3-125

3-125

Belgische Senaat

Handelingen

VRIJDAG 15 JULI 2005 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van de heer Wouter Beke aan de vice-eerste minister en minister van FinanciŽn over ęde omhaling van oude Belgische munten ten voordele van niet-gouvernementele organisatiesĽ (nr. 3-972)

De voorzitter. - Mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw, antwoordt namens de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn.

De heer Wouter Beke (CD&V). - Op 7 maart jongstleden werd de wet tot wijziging van artikel 3 van de wet van 10 december 2001 betreffende de definitieve omschakeling op de euro goedgekeurd. Daardoor kregen alle burgers de mogelijkheid om nog tot 30 juni de oude Belgische franken in te leveren ten voordele van niet-gouvernementele organisaties die zijn erkend door de minister van Ontwikkelingssamenwerking. De oude munten moesten worden gedeponeerd bij de Nationale Bank of bij de postkantoren. Kan de minister meedelen hoeveel oude Belgische frank uiteindelijk is opgehaald ten voordele van die niet-gouvernementele organisaties?

De Koning moet een sleutel vastleggen voor een verdeling tussen de verschillende niet-gouvernementele organisaties. Is dat al gebeurd? Zoniet, wanneer zal de Koning die sleutel bepalen en op welke basis zal hij dat doen?

Mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw. - Het eindresultaat van de inzamelactie van oude Belgische munten ten voordele van niet-gouvernementele organisaties zal pas begin augustus bekend zijn. De opbrengst van de inzamelactie bij de postkantoren zal immers pas eind deze maand worden bekendgemaakt. Ik kan evenwel reeds melden dat de inzamelactie bij de Nationale Bank van BelgiŽ een totaalbedrag van 35.209,05 euro heeft opgebracht, waarvan 1.378.602 oude Belgische frank in muntstukken, 7.600 oude Belgische frank in biljetten en 846 euro in eurobiljetten en -munten.

De Nationale Bank van BelgiŽ zal het eindresultaat van de inzamelactie doorstorten zodra de verdeelsleutel tussen de rekeningen 000-0000012-12 en 000-0000011-11 bekend is. Ik zal onverwijld contact opnemen met de minister van Ontwikkelingsamenwerking teneinde de verdeelsleutel zo spoedig mogelijk door de Koning te laten vaststellen.

De heer Wouter Beke (CD&V). - Het begrip `onverwijld' heeft in Vlaanderen een ietwat eigenaardige betekenis gekregen. Ik hoop dat het in dit geval in zijn oorspronkelijke betekenis wordt gebruikt.

Ik dank de minister voor de cijfers en kijk met spanning uit naar het eindresultaat.