3-1393/1

3-1393/1

Belgische Senaat

ZITTING 2005-2006

13 OKTOBER 2005


Voorstel tot wijziging van artikel 84 van het reglement van de Senaat

(Ingediend door de heer Paul Wille c.s.)


TOELICHTING


Overeenkomstig artikel 86bis van het reglement van de Senaat benoemt de Senaat na iedere vernieuwing een vaste commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

De commissie bestaat uit de voorzitter van de Senaat en vier senatoren die door de Senaat worden benoemd bij stemming op een lijst.

De procedure van stemming op een lijst houdt in dat de Senaat bij de stemming niet alleen rekening houdt met de persoon van de individuele kandidaten, maar ook met de evenwichten binnen die lijst.

De evenwichten worden verstoord wanneer één van de door de Senaat aangewezen senatoren na zijn aanwijzing de fractie verlaat waarvan hij deel uitmaakt.

De huidige tekst van artikel 86bis van het reglement maakt het niet mogelijk de samenstelling van de vaste commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten aan te passen om rekening te houden met wijzigingen in de samenstelling van de fracties.

De voorgestelde wijziging van artikel 84.4 van het reglement biedt een antwoord aan dat probleem door te bepalen dat een lid van de begeleidingscommissie die zijn fractie verlaat, zijn hoedanigheid van lid van die commissie verliest.

Paul WILLE
Philippe MAHOUX
Myriam VANLERBERGHE
Christine DEFRAIGNE
Sabine de BETHUNE
Christian BROTCORNE.

VOORSTEL


Enig artikel

Artikel 84.4 van het reglement wordt aangevuld met een tweede lid, luidend als volgt :

« Wanneer de samenstelling van de fracties een wijziging ondergaat die betrekking heeft op een lid van de in artikel 86bis bedoelde vaste commissie, dan verliest dat lid zijn hoedanigheid van lid van die commissie. »

13 oktober 2005.

Paul WILLE
Philippe MAHOUX
Myriam VANLERBERGHE
Christine DEFRAIGNE
Sabine de BETHUNE
Christian BROTCORNE.