3-1048/2

3-1048/2

Belgische Senaat

ZITTING 2004-2005

23 JUNI 2005


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Herziening van titel IX van de Grondwet, om bepaling II op te heffen

(Verklaring van de wetgevende macht, zie « Belgisch Staatsblad » nr. 128, tweede uitgave, van 10 april 2003)


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE INSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

DE HEER DELPÉRÉE


De verklaring tot herziening van de Grondwet van 10 april 2003 stelt onder meer titel IX van de Grondwet voor herziening vatbaar, om bepaling II op te heffen (Belgisch Staatsblad van 10 april 2003 — Ed. 2).

Deze bepaling overeenkomstig welke artikel 32 van de Grondwet betreffende de openbaarheid van bestuur in werking treedt op 1 januari 1995, is immers niet langer dienstig.

Het voorliggende voorstel strekt ertoe uitvoering te geven aan het desbetreffende onderdeel van het herzieningsprogramma van de preconstituante. Het gaat bijgevolg louter om een legistieke zuivering van de tekst.

Tijdens haar vergadering van 23 juni 2005 heeft de commissie voor de Institutionele Aangelegenheden het enig artikel van dit voorstel dan ook zonder enige bespreking aangenomen bij eenparigheid van de 10 aanwezige leden.


Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteur voor het uitbrengen van dit verslag.

De rapporteur, De voorzitter,
Francis DELPÉRÉE. Anne-Marie LIZIN.