bron van leven » 2005-2015, uitgeroepen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in resolutie A/RES/58/217, bevestigen dat de toegang tot drinkwater van voldoende kwaliteit en in voldoende hoeveelheden een fundamenteel recht van de mens is; te benadrukken dat de openbare overheid op alle niveaus de plicht heeft om dit grondrecht te waarborgen; in de schoot van de Europese en internationale instellingen te pleiten opdat water als een internationaal publiek goed; » er blijven op toezien dat de antwoorden van België op het niveau van de millenniumdoelstellingen overeenstemmen met de bepalingen van de resolutie die door de Kamer van volksvertegenwoordigster is aangenomen in maart 2003 en er met name geen toegevingen worden gedaan wat betreft water, huisvesting, gezondheid, onderwijs en cultuur; »

Nr. 134 VAN DE HEER GALAND

Aanbeveling nr. 60 vervangen als volgt :

« 60. de toepassing van de maatregelen die watervoorziening en sanitatie garanderen, aan te moedigen ».

Nr. 135 VAN DE HEER GALAND

a) Aanbeveling nr. 61 vervangen als volgt :

« 61. is zeer verheugd over de beslissing van de Belgische minister van Ontwikkelingssamenwerking om van drinkbaar water een plaats te geven binnen de prioriteiten van ontwikkelingssamenwerking op bilateraal en multilateraal niveau; vraagt aan de regering om te blijven ijveren voor het halveren van het percentage van de mensen die geen toegang hebben tot drinkbaar water of die geen middelen hebben om toegang te krijgen; evenals een gelijkaardige doelstelling naar voren gebracht door het Uitvoeringsplan van Johannesburg, dat tot doel heeft het percentage van de mensen die geen toegang heeft tot basisvoorzieningen inzake zuivering tot de helft te herleiden, om aan de bevolkingsgroepen die het meest water ontberen een prioritaire toegang te geven tot drinkbaar water en zuiveringsinstallaties en dit punt, onder de aandacht te brengen van de Europese Commissie en van de internationale instellingen. »

b) Een aanbeveling nr. 61bis (nieuw) invoegen luidende :

« 61bis. vestigt de aandacht op de conflicten die door een gebrekkige bevoorrading en distributie van gemeenschappelijke waterbronnen zouden kunnen ontstaan, stelt de noodzakelijkheid vast om de inspanningen te verdubbelen om een watertekort te voorkomen, een geïntegreerd beheer van de waterbronnen en een « good governance » voor wat betreft de exploitatie, het beheer, de bescherming en het gebruik van de gemeenschappelijke waterbronnen binnen de Staten en tussen de Staten. »

Nr. 136 VAN DE HEER GALAND

Aanbeveling nr. 62 vervangen als volgt :

« 62. aangezien water een niet-hernieuwbare, beperkte natuurlijke hulpbron is die noodzakelijk voor het overleven van elke mens, mogen de mededingingsregels hierop niet worden toegepast. Alle burgers moeten toegang hebben tot goedkoop water, of zelfs, indien dat nodig blijkt, tot kosteloos water. De overheiedsfianciering van die sector mag in geen geval worden beschouwd als een hinderpaal voor de marktwerking of als concurrentievervalsing. Mocht dat toch gebeuren, dan kunnen de democratisch verkozen overheden niet langer optreden om in de meest primaire behoeften van de burgers te voorzien, met name de basistoegang tot water voor elke mens en voor elke gemeenschap van mensen. ».

Nr. 137 VAN DE HEER GALAND

Aanbeveling nr. 64 vervangen als volgt :

« 64. de gelijke kansen van mannen en vrouwen te blijven bevorderen in het kader van het buitenlands beleid en het beleid inzake ontwikkelingssamenwerking en erop toe te zien dat er met de transversale thematiek van de gelijkheid van de geslachten wordt rekening gehouden en dat deze wordt geëvalueerd binnen elke milleniumdoelstelling; er voor te ijveren dat er nieuwe indicatoren zouden voorzien worden om de vooruitgang inzake gender voor elke milleniumdoelstelling zou kunnen gemeten worden; »

Verantwoording

Van de acht milleniumdoelstellingen is de derde doelstelling de genderdoelstelling. Ze luidt : « Bevorder gendergelijkheid en vrouwenemancipatie ». Deze doelstelling laat aan kracht en duidelijkheid niets te wensen over. Terwijl we het over mainstreaming hebben, stellen we vast dat het genderthema uit het beleid en de programma's verdwijnt. Andere aspecten slokken het genderthema op (armoede, mensenrechten, mondialisering). Indien gendergelijkheid en de onafhankelijkheid van vrouwen werkelijk prioriteiten waren in de milleniumdoelstellingen, dan zouden alle doelstellingen streefdoelen en indicatoren voor dat aspect bevatten. Alles bij elkaar behoort het gender- en mainstreamingconcept niet tot het begrippenapparaat dat in het kader van de milleniumdoelstellingen gehanteerd wordt.

Het genderaspect blijft beperkt tot de doelstellingen 3 (gendergelijkheid), 5 (gezondheid van moeders), en 6 (HIV, Aids). Men merkt dus dat het genderaspect wordt opgesloten in de « traditionele » beleidssectoren voor vrouwen. Niet dat die sectoren niet uiterst belangrijk zijn voor de levensomstandigheden van de vrouwen ! Het staat echter vast dat het even belangrijk is voor het bereiken van doelstelling 3 en van alle milleniumdoelstellingen dat in de andere doelstellingen met het genderaspect rekening wordt gehouden. Tevens is een deel van doelstelling 3 betreffende gendergelijkheid in het lager onderwijs eigenlijk doelstelling 2 (zorgen voor lager onderwijs voor iedereen), zodat men zich afvraagt waarom er niet één doelstelling « Gendergelijkheid in het onderwijs op alle niveaus » bestaat.

Pierre GALAND.

Nr. 138 VAN DE REGERING

(Subamendement op amendement nr. 123)

Op de eerste regel van het amendement, de woorden « dat de algehele schuldenlast » vervangen door de woorden « dat de schulden ».

De minister van Ontwikkelingssamenwerking,

Armand DE DECKER.

Nr. 139 VAN DE REGERING

(Subamendement op amendement nr. 125)

De tekst van het amendement nr. 125 vervangen als volgt :

« 37. in geval van schulden die als » verfoeilijke schulden » worden bestempeld er op toe te zien : dat de eventuele gedeelde verantwoordelijkheid van schuldeisers en schuldenaars wordt erkend met betrekking tot het ontstaan van de schulden en en in het vinden van oplossingen en te strijden tegen de straffeloosheid; ».

Pierre GALAND.

Nr. 140 VAN DE MEVROUW DURANT

De tekst van aanbeveling nr. 39 vervangen als volgt :

« 38. ervoor te zorgen dat in de toekenning van garanties door de Nationale Delcrederedienst rekening wordt gehouden met de richtlijnen van de OESO en de conventies van de ILO met het oog op het bevorderen van de principes van « good governance » en de privé-sector er toe aan te zetten investeringen te doen en handelspraktijken toe te passen die verenigbaar zijn met principes inzake leefmilieu en van sociale, economische en ethische aard; ».

Isabelle DURANT.

Nr. 141 VAN DE REGERING

(Subamendement op amendement nr. 127)

Tussen de woorden « dit zijn meer bepaald de » en de woorden « NGO's voor ontwikkelingssamenwerking » de woorden « Belgische en plaatselijke » invoegen.

Nr. 142 VAN DE REGERING

(Subamendement op amendement nr. 25)

Het amendement nr. 25 vervangen als volgt :

De woorden « op de noodzaak de gemarginaliseerde producenten te ondersteunen en op de nieuwe nijverheden, op de noodzaak om minimumprijzen te waarborgen voor de grondstoffen, » vervangen door de woorden « op de noodzaak de gemarginaliseerde producenten te ondersteunen en op de nieuwe nijverheden, op de noodzaak om meer rechtvaardige eenheidsprijzen te waarborgen voor de grondstoffen, ».

Nr. 143 VAN DE REGERING

(Subamendement op amendement nr. 84)

De tweede paragraaf van amendement nr. 84 vervangen als volgt :

« de Belgische en Europese banksector evenals de financiële instellingen te sensibiliseren voor het belang van microfinanciering; de publieke instrumenten zoals de DGOS, de BTC en BIO te versterken en een beleidsplan te ontwikkelen met volgende actiepunten : »

Nr. 144 VAN DE REGERING

(Subamendement op amendement nr. 95)

Amendement nr. 95 vervangen als volgt :

De woorden « bij te dragen aan de gratis verdeling van werkzame geneesmiddelen aan besmette personen zoals de WHO voorschrijft; » vervangen door de woorden « bij te dragen tot de toegankelijkheid van werkzame geneesmiddelen aan besmette personen zoals de WHO voorschrijft ».

Nr. 145 VAN DE REGERING

(Subamendement op amendement nr. 133)

Het volgende deel van amendement nr. 133 doen vervallen : « er blijven op toezien dat de antwoorden van België op het niveau van de millenniumdoelstellingen overeenstemmen met de bepalingen van de resolutie die door de kamer van volksvertegenwoordigers is aangenomen in maart 2003 en er met. name geen toegevingen worden gedaan betreft water huisvesting, gezondheid, onderwijs en cultuur ».

De minister van Ontwikkelingssamenwerking,

Armand DE DECKER.


Nr. 146 VAN DE HEER GALAND

Op de zesde regel van de aanbeveling nr. 67 het woord « Delcredere » vervangen door de woorden « de Nationale Delcrederedienst ».

Pierre GALAND.

Nr. 147 VAN DE REGERING

De aanbevelingen vervolledigen met de volgende paragraaf :

« Besluit met de regering op te roepen haar inspanningen te intensiveren om vrede en « good governance » te bevorderen ».

De minister van Ontwikkelingssamenwerking,

Armand DE DECKER.


Nr. 148 VAN DE HEER GALAND EN MEVROUW ZRIHEN

Amendement nr. 131 vervangen als volgt :

« Aanbeveling nr. 51 als volgt vervangen :

« 51. zich in te zetten voor een juridische regeling van de sociale verantwoordelijkheid van bedrijven uit de Europese Unie, die de privé-investeerders ertoe verplicht de essentiële normen van het nationaal en internationaal arbeidsrecht (naleving van de rechten van de arbeiders, bescherming van de vakbonden, naleving van de ILO conventies, inzonderheid conventie nr. 182 betreffende de ergste vormen van kinderarbeid) en van de milieubescherming in acht te nemen; ».

Pierre GALAND.
Olga ZRIHEN.

Nr. 149 VAN DE REGERING

(Subamendement op amendement nr. 148)

Op de vierde regel van amendement nr. 148 het woord « verplicht » vervangen door het woord « aanzet ».

Nr. 150 VAN DE REGERING

(Subamendement op amendement nr. 108)

Amendement nr. 108 als volgt vervangen :

« de woorden en de landen uit het Zuiden die daarvoor volgens welbepaalde criteria in aanmerking komen » doen vervallen.

Nr. 151 VAN DE REGERING

(Subamendement op amendement nr. 129)

Amendement nr. 129 vervangen als volgt :

« De aanbevelingen nrs. 45 en 46 vervangen als volgt :

« 45. erop toe te zien dat betreffende de Belgische en Europese coöperatie effectenrapporten worden opgesteld waarmee de maatregelen die ongunstige gevolgen hebben inzake duurzame ontwikkeling kunnen geïdentificeerd worden, en dit om in voorkomend geval het gevoerde beleid te kunnen bijsturen; ».

De minister van Ontwikkelingssamenwerking,

Armand DE DECKER.