Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-46

ZITTING 2004-2005

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (Volksgezondheid)

Vraag nr. 3-2946 van mevrouw Van de Casteele d.d. 23 juni 2005 (N.) :
Geneesmiddelenfonds. — Inkomsten en uitgaven. — Monitoring.

Het Geneesmiddelenfonds dat wordt gespijsd door wettelijk vastgelegde bijdragen van de farmaceutische sector in België, wordt de laatste jaren vaak aangesproken om allerlei acties te financieren die niet onmiddellijk kunnen beschouwd worden als corresponderende dienstverlening.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Kan de geachte minister een overzicht geven van de inkomsten van het Geneesmiddelenfonds naar de oorsprong ervan voor de laatste 10 jaar ?

2. Kan hij ook een overzicht geven van de uitgaven die op het Fonds werden aangerekend gedurende de laatste 10 jaar en van de reserves die in die jaren werden toegewezen aan het Fonds ?

3. Welke eenmalige uitgaven werden de voorbije jaren gefinancierd met geld uit de reserves van het Fonds en voor welk bedrag ?

4. Welke uitgaven voor de administratie werden hiermee de voorbije jaren betaald ?

5. Wat is er gebeurd inzake de monitoring die de geachte minister vorig jaar heeft aangekondigd in zijn antwoord op mijn vraag om uitleg nr. 3-157 (Parlementaire Handelingen 3-46 van 11 maart 2004, blz. 61) ? Volgens hem immers « konden de geplande inkomsten nooit volledig worden gebruikt voor de bestemde opdrachten aangezien de kredieten die tijdens de begrotingsbesprekingen gevraagd werden nooit volledig konden worden toegekend omdat er onzekerheid was over de werkelijke opbrengsten van het Fonds. Om te voorkomen dat die situatie zich opnieuw zou voordoen zei hij te werken aan instrumenten voor monitoring, die de voorziene inkomsten zullen vervangen door een effectieve follow-up en dus een beter zicht op de uitgaven zullen geven ».

6. Zou het niet nuttig zijn om, in afwachting van een eventuele oprichting van een geneesmiddelenagentschap, die hij recentelijk in een persartikel aankondigde, een commissie op te richten ter begeleiding van het Geneesmiddelenfonds, waarin vertegenwoordigers zetelen van diegenen die de bijdragen betalen en dit teneinde de transparantie te verbeteren ?