3-1348/1

3-1348/1

Belgische Senaat

ZITTING 2004-2005

20 SEPTEMBER 2005


Voorstel van resolutie dat ertoe strekt denkpistes en acties te lanceren met het oog op een samenhangend en geÔntegreerd beleid inzake milieuziekten

(Ingediend door de heren Philippe Mahoux en Jean Cornil)


TOELICHTING


(Bron : Actes du colloque Grande Rťgion — maart 2004 — Habay-la-Neuve — Ch‚teau de Pont d'Oye)

De moderne geneeskunde is op veel vlakken bijzonder performant. Met name op het vlak van de eerstehulpverlening, de perinatale geneeskunde, chirurgie, transplantaties en besmettelijke ziekten, is ze ontegensprekelijk erg succesvol en efficiŽnt.

In onze industrielanden duiken de laatste jaren echter steeds meer chronische ziekten op met een onbekende etiologie (reumatische, degeneratieve en psychosomatische ziekten, allergieŽn, auto-immuunziekten, fibromyalgie, chronischevermoeidheidssyndroom, veelvoudige gevoeligheid voor chemische producten, ...), waartegen de geneeskunde momenteel vrijwel machteloos staat en die de gezondheidsuitgaven van de westerse landen de hoogte indrijven.

Nefaste gevolgen van een verontreinigd milieu (lucht, water, voedsel, habitat, kleding, cosmetica, zware metalen, ...) voor de gezondheid worden officieel erkend op de internationale conferenties van de ministers van Milieu en Volksgezondheid en op talrijke wetenschappelijke congressen, georganiseerd door medische vennootschappen.

Sinds 1997 beschouwt de Europese Commissie ziekten die verband houden met de milieuverontreiniging als een prioritair domein voor communautaire initiatieven op het vlak van de volksgezondheid. Zes jaar later, in juni 2003, maakte zij een mededeling bekend over de strategie ę Milieu — Gezondheid Ľ. Die bestond uit een aantal opeenvolgende actieplannen die hebben geleid tot de ratificatie van het eerste Europees Actieplan voor leefmilieu en gezondheid 2004-2010 op 9 juni 2004.

De lidstaten van de Europese regio van de Wereldgezondheidsorganisatie houden sinds 1989 conferenties over milieu en gezondheid. Tijdens de vierde ministeriŽle conferentie over dat thema in Boedapest in juni 2004, werd het ę Children's Environment en Health Action Plan for Europe Ľ (CEHAPE) goedgekeurd.

Het concept chronische, duurzame blootstelling aan lage dosissen van schadelijke stoffen, die vaak op synergetische wijze werken, het concept bio-accumulatie van die stoffen in het organisme en het concept individuele gevoeligheid zijn essentiŽle onderdelen van de nieuwe holistische en interdisciplinaire medische aanpak, die milieugeneeskunde wordt genoemd. Bepaalde landen zoals Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Zweden, het Groothertogdom Luxemburg en Canada hebben op dat vlak pionierswerk verricht.

Op dat zeer belangrijke domein moet de benaderingswijze worden gehanteerd die Claude Bernard voorstaat, namelijk een wetenschappelijke aanpak die het mogelijk maakt de symptomen te identificeren, de verspreiding ervan te repertoriŽren en de etiologie ervan te identificeren om zo tot veranderlijke categorieŽn te komen en tot specifieke en efficiŽnte behandelingen.

Alleen op die manier kan men de ziekte, haar etiologie en eventueel de gepaste behandeling codificeren.

In dat uiterst delicate dossier moet men tegelijk het wetenschappelijk onderzoek bevorderen en blijk geven van een doordacht empirisme. Dat is ook van essentieel belang voor de zieken want hun behandeling kan nooit alleen gebaseerd zijn op wat al bekend en bewezen is anders zouden al te veel ziekten nooit worden behandeld.

Philippe MAHOUX.
Jean CORNIL.

VOORSTEL VAN RESOLUTIE


De Senaat,

A. Overwegende dat het recht op gezondheid, in de meest ruime zin gedefinieerd door de Wereldgezondheidsorganisatie, een bijzondere plaats inneemt onder de mensenrechten en moet worden beschouwd als een fundamentele waarde voor de hele bevolking,

B. Overwegende dat de Europese Commissie met de milieuverontreiniging samenhangende ziekten behandelt binnen het communautair actiekader op het gebied van de volksgezondheid;

C. Overwegende dat de Commissie in juni 2003 een mededeling heeft gedaan over de strategie voor milieu en gezondheid op basis van opeenvolgende actieplannen, die op 9 juni 2004 heeft geleid tot de ratificatie van een eerste Europees actieplan milieu en gezondheid 2004-2010,

D. Gelet op de verbintenissen die zijn aangegaan op de verschillende Europese conferenties inzake milieu en gezondheid en die met name betrekking hebben op het opstellen van nationale plannen aangaande milieuziekten en de tenuitvoerlegging van die programma's teneinde het milieu en de gezondheid in de 21e eeuw te verbeteren,

E. In het bijzonder gelet op de goedkeuring van het Children's Environment and Health Action Plan Europe (CEHAPE) door de 4e ministeriŽle Conferentie milieu-gezondheid Boedapest in juni 2004,

F. Gelet op het samenwerkingsakkoord tussen de verschillende actoren op het vlak van gezondheid en milieu in ons land,

G. Gelet op de verbintenissen die zijn aangegaan op de InterministeriŽle Conferentie leefmilieu, uitgebreid met de bevoegdheid gezondheid (CIMES) in het kader van het Nationaal Actieplan milieu-gezondheid, waarin de belangrijkste elementen inzake de relatie tussen milieu en gezondheid op federaal, gewestelijk en gemeenschapsniveau zijn samengebracht, alsook de plannen en de acties uitgewerkt en uitgevoerd door de betrokken overheden (NEHAP) en het Children's Environment and Health Action Plan for Europe (CEHAPE),

H. Gelet op de handelingen van het internationaal Colloquium van 13 maart 2004 ę Les maladies de l'environnement : un dťfi pour les professionnels de la santť Ľ, georganiseerd door de VZW ę Stop Poisons Santť Ľ, woordvoerder en vereniging voor onderlinge hulp en verdediging van mensen die aan een milieuziekte lijden,

I. Gelet op de voorbeelden uit het buitenland inzake diagnostische en therapeutische middelen die blijk geven van een dynamische kijk op geneeskunde, met inbegrip van opleidingen voor artsen, de ontwikkeling van specifieke analytische instrumenten en uitrustingen, de oprichting van eenheden voor milieugeneeskunde in de ziekenhuizen,

J. Gelet op de positieve resultaten die in de buurlanden worden geboekt wat betreft het oplossen van de problemen van patiŽnten met milieuziekten,

K. Overwegende dat een grondigere kennis van die milieuziekten en een geschikte behandeling van de patiŽnten ons sociale-zekerheidssysteem een groot aantal zware en nodeloze analyses zou kunnen besparen,

Vraagt de federale regering, om samen met de andere bevoegdheidsniveaus en rekening houdend met het samenwerkingsakkoord gesloten tussen de verschillende actoren op het vlak van gezondheid en milieu :

1. het belang van het milieu en de gevolgen ervan voor de gezondheid van onze medeburgers te benadrukken door erop te wijzen dat milieuziekten worden erkend door nationale en internationale wetenschappelijke autoriteiten,

2. denkpistes en acties te lanceren met het oog op een samenhangend en geÔntegreerd beleid inzake milieuziekten in ons land, zoals :

a) opleidingen in milieugeneeskunde organiseren voor huisartsen (voortdurende vorming),

b) in de ziekenhuizen milieueenheden oprichten, alsook gespecialiseerde laboratoria voor het vaststellen van milieuziekten,

c) op het hele Belgische grondgebied milieuziekenwagens doen rijden in navolging van wat reeds bestaat, ten einde in privť-woningen onderzoek te doen en hun actieradius uit te breiden tot scholen, crŤches of openbare gebouwen door hetzij directe maatregelen te treffen, hetzij stalen te nemen die in het laboratorium worden onderzocht,

d) het medisch dossier uitbreiden met de milieuaspecten,

e) een gegevensbank ontwikkelen en beheren met betrekking tot alle aspecten van milieuziekten waarbij die gegevens in het hele land worden uitgewisseld,

f) een beleid van wetenschappelijk onderzoek inzake milieuziekten ontwikkelen en ter zake prioriteiten vaststellen,

3. in samenwerking met het RIZIV, de verzekeringsmaatschappijen en de arbeidsgeneesheren maatregelen nemen die leiden tot de erkenning en de behandeling van milieuziekten en daarbij rekening houden met de ervaringen van andere EG-landen.

23 juni 2005.

Philippe MAHOUX.
Jean CORNIL.