3-1212/2

3-1212/2

Belgische Senaat

ZITTING 2004-2005

28 JUNI 2005


Wetsontwerp houdende instemming met het akkoord tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Russische Federatie betreffende de samenwerking op het gebied van de verkenning en het gebruik van de ruimte voor vreedzame doeleinden, en met de Bijlage, ondertekend te Moskou op 20 december 2000


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN EN VOOR DE LANDSVERDEDIGING UITGEBRACHT DOOR

DE HEER GALAND


I. INLEIDING

De commissie heeft dit wetsontwerp besproken tijdens haar vergadering van 28 juni 2005.

II. INLEIDENDE UITEENZETTING DOOR DE VERTEGENWOORDIGER VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Het gaat om een bilaterale overeenkomst. Deze geniet grote belangstelling van het Belgisch bedrijfsleven dat toegang wil tot de bestaande technologie en wil deelnemen aan onderzoeksprogramma's. Het Russisch bedrijfsleven van zijn kant tracht technologieŽn te exporteren en toegang te krijgen tot de Europese projecten en programma's.

III. ALGEMENE BESPREKING

De heer Galand wenst te vernemen of de burgerlijke technologieŽn niet kunnen worden aangewend voor militaire doeleinden.

De vertegenwoordiger van de minister van Wetenschapsbeleid wijst erop dat de samenwerking met betrekking tot ruimtevaart technologieŽn betreft die in wezen voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt. Alle uitwisselingen van technologieŽn in het kader van dit akkoord zijn echter onderworpen aan de gebruikelijke controleregels voor export. Bovendien wordt het merendeel van de Belgische technologieŽn uitgevoerd door de Russische partners. Er kan in dit domein heel wat werk worden verricht zonder dat moet worden geraakt aan technologieŽn die als gevoelig worden beschouwd.

Mevrouw Hermans vraagt zich af hoe de Verenigde Staten reageren op dit akkoord.

De vertegenwoordiger van de minister van Wetenschapsbeleid heeft geen reactie ontvangen van de Verenigde Staten, maar zij blijven daar wel gevoelig voor.

IV. STEMMINGEN

De artikelen 1 en 2 alsook het wetsontwerp nr. 3-1212/1 in zijn geheel worden eenparig aangenomen door de 10 aanwezige leden.


Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteur voor het opstellen van dit verslag.

De rapporteur, De voorzitter,
Pierre GALAND. FranÁois ROELANTS du VIVIER.

De door de commissie aangenomen tekst is dezelfde als de tekst van het wetsontwerp (zie stuk Senaat, nr. 3-1212/1 - 2004/2005)