3-1050/2

3-1050/2

Belgische Senaat

ZITTING 2004-2005

23 JUNI 2005


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Herziening van titel IX van de Grondwet, om bepaling V op te heffen

(Verklaring van de wetgevende macht, zie  Belgisch Staatsblad  nr. 128, tweede uitgave, van 10 april 2003)


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE INSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

DE HEER HUGO VANDENBERGHE


De verklaring tot herziening van de Grondwet van 10 april 2003 stelt onder meer titel IX van de Grondwet voor herziening vatbaar, om bepaling V op te heffen (Belgisch Staatsblad van 10 april 2003 — Ed. 2).

De in bepaling V vervatte overgangsregeling komt er in essentie op neer dat het bestaande klassieke tweekamerstelsel, waarbij Kamer en Senaat onder meer evenwaardig zijn in de wetgevingsprocedure, van kracht blijft tot de eerstkomende algehele vernieuwing van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Aangezien de bedoelde algehele vernieuwing heeft plaatsgehad ter gelegenheid van de verkiezing van het federale Parlement op 21 mei 1995, is bepaling V niet langer dienstig en kan ze dus worden opgeheven.

Het voorliggende voorstel strekt ertoe uitvoering te geven aan het desbetreffende onderdeel van het herzieningsprogramma van de preconstituante. Het gaat bijgevolg louter om een legistieke zuivering van de tekst.

Tijdens haar vergadering van 23 juni 2005 heeft de commissie voor de Institutionele Aangelegenheden het enig artikel van dit voorstel dan ook zonder enige bespreking aangenomen bij eenparigheid van de 10 aanwezige leden.


Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteur voor het uitbrengen van dit verslag.

De rapporteur, De voorzitter,
Hugo VANDENBERGHE. Anne-Marie LIZIN.