3-1049/2

3-1049/2

Belgische Senaat

ZITTING 2004-2005

23 JUNI 2005


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Herziening van titel IX van de Grondwet, om bepaling IV op te heffen

(Verklaring van de wetgevende macht, zie « Belgisch Staatsblad » nr. 128, tweede uitgave, van 10 april 2003)


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE INSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

DE HEER DELPÉRÉE


De verklaring tot herziening van de Grondwet van 10 april 2003 stelt onder meer titel IX van de Grondwet voor herziening vatbaar, om bepaling IV op te heffen (Belgisch Staatsblad van 10 april 2003 — Ed. 2).

Bepaling IV luidt als volgt : « De eerstkomende verkiezingen van de Raden, overeenkomstig de artikelen 115, § 2, 116, § 2, 118 en 119, met uitzondering van artikel 117, vinden plaats op dezelfde dag als de eerstkomende algemene verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers. De daaropvolgende verkiezingen van de Raden, overeenkomstig de artikelen 115, § 2, 116, § 2, 118 en 119, vinden plaats op dezelfde dag als de tweede verkiezingen van het Europese Parlement, volgend op de inwerkingtreding van de artikelen 115, § 2, 118, 120, 121, § 2, 123 en 124.

Tot de eerstkomende verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers zijn de artikelen 116, § 2, 117 en 119, niet van toepassing. »

Aangezien de bedoelde verkiezingen hebben plaatsgehad op respectievelijk 21 mei 1995 en 13 juni 1999, is bepaling IV niet langer dienstig en kan ze dus worden opgeheven.

Het voorliggende voorstel strekt ertoe uitvoering te geven aan het desbetreffende onderdeel van het herzieningsprogramma van de preconstituante. Het gaat bijgevolg louter om een legistieke zuivering van de tekst.

Tijdens haar vergadering van 23 juni 2005 heeft de commissie voor de Institutionele Aangelegenheden het enig artikel van dit voorstel dan ook zonder enige bespreking aangenomen bij eenparigheid van de 10 aanwezige leden.


Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteur voor het uitbrengen van dit verslag.

De rapporteur, De voorzitter,
Francis DELPÉRÉE. Anne-Marie LIZIN.