3-1053/2

3-1053/2

Belgische Senaat

ZITTING 2004-2005

24 MAART 2005


WIJZIGING VAN DE GRONDWET


Wijziging van de terminologie van de Grondwet


VERSLAG NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE INSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR DE HEREN COLLAS EN WILLE


I. INLEIDING

Dit voorstel moet in samenhang worden gelezen met het voorstel tot grondwetsherziening dat de commissie voor de Institutionele Aangelegenheden tijdens haar vergadering van 24 maart 2005, krachtens artikel 195 van de Grondwet, heeft aangenomen en dat ertoe strekt om in artikel 142, eerste lid, van de Grondwet de naam van het Arbitragehof te wijzigen in  Grondwettelijk Hof  (zie stukken Senaat, nrs. 3-1052/1 tot 3).

Als de grondwetgever dat voorstel aanneemt, moeten de opschriften van hoofdstuk V van titel III van de Grondwet en van afdeling II van dat hoofdstuk in dezelfde zin worden aangepast. Dat is de doelstelling van dit voorstel tot wijziging van de terminologie van de Grondwet.

Een dergelijke wijziging vindt haar rechtsgrond in artikel 198 van de Grondwet naar luid waarvan de grondwetgevende Kamers, in overeenstemming met de Koning, onder meer de terminologie van de niet aan herziening onderworpen bepalingen kunnen wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met de terminologie van de nieuwe bepalingen.

Dat betekent dat de grondwetgever het onderhavige voorstel pas mag goedkeuren nadat het voorstel tot herziening van artikel 142, eerste lid, van de Grondwet is aangenomen.

Tijdens haar vergadering van 24 maart 2005 heeft de commissie evenwel besloten om het voorstel tot wijziging van de terminologie van de Grondwet onmiddellijk in het kielzog van het voorstel tot herziening van artikel 142, eerste lid, te behandelen. Daarmee geeft ze aan dat het terminologisch voorstel als accessorium geldt ten opzichte van het voorstel tot herziening van artikel 142, eerste lid, en dus pas na de goedkeuring van dit laatste kan worden aangenomen. Deze werkwijze is niet in strijd met artikel 198 van de Grondwet. De grondwetgever speelt enkel kort op de bal. Aldus beklemtoont hij de samenhang tussen de beide voorstellen die na hun goedkeuring tezamen in het Belgisch Staatsblad kunnen worden gepubliceerd.

II. BESPREKING

Voor de bespreking ten gronde wordt verwezen naar het verslag over het voorstel tot herziening van artikel 142, eerste lid, van de Grondwet (stuk Senaat, nr. 3-1052/2).

Voor het overige besluit de commissie om, bij wijze van tekstcorrectie, in het enig artikel de woorden  van titel III  in te voegen tussen de woorden  hoofdstuk V  en de woorden  van de Grondwet .

III. STEMMING

Het aldus gecorrigeerde enig artikel van het voorstel tot wijziging van de terminologie van de Grondwet wordt aangenomen bij eenparigheid van de 9 aanwezige leden.

Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteurs voor het uitbrengen van dit verslag.

De rapporteurs, De voorzitter,
Berni COLLAS.
Paul WILLE.
Anne-Marie LIZIN.