Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-36

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Werk

Vraag nr. 3-962 van de heer Mahoux d.d. 17 mei 2004 (Fr.) :
Mobiliteitspremie voor werklozen.

Werklozen die een niet-gepaste baan aanvaarden, kunnen een eenmalige mobiliteitspremie ontvangen.

Het gaat hierbij om een baan die ver van de woonplaats is verwijderd (meer dan 25 kilometer) en die een verplaatsing vergt van meer dan 4 uur heen en terug, of een afwezigheid van meer dan 12 uur.

De werkloze heeft ook recht op dit voordeel als hij verhuist in de maand waarin hij begint te werken, of in de voorafgaande maand.

De premie wordt alleen toegekend aan uitkeringsgerechtigde volledig werklozen, ook aan PWA'ers, die als langdurig werkloze zijn erkend en die aan de voorwaarden voldoen om een arbeidskaart van de RVA te ontvangen.

Het moet echter wel om een contract van onbepaalde duur gaan, en ten minste om een halftijdse baan.

Ik zou graag weten hoeveel werklozen de premie reeds hebben ontvangen en hoeveel aanvragen momenteel worden behandeld.

Kan de geachte minister bevestigen dat de werklozen die het gewaarborgd minimuminkomen genieten, geen aanvraag kunnen indienen ?

Zo ja, kan de geachte minister mij meedelen waarom de maatregel niet werd uitgebreid tot deze laatste categorie van werklozen ?

Antwoord : De toekenning van de mobiliteitstoeslag die u bedoelt, wordt geregeld bij artikel 131septies van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering.

Gezien dit artikel een toeslag voorziet bij de uitkeringen toegekend op basis van de artikelen 100 of 103 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 en de deeltijdse werknemers met behoud van rechten eventueel een inkomensgarantie-uitkering genieten op basis van artikel 131bis van hetzelfde besluit, kunnen zij deze toeslag niet genieten. De bepaling van artikel 131septies is opgevat als een bijkomende aansporing voor langdurig werklozen teneinde ze te motiveren om een betrekking te aanvaarden, zelfs al wordt deze, volgens de regels van de werkloosheidsreglementering niet beschouwd als een passende dienstbetrekking. Om deze reden wordt deze maatregel beperkt tot de werklozen die aan de voorwaarden voldoen om de werkkaart te verkrijgen die toelaat hun aan te werven in het activa-plan. De deeltijdse werknemers die een inkomensgarantie-uitkering genieten hebben reeds een betrekking gevonden, al is ze enkel deeltijds;

Anderzijds kan een volledige werkloze die een deeltijdse betrekking met behoud van rechten aanvaardt wel de toeslag genieten van artikel 131septies, ook indien hij een inkomensgarantie-uitkering zal genieten.

Er zijn nochtans weinig aanvragen om deze mobiliteitstoeslag te kunnen genieten. Daarvoor bestaan verschillende redenen : de voorwaarden om die te kunnen genieten zijn zeer strikt (men moet onder meer langdurig werkloze zijn); artikel 25 van het ministerieel besluit van 26 september 1991 houdende de toepassingsregelen voor de werkloosheidsreglementering dat de voorwaarden voorziet van de duur van de dagelijkse afwezigheid of van de verplaatsing om te bepalen wanneer een betrekking niet passend is, voorziet eveneens dat deze duur kan overschreden worden wanneer ingevolge de gebruiken van de streek en de mobiliteit van de arbeidskrachten de werknemers van de streek gewoonlijk lange verplaatsingen moeten doen om hun dienstbetrekking te vervullen.

De diensten van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening beschikken niet over statistieken betreffende de aanvragen van deze mobiliteitspremie.