3-118

3-118

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 16 JUIN 2005 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de M. Wim Verreycken au ministre de la Défense sur «les compensations économiques dans le dossier d'achat d'A400M» (nº 3-744)

De heer Wim Verreycken (VL. BELANG). - Op 1 juni 2001 heeft de Ministerraad beslist om een opvolgingscomité bijeen te roepen voor de aankoop van zeven transportvliegtuigen van het type A400M. Op 11 maart 2005, vier jaar later, werd beslist op 17 juni daarover voor het eerst te vergaderen met bovenaan de agenda de problematiek van de economische compensaties.

In 1999 werd het consortium Flabel opgericht, dat bestaat uit de Vlaamse bedrijven ASCO en Barco en de Waalse bedrijven SABCA en SONACA. Dat consortium is van kapitaal belang om een economische return binnen te halen. De minister heeft dat onlangs bevestigd. De Vlaamse en Waalse participatie in FLABEL was tot voor kort 50-50. Barco, dat voordien 25 procent van het kapitaal in handen had, heeft zich nu uit het consortium teruggetrokken, omdat de return voor het bedrijf quasi nihil zou zijn. Alle opdrachten zouden al lang zijn toegewezen.

Momenteel zouden de economische compensaties voor ons land een kleine 700 miljoen euro bedragen, ruim 600 miljoen minder dan dat ze aanvankelijk moesten opleveren. Vlaanderen zou zich tevreden moeten stellen met minder dan 20 procent van de binnengerijfde participatie. Eergisteren, tijdens de luchtvaartbeurs in Le Bourget, verklaarde de eerste minister dat hij gelooft in een verhoging van de Belgische inbreng voor de productie van de A400M. Vlaams minister-president Leterme, eveneens aanwezig in Le Bourget, maakte van de Vlaamse participatie in het A400M-dossier een breekpunt.

Meent de minister niet dat het comité rijkelijk te laat samenkomt en dat het kalf eigenlijk al verdronken is? Was het niet net de taak van het comité om ervoor te waken dat niets mis zou lopen in de toekenning van de opdrachten?

Volgens minister Verwilghen staan morgen twee vragen op de agenda:

Wat krijgt België terug voor de gedane investering?

Wat is de evenredige verdeling van die investering?

Kan de minister mij een antwoord geven op deze vragen? Zo neen, over welke stand van zaken is hij dan wel van plan morgen te spreken?

Heeft de minister weet van bijkomende compensatiebestellingen voor ons land in dit dossier? Hoe hoog acht hij de kans dat hij nog bijkomende contracten kan binnenhalen? Zal hij alsnog ijveren voor een verhoging van het rechtmatig aandeel van onze bedrijven gebaseerd op het just return-principe?

Heeft de minister weet van het feit dat Barco niet langer participeert in het Flabel-consortium? Betekent dit dat het bedrijf geen enkele compensatie heeft binnengehaald? Vindt de minister dat hierdoor de evenwichtige compensatieverdeling tussen de gewesten nog meer in het gedrang komt? Wat is de huidige participatieverdeling in FLABEL?

In welke mate wil of kan de minister ingaan op de eisen van de Vlaamse minister-president?

M. André Flahaut, ministre de la Défense. - Je serai très bref. M. Schouppe m'a posé les mêmes questions la semaine dernière. J'y ai répondu.

La réunion a lieu demain. Je n'ai donc pas d'éléments neufs à ajouter. Je suppose qu'on m'interrogera la semaine prochaine sur le déroulement de cette réunion.

De heer Wim Verreycken (VL. BELANG). - Het zou toch een minimum aan beleefdheid zijn dat de minister van het `dienstbetoon' in het Nederlands antwoordt op een vraag van een Nederlandstalig senator. Ik begrijp wel dat de minister niet over een minimum aan beleefdheid beschikt.

Ik heb zeer concreet gevraagd of de minister er weet van heeft dat Barco zich heeft teruggetrokken uit het consortium FLABEL. Er is een nieuw gegeven...

De heer André Flahaut, minister van Landsverdediging. - Het is dezelfde vraag als die van de heer Schouppe, waarop ik vorige week een antwoord heb gegeven.

De heer Wim Verreycken (VL. BELANG). - Ik heb de minister over dit onderwerp al een mondelinge vraag en twee vragen om uitleg gesteld. Hij meende telkens niet aanwezig te moeten zijn en stuurde een vervanger. Hij was blijkbaar om één of andere reden bang om te antwoorden. Ook vorige week heeft hij een antwoord laten voorlezen door een plaatsvervanger. Vandaag krijg ik eindelijk, voor de eerste keer sinds drie maanden, de gelegenheid hem persoonlijk over dit onderwerp een vraag te stellen. Ik heb nog nooit een repliek kunnen geven, want de minister was voorheen nooit aanwezig. Hij vluchtte altijd weg, zoals hij nu ook zal doen.

Ik betreur dat op onze vragen geen antwoord wordt gegeven. Ik betreur vooral de houding en het gebrek aan stijl van de minister.

De voorzitter. - Mijnheer Verreycken, de heer Schouppe heeft op 9 juni 2005 van de minister een antwoord gekregen op zijn mondelinge vraag over hetzelfde onderwerp.

U hebt het recht een vraag te stellen, maar de minister heeft ook het recht te reageren.