3-108

3-108

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 21 AVRIL 2005 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de M. Wim Verreycken au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur sur «la littérature islamique extrême radicale» (nº 3-670)

De heer Wim Verreycken (VL. BELANG). - Recent publiceerde een journaliste na een undercoveronderzoek in Molenbeek haar bevindingen in een zesdelige reeks in Het Nieuwsblad. In een van haar spraakmakende artikels wees ze op de razend populaire radicale islamlectuur in de Marokkaanse boekenwinkels in het Brusselse. Zo verwijst ze naar De weg van de moslim, die de lezer duidelijk maakt dat de aanschaf van oorlogsmateriaal tot de verplichtingen behoort. In Islamitische richtlijnen, een ander boek, wordt opgeroepen joden en afvallige moslims te vermoorden en wordt gesteld dat kinderen zich moeten wreken op onrecht plegende vijanden.

Enkele dagen geleden viel de politie op verzoek van het Duitse gerecht binnen in twee Brusselse boekenwinkels. De huiszoekingen kaderden in een grootschalig internationaal onderzoek, waarbij ook Frankrijk, Italië en Duitsland waren betrokken. De betrokken Brusselse boekhandels staan al geruime tijd bekend vanwege hun opruiende moslimfundamentalistische werken.

Hoeveel handelszaken, verenigingen en moskeeën, die radicale islamlectuur aanbieden en daarbij aanzetten tot het plegen van strafbare feiten, worden op regelmatige tijdstippen gecontroleerd? Ik denk hierbij niet aan religieus-filosofische boeken, maar uitdrukkelijk aan werken die aanzetten tot het plegen van strafbare feiten.

Bestaat er een lijst van radicaal-islamitische boeken waarin opgeroepen wordt tot gewelddadig fundamentalisme? Worden die boeken uit de handel genomen of wordt de handelaar aangemaand ze zelf uit de rekken te nemen?

Werd al eerder opgetreden tegen de twee Brusselse boekhandels? Zo neen, waarom heeft men gewacht tot er een vraag kwam vanuit Duitsland? Bovendien kaderde de Duitse vraag niet in een onderzoek naar moslimfundamentalisme, maar naar een witwasoperatie.

De heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken. - De heer Verreycken baseert zijn vraag op het undercoveronderzoek van een journaliste en op het feit dat de gerechtelijke diensten zijn afgestapt in twee Brusselse boekenhandels.

Volgens de bevoegde diensten van de federale politie blijken de instellingen en verenigingen die voor genoemde feiten bekend staan, geregeld het voorwerp uit te maken van controle. Dat kadert daarenboven volkomen in de aanpak van de fundamentalistische netwerken, zoals die is uitgewerkt in het algemeen plan tot bestrijding van het radicalisme, dat onlangs is goedgekeurd door het ministerieel comité voor Inlichtingen en Veiligheid.

De gevraagde gegevens met betrekking tot die instellingen en verenigingen kunnen worden verschaft door de bevoegde diensten, maar dat vergt meer tijd.

Volgens de inlichtingen van de diensten blijkt dat de boeken of andere geschriften met betrekking tot radicaal islamisme, die het voorwerp van een gerechtelijk onderzoek uitmaken, gerepertorieerd zijn. Vermits de publicatie van dergelijke geschriften of boeken evolueert, moet het fenomeen permanent worden opgevolgd.

De boeken of geschriften die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure, worden in beslag genomen en uit de handelszaken verwijderd.

Uit de mij verstrekte inlichtingen blijkt dat nog niet eerder werd opgetreden in de door de spreker bedoelde boekenwinkels. Dat heeft te maken met een langlopend internationaal gerechtelijk onderzoek. Het onderzoek werd door de Duitse gerechtelijke diensten geïnitieerd. België evenals andere landen waren hierbij betrokken. Het ging dus om een gecoördineerde actie in het kader van een internationaal dossier. Om dat onderzoek niet te schaden zijn de Belgische diensten niet eerder op eigen initiatief opgetreden.