Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-42

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (Volksgezondheid)

Vraag nr. 3-2158 van mevrouw Van de Casteele d.d. 3 februari 2005 (N.) :
Geneesmiddelen. — Grootte van de verpakkingen.

Om budgettaire redenen werd in het verleden nu eens gepleit voor grotere, dan weer voor kleinere geneesmiddelenverpakkingen.

De minister heeft eerder beloofd dit probleem te bekijken.

Uiteraard wordt de keuze mee bepaald door de aard van het geneesmiddel. Zo kunnen voor chronische aandoeningen, na een kleine startdosis, verpakkingen tot 96 tabletten hun plaats hebben om te vermijden dat de patiënt iedere maand opnieuw bij zijn arts een voorschrift moet gaan halen.

Voor andere geneesmiddelen zoals antidepressiva en antibiotica heeft de minister al campagnes gevoerd voor een meer verantwoord gebruik met de bedoeling overconsumptie tegen te gaan.

Nochtans zien we ook daar een trend naar steeds grotere verpakkingen, bijvoorbeeld verpakkingen van hooggedoseerde antibiotica met 40 tabletten of 90 tabletten van een antidepressivum.

1. Strookt deze trend met de vraag naar een rationeler gebruik van deze geneesmiddelen ?

2. Brengt dit geen risico mee voor overmedicatie ?

3. In zijn antwoord op mijn vraag om uitleg nr. 3-506 op 21 december 2004 (Handelingen 3-89, blz. 65) stelde de minister dat het RIZIV een crisisteam onder de arm had genomen om een oplossing te vinden in de kwestie van de verpakkingsgrootte en dat dit team nog vóór het einde van het jaar een voorstel zou doen. Welke zijn de besluiten van het crisisteam ?

4. Hoe zal de geachte minister dit probleem verder aanpakken ?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid als volgt te antwoorden.

1. De grootte van de verpakkingen wordt door de Geneesmiddelencommissie geëvalueerd met het oog op het toekennen van de vergunning van het op de markt brengen van een geneesmiddel. De grootte van de verpakking wordt toegestaan op grond van de aanwijzing en de posologie die zijn goedgekeurd in de samenvatting van de productkenmerken. Zo wordt, voor de geneesmiddelen die zijn aangewezen voor de behandeling van een chronische ziekte, zoals de hypertensie- en hypolipemiegeneesmiddelen, een verpakking voor een behandeling van drie maanden toegestaan. Dit geldt ook voor de antidepressiva waarvoor een behandeling van drie maanden verantwoord kan zijn. De verpakkingen van antibiotica kunnen maximaal een behandeling van tien dagen bevatten.

2. Er is tevens rekening gehouden met de risico's op misbruik en overconsumptie. Daarom werden de verpakkingen van geneesmiddelen zoals benzodiazepine verkleind. De grootte van de verpakkingen is een element dat opnieuw kan worden bekeken bij de vijfjaarlijkse herniewing van de registratie of wanneer er nieuwe elementen zijn.

3 en 4. Om de problematiek van de verpakkingsgrootte te bestuderen is een extern advocatenbureau ingeschakeld. Alle betrokken partijen nemen deel aan het overleg. Dit zijn met name de vertegenwoordigers van de beroepsverenigingen van de apothekers, de vertegenwoordigers van de administratie van het RIZIV en experts-juristen, in aanwezigheid van medewerkers van mijn beleidscel.

De doelstelling van dit overleg is het opmaken van een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten.

De voorgestelde wijziging van het koninklijk besluit beoogt de toevoeging van het criterium « optimale verpakkingsgrootte » als 6e criterium bij de evaluatie van elk aanvraag tot wijziging van de lijst van vergoedbare specialiteiten (cf. artikel 4 van het koninklijk besluit van 21 december 2001). De omschrijving van de parameters voor het criterium « optimale verpakkingsgrootte » wordt in detail voorgesteld. De (voorlopig) laatste vergadering tussen alle betrokkenen heeft plaats gehad op 1 februari 2005.

Zodra een definitieve ontwerptekst van koninklijk besluit beschikbaar is, zal deze tekst voor advies overgezonden worden aan de bevoegde diensten van de Europese Commissie.