3-113

3-113

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 26 MEI 2005 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van de heer Wouter Beke aan de minister van Landsverdediging over «de begroting van de CDSCA» (nr. 3-781)

De voorzitter. - Mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw, antwoordt namens de heer André Flahaut, minister van Landsverdediging.

De heer Wouter Beke (CD&V). - De Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie, CDSCA, staat als een parastatale instelling van het type B onder toezicht van de minister van Landsverdediging. De CDSCA, die ten behoeve van de militaire gemeenschap werkt, heeft als voornaamste taken het verhuren van woningen aan ongeveer 80% van de gangbare verhuurprijzen, het sociaal begeleiden van de militairen en hun familie onder meer bij en na humanitaire missies, het uitbaten van de zeven kinderkribben op de militaire basissen, de organisatie van vakanties en het inrichten van zogenaamde welfare-activiteiten. Kortom, een hele reeks activiteiten ten dienste van de militair en zijn gezin. Als schepen in Leopoldsburg merk ik dat die dienstverlening bijzonder belangrijk is voor de militaire gemeenschap.

Begin januari weigerde de bevoegde minister de begroting 2005 van de CDSCA te aanvaarden omdat er een tekort van circa 3 miljoen euro was. Nochtans was dat tekort het gevolg van een eenmalige uitgavenpost voor het onderhoud en de modernisering van woningen, goed voor 2 miljoen euro, en de modernisering van de vakantiecentra, goed voor 1 miljoen euro. De minister vroeg structurele maatregelen om dat tekort weg te werken en een budget in evenwicht voor te stellen. Tegelijkertijd stelde hij ook dat er in de begroting rekening moest worden gehouden met de verkoop van 24 huurwoningen in Brasschaat en zoals hij reeds in het verleden in het parlement bevestigd heeft, en de bouw van 24 nieuwe woningen in de regio Brasschaat.

Uiteindelijk werden een aantal besparingsmaatregelen voorgelegd door het beheerscomité van de CDSCA, ten einde de begroting in evenwicht te krijgen. Een nieuwe begroting en een meerjarenplanning tot 2008 werden voorgelegd, waarbij rekening werd gehouden met besparingsmaatregelen en verkopen van het patrimonium.

1. Was het niet mogelijk de modernisering van de woningen en de vakantiecentra goed voor in totaal 3 miljoen euro als een buitengewone uitgavenpost te beschouwen en bijgevolg eenmalig een globale begroting met verlies te aanvaarden? Hoe motiveert de minister de weigering, als men weet dat het verlies kon worden gedragen door de thesaurie ingevolge de verkoop van de hoofdzetel in 2004?

2. De verkoop van een deel van het patrimonium moet de renovatie en modernisering van de woningen en de vakantiecentra financieren. Welk patrimonium wil men verkopen? Worden er buiten de 24 woningen van Brasschaat en de 54 woningen van Elsenborn nog andere woningen te koop aangeboden? Zo ja, zal men nog voldoende huisvesting aan betaalbare prijzen kunnen aanbieden, rekening houdend met de sterk stijgende prijzen op de woningmarkt?

3. Kan de minister garanderen dat de verkoop van woningen enkel zal dienen om te herinvesteren in de woningsector, conform de uitspraak van het Rekenhof dat duidelijk stelt dat de verkoop van patrimonium niet mag gebruikt worden om tekorten in andere sectoren te compenseren?

4. Naast de inkomsten uit de commerciële activiteiten ontvangt CDSCA nog een toelage van 5.889.000 euro via de begroting Defensie 2005. Is het bedrag de afgelopen jaren gedaald of gestegen? Zo ja, met hoeveel?

5. Zijn er nog andere inkomstenbronnen of dotaties voor de CDSCA waarop eventueel een beroep kan worden gedaan met het oog op een sluitende begroting?

6. Wat is de stand van zaken in het dossier Brasschaat waarbij 24 woningen zouden worden verkocht en een gelijk aantal nieuwe woningen in de regio zouden worden gebouwd?

Mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw. - De eerste versie van het budget 2005 van CDSCA ging uit van tekorten voor de hele periode 2005-2008. Nog voor de heer Flahaut minister van Landsverdediging werd, kende CDSCA al een structureel deficit. Hij heeft dat nooit willen aanvaarden.

Het budget dat uiteindelijk voor 2005 werd goedgekeurd, bevat voor de sector huisvesting een patrimoniumuitgave van nagenoeg 2,9 miljoen euro, die voor 2,3 miljoen euro wordt gedragen door de inkomsten uit de verkoop van onroerende goederen.

De woningen in Elsenborn komen niet voor verkoop in aanmerking. Het departement Landsverdediging zal die aan CDSCA overdragen tegen voorwaarden die nog moeten worden uitgewerkt.

Er loopt op het ogenblik een studie om het huidige huisvestingspakket aan te passen aan de behoeften van het departement Landsverdediging na de herstructurering. De beslissingen over verkoop en/of aankoop zullen op basis van die studie worden genomen. Het doel is een voldoende en betaalbaar aanbod te behouden.

De inspanningen die bij de opmaak van de begroting 2005 werden gevraagd, hadden precies tot doel voor een structureel evenwicht op de begroting van 2005 en de daarop volgende jaren te zorgen. CDSCA moet de toewijzing waarborgen van de ontvangsten uit de patrimoniumverkoop voor herinvesteringen in de woningsector en kan door de bevoegde instanties te allen tijde worden nagegaan.

De toegekende subsidie evolueerde als volgt. In 2002 werd 3.774 miljoen euro toegekend, in 2003 5.237 miljoen euro, in 2004 5.802 miljoen euro en in 2005 5.883 miljoen euro.

Hoewel de commerciële activiteit in Duitsland werd stopgezet, steeg de subsidie meer dan de inflatie ten einde nieuwe initiatieven te financieren.

De statuten van CDSCA, die zijn vastgelegd in de wet van 10 april 1973 houdende oprichting van CDSCA, leggen de toegestane ontvangsten vast. Naast die toegestane ontvangsten geniet CDSCA, net als alle andere instellingen van openbaar nut, trekkingsrechten op een interdepartementeel krediet in het kader van de Copernicus-maatregelen.

In het dossier Brasschaat is het de bedoeling om 24 nieuwe woningen te bouwen in de nabijheid van de 24 bestaande woningen die worden verkocht. Dankzij een precieze planning kunnen de bewoners onmiddellijk in de nieuwe woningen intrekken.

De verkoop zal binnenkort plaatsvinden. De gemeente legt op het ogenblik de milieulasten voor de overnemer vast. De bouw neemt een aanvang in de loop van 2006.