3-12/3

3-12/3

Belgische Senaat

ZITTING 2004-2005

10 MEI 2005


Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van de verdedigers van de mensenrechten


TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN EN VOOR DE LANDSVERDEDIGING


De Senaat,

A. herinnerend aan resolutie 53/114 van 9 december 1998 van de algemene Vergadering van de Verenigde Naties, die de eenparige goedkeuring inhoudt van de Verklaring over het recht en de verantwoordelijkheid van personen, maatschappelijke groepen en organen van de gemeenschap om de algemeen erkende mensenrechten en fundamentele vrijheden te bevorderen en te beschermen, en wijzend op het belang van die verklaring en op de noodzaak om ze de nodige publiciteit te geven en ze te doen uitvoeren;

B. wijzend op de belangrijke rol die individuen, niet-gouvernementele organisaties en groeperingen kunnen spelen in het geven van de nodige publiciteit aan en in de bescherming van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden;

C. met grote bezorgdheid vaststellend dat in vele landen, personen en organisaties die de aandacht willen vestigen op en de verdediging op zich nemen van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden, vaak het slachtoffer zijn van bedreigingen, intimidatie, onveiligheid, arbitraire vrijheidsberoving en standrechtelijke executies;

verzoekt de regering :

1. aan te dringen bij haar diplomatieke posten opdat ze een voortdurende bezorgdheid aan de dag leggen voor de verdedigers van de mensenrechten;

2. diplomatieke stappen te ondernemen bij plaatselijke instanties, in het bijzonder voor ernstige risicogevallen, wanneer verdedigers het slachtoffer geweest zijn of dreigen te worden van arbitraire vrijheidsberoving, foltering, standrechtelijke executie, gewelddadige verdwijning of enige andere ernstige inbreuk op de mensenrechten, en te zorgen voor het instellen van een onderzoek in geval van opsluiting van verdedigers van de mensenrechten en voor de mogelijkheid om hen in de gevangenis te bezoeken;

3. bij de directie-generaal Internationale Samenwerking de nadruk te leggen op het voorkomen van conflicten en de bescherming van de mensenrechten, en zijdelings bij te dragen tot de bescherming van de verdedigers van de mensenrechten door die niet-gouvernementele organisaties (NGO's) politiek en financieel te steunen die zich op geweldloze wijze inzetten voor de verdediging van bedreigde personen in derde landen;

4. op preventieve wijze de verdediging van de mensenrechten te bevorderen door bij het ministerie van Buitenlandse Zaken een werkgroep ad hoc op te richten die de dialoog met de verdedigers van de mensenrechten verruimt teneinde een vroegtijdig waarschuwingssysteem (« early warning system ») in te voeren;

5. plaatselijke NGO's van verdedigers van de mensenrechten te betrekken en te raadplegen bij de opstelling van het jaarverslag over de toestand van de mensenrechten in landen waar België diplomatieke posten heeft;

6. aan te dringen bij de Europese Unie opdat ze meer aandacht besteedt aan de bescherming van de verdedigers van de mensenrechten in het kader van het « Europees initiatief voor de democratie en de mensenrechten ».