3-108

3-108

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 21 APRIL 2005 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Overlijden van een oud-senator

Verzoekschriften

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de eerste minister en aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de erkenning door de federale regering van de genocide op het Armeense volk in het Turks-Ottomaanse Rijk (1915-1918)» (nr. 3-671)
Mondelinge vraag van de heer Pierre Galand aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over «de crisis inzake de huisvesting en het Interministerieel Comité» (nr. 3-663)

Wetsontwerp betreffende de follow-up van het optreden van de regering op het stuk van de Millenniumdoelstellingen inzake ontwikkeling (Stuk 3-579) (Tweede behandeling)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten:
1º Kaderovereenkomst voor een multilateraal Milieuprogramma op het vlak van kernenergie in de Russische Federatie;
2º Protocol betreffende de rechtsvorderingen, de rechtsplegingen en de schadevergoeding bij de Kaderovereenkomst voor een multilateraal Milieuprogramma op het vlak van kernenergie in de Russische Federatie,
gedaan te Stockholm op 21 mei 2003 (Stuk 3-1047)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Voorstel van resolutie betreffende het beleid inzake non-proliferatie en nucleaire ontwapening (van de heer Patrik Vankrunkelsven c.s., Stuk 3-985)

Bespreking

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Isabelle Durant aan de minister van Landsverdediging over «submunitie» (nr. 3-668)
Mondelinge vraag van de heer Berni Collas aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «het koninklijk besluit waarbij de aan te rekenen opdrachten van de brandweerdiensten worden omschreven» (nr. 3-659)
Mondelinge vraag van de heer Staf Nimmegeers aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de hongerstaking van een groep Koerdische asielzoekers in Brussel» (nr. 3-666)
Mondelinge vraag van mevrouw Joëlle Kapompolé aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de procedure voor de aanwijzing van de beste koop op het gebied van radioterminals» (nr. 3-658)
Mondelinge vraag van de heer Wim Verreycken aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de extreem-radicale moslimlectuur» (nr. 3-670)
Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «het mogelijk witwassen van geld binnen de casino's» (nr. 3-664)
Mondelinge vraag van mevrouw Margriet Hermans aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het chronische vermoeidheidssyndroom (CVS)» (nr. 3-661)
Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de euthanasie-kits» (nr. 3-662)
Mondelinge vraag van mevrouw Clotilde Nyssens aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de euthanasie-kits» (nr. 3-667)
Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «zijn gesprek met de rapporteur van de Raad van Europa nopens de taaltoestanden in de Brusselse ziekenhuizen» (nr. 3-669)

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 13 maart 1973 betreffende de vergoeding voor de onwerkzame voorlopige hechtenis, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en van sommige bepalingen van het Wetboek van strafvordering (Stuk 3-1100) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten:
1º Overeenkomst opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie inzake het gebruik van informatica op douanegebied, gedaan te Brussel op 26 juli 1995;
2º Akkoord betreffende de voorlopige toepassing tussen een aantal lidstaten van de Europese Unie van de op basis van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie opgestelde Overeenkomst inzake het gebruik van informatica op douanegebied, gedaan te Brussel op 26 juli 1995;
3º Protocol opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de prejudiciële uitlegging, door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, van de Overeenkomst inzake het gebruik van informatica op douanegebied, en Verklaring, gedaan te Brussel op 29 november 1996;
4º Protocol opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende het toepassingsgebied van het witwassen van opbrengsten in de Overeenkomst inzake het gebruik van informatica op douanegebied, alsmede betreffende de opneming van het registratienummer van het vervoermiddel in de Overeenkomst, en Verklaringen, gedaan te Brussel op 12 maart 1999 (Stuk 3-1030)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de ratificatie van het facultatief protocol inzake kinderprostitutie, -handel en -pornografie bij het verdrag inzake de rechten van het kind» (nr. 3-758)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Financiën over «de gelijkenis tussen enkele nieuwe Turkse muntstukken en de munten van 1 en 2 euro» (nr. 3-757)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap over «de stand van zaken met betrekking tot de Staten-Generaal van het Gezin» (nr. 3-767)

Stemmingen

Wetsontwerp betreffende de beheersing van de begroting van de gezondheidszorg en houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (Stuk 3-1122) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 13 maart 1973 betreffende de vergoeding voor de onwerkzame voorlopige hechtenis, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en van sommige bepalingen van het Wetboek van strafvordering (Stuk 3-1100) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp betreffende de follow-up van het optreden van de regering op het stuk van de Millenniumdoelstellingen inzake ontwikkeling (Stuk 3-579) (Tweede behandeling)
Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten:
1º Overeenkomst opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie inzake het gebruik van informatica op douanegebied, gedaan te Brussel op 26 juli 1995;
2º Akkoord betreffende de voorlopige toepassing tussen een aantal lidstaten van de Europese Unie van de op basis van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie opgestelde Overeenkomst inzake het gebruik van informatica op douanegebied, gedaan te Brussel op 26 juli 1995;
3º Protocol opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de prejudiciële uitlegging, door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, van de Overeenkomst inzake het gebruik van informatica op douanegebied, en Verklaring, gedaan te Brussel op 29 november 1996;
4º Protocol opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende het toepassingsgebied van het witwassen van opbrengsten in de Overeenkomst inzake het gebruik van informatica op douanegebied, alsmede betreffende de opneming van het registratienummer van het vervoermiddel in de Overeenkomst, en Verklaringen, gedaan te Brussel op 12 maart 1999 (Stuk 3-1030)
Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten:
1º Kaderovereenkomst voor een multilateraal Milieuprogramma op het vlak van kernenergie in de Russische Federatie;
2º Protocol betreffende de rechtsvorderingen, de rechtsplegingen en de schadevergoeding bij de Kaderovereenkomst voor een multilateraal Milieuprogramma op het vlak van kernenergie in de Russische Federatie,
gedaan te Stockholm op 21 mei 2003 (Stuk 3-1047)
Voorstel van resolutie betreffende het beleid inzake non-proliferatie en nucleaire ontwapening (van de heer Patrik Vankrunkelsven c.s., Stuk 3-985)
Voorstel tot herziening van artikel 142, eerste lid, van de Grondwet (van mevrouw Anne-Marie Lizin c.s., Stuk 3-1052)

Regeling van de werkzaamheden

Stemmingen

Voorstel tot wijziging van de terminologie van de Grondwet (van mevrouw Anne-Marie Lizin c.s., Stuk 3-1053)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven over «de aanstelling van Amerikaanse advocatenkantoren door overheidsbedrijven» (nr. 3-764)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Landsverdediging over «de verloning van de Belgische legeraalmoezeniers» (nr. 3-762)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de politieke inmenging bij de politie» (nr. 3-756)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de risico's van verzendingen van griepvirussen» (nr. 3-763)

Vraag om uitleg van de heer Luc Willems aan de vice-eerste minister en minister van Justitie, aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan de minister van Werk over «de misbruiken van 0900-lijnen en sms-berichten» (nr. 3-753)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Landsverdediging over «de waarnemers en stafofficieren bij de VN-operaties» (nr. 3-766)

Vraag om uitleg van de heer Luc Willems aan de minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen over «de discriminatie inzake de opening van pensioenrechten in het stelsel van de openbare sector ten aanzien van tewerkgestelde werklozen, bijzonder tijdelijk kader en derde arbeidscircuit» (nr. 3-754)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap over «de maatregelen ter bevordering van de combinatie van arbeid en gezin» (nr. 3-768)

Vraag om uitleg van de heer Alain Destexhe aan de minister van Buitenlandse Zaken over «het embargo op de wapenexport naar China» (nr. 3-755)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de financiering van de bijkomende vergoeding voor de Belgische waarnemers en stafofficieren bij de VN» (nr. 3-765)

Vraag om uitleg van de heer Jacques Germeaux aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de functie Directeur Medische Hulpverlening (DMH)» (nr. 3-749)

Vraag om uitleg van de heer Jacques Germeaux aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de besparingen in de cardiale revalidatie» (nr. 3-750)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de terugbetaling van de farmaceutische specialiteit EPO/Eprex» (nr. 3-751)

Vraag om uitleg van mevrouw Joëlle Kapompolé aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de verhuizing van de Vesaliusbibliotheek» (nr. 3-752)

Vraag om uitleg van mevrouw Annemie Van de Casteele aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de bevoorrading van sommige geneesmiddelen» (nr. 3-761)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
Intrekking van een wetsvoorstel
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Niet-evocatie
Boodschappen van de Kamer
Indiening van wetsontwerpen
Arbitragehof - Prejudiciële vragen
Arbitragehof - Beroepen
Algemene vergadering van de vrederechters en de rechters in de politierechtbanken
Arbeidsauditoraten
Rechtbanken van koophandel
Rechtbanken van eerste aanleg
Arbeidsrechtbanken
Kansspelcommissie
Wereldvrouwenconferentie in Peking 1995
Raad voor de Mededinging