3-108

3-108

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 21 APRIL 2005 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Wetsontwerp betreffende de beheersing van de begroting van de gezondheidszorg en houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (Stuk 3-1122) (Evocatieprocedure)

De voorzitter. - We stemmen eerst over amendement 5 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere.

Stemming 1

Aanwezig: 61
Voor: 16
Tegen: 44
Onthoudingen: 1

-Het amendement is niet aangenomen.

-Dezelfde stemuitslag wordt aanvaard voor de amendementen 7, 8 en 10 tot 15 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere. Deze amendementen zijn dus niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement 16 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere.

Stemming 2

Aanwezig: 61
Voor: 15
Tegen: 43
Onthoudingen: 3

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement 17 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere.

Stemming 3

Aanwezig: 63
Voor: 17
Tegen: 44
Onthoudingen: 2

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement 18 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere.

Stemming 4

Aanwezig: 63
Voor: 18
Tegen: 45
Onthoudingen: 0

-Het amendement is niet aangenomen.

-Dezelfde stemuitslag wordt aanvaard voor de amendementen 19 en 20 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere. Deze amendementen zijn dus niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen nu over het wetsontwerp in zijn geheel.

Stemming 5

Aanwezig: 62
Voor: 43
Tegen: 15
Onthoudingen: 4

-Het wetsontwerp is ongewijzigd aangenomen. Bijgevolg wordt de Senaat geacht te hebben beslist het niet te amenderen.

-Het zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden met het oog op de bekrachtiging door de Koning.

De heer Wouter Beke (CD&V). - Vandaag krijgt de eerste grote wet van de regering in meer dan een jaar tijd, haar beslag. Vandaag geeft de Senaat aan de minister van Sociale Zaken groen licht om met volmachten de ziekteverzekering financieel gezond te maken. We kunnen deze wet niet goedkeuren. Zij bevat goede punten maar we gaan niet akkoord met het uitgangspunt ervan.

Dit is een brandweerwet: zolang het niet brandt, zolang het budget niet ontspoort, wordt niet ingegrepen. Dit is een verkeerde houding. Ook zonder overschrijdingen moeten er structurele maatregelen worden genomen. We deden daartoe concrete voorstellen, maar de meerderheid heeft er geen rekening mee gehouden. Wie het in de winter warm wil hebben, moet in de zomer hout sprokkelen. We moeten nu de toekomst voorbereiden en geen afwachtende houding aannemen.

De gezondheidswet bevat vele maatregelen waarover vooraf publiek en op parlementair vlak heel wat is gedebatteerd, maar ze dreigt een monster van Loch Ness te worden: een wet waar iedereen over spreekt, maar waarvan we nooit iets zullen zien. Een monster van Loch Ness ook volgens de meerderheid. Namens de VLD vroeg mevrouw Van de Casteele vanmorgen terecht aan de minister wat er met zijn volmachten gebeurt wanneer de regering vanaf volgende week in crisis is en alleen nog maar de lopende zaken mag afhandelen.

De wet bevat goede maatregelen die wij steunen, maar jammer genoeg biedt ze niet de kans het geheel van de ziekteverzekering structureel te bekijken. Dat is jammer, maar het is zo. De meerderheid heeft beslist.